MAN 2984 HRM for skoleledere - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 2984 HRM for skoleledere - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 2984
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Bård Kuvaas
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skoleledelse, Spesialisering
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Master of Mangement i Skoleledelse hvor MAN 2944/45/46/47 Lederskap og omstilling i skolen, utgjør grunndelen av studiet og hvor HRM for skoleledere sammen med 3 øvrige kurs, hver på 15 studiepoeng, utgjør helheten.

Dette kurset kan tas som et delstudium eller som en del av hele studiet. Delprogrammet kan ikke tas som avsluttende. 

Kunnskapsmål

Deltakerne skal ha blitt kjent med sentrale perspektiver og forskningsfunn innenfor HRM.
Deltakerne skal kjenne til og forstå hovedinnretningen på de viktigste og mest robuste forskingsfunnene innenfor HRM på individ- og organisasjonsnivå.

Ferdighetsmål

Deltakerne skal være i stand til å identifisere, analysere og forstå hva som preger mer eller mindre effektiv HRM i skolen.

Holdningsmål

Deltakerne skal være i stand til å kritisk vurdere HR-praksis i skolen ut fra de viktigste og mest robuste forskningsfunnene innenfor HRM på ulike analysenivå.

Kursets innhold

1. samling HRM for organisatorisk effektivitet?
2. samling Utviklende HRM
3. samling Forpliktelsesbasert HRM i teori og praksis

Læreprosess og tidsbruk

Delprogrammet foreleses over tre samlinger, totalt ca. 75 timer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Samling 1 HRM for organisatorisk effektivitet?
Delmål
Samlingen skal gi et rammeverk for vurdering av HRM som kilde til organisatorisk effektivitet. Det gis videre en innføring i fenomenet og faget HRM og rollefordeling hva angår valg, utvikling og styring av HR-tiltak på den ene siden og implementering på den andre. Det vil i tillegg bli gitt en grundig gjennomgang av HRM som kilde til gode holdninger og prestasjoner.

Emneoversikt
HRM som fenomen og fag
HR-roller og HR-ansvar
HR, holdninger og klima
HR, motivasjon, jobbdesign og prestasjoner

Samling 2 Utviklende HRM
Delmål
Samlingen skal en grundig gjennomgang av sentrale HR-tiltak som kompetansekartlegging- og utvikling, trening og utvikling, rekruttering og evaluering av kompetanse og læring. I tillegg presenteres hovedfunnene fra ledelsesforsknigen.

Emneoversikt
Kompetansekartlegging- og utvikling
Trening og utvikling
Rekruttering
Evaluering av kompetanse og læring

Samling 3 Forpliktelsesbasert HRM i teori og praksis
Delmål
Samlingen skal gi en gjennomgang av utfordringer vedrørende implementering av HR-tiltak med spesiell vekt på mellomlederrollen og hvordan en kan få til forpliktelsesbasert HRM i praksis. I tillegg gis en grundig gjennom av belønning og motivasjon og bruk av HR-målinger.

Emneoversikt
Ledelse
Mellomlederrollen og implementering av HRM
Forpliktelsesbasert HR i praksis
HRM, belønning og motivasjon
HR-målinger

Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng, 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN29841
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei3 Uke(r)Gruppe ( 1 - 2)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (1-2)
Varighet:3 Uke(r)
Kommentar:
Eksamenskode:MAN29841
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Kuvaas, Bård; Dysvik, Anders 2016 Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: evidensbasert HRM 3. utg Fagbokforl  

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
O'Reilly, Charles A.; Pfeffer, Jeffrey 2000 Hidden value: how great companies achieve extraordinary results with ordinary people   Harvard Business School Press  

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Elektronisk publiserte artikler.