MAN 2984 HRM for skoleledere

MAN 2984 HRM for skoleledere

Kurskode: 
MAN 2984
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Bård Kuvaas
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skoleledelse, Spesialisering
Undervisningstermin(er): 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon: 

Master of Mangement i Skoleledelse hvor MAN 2944/45/46/47 Lederskap og omstilling i skolen, utgjør grunndelen av studiet og hvor HRM for skoleledere sammen med 3 øvrige kurs, hver på 15 studiepoeng, utgjør helheten.

Dette kurset kan tas som et delstudium eller som en del av hele studiet. Delprogrammet kan ikke tas som avsluttende. 

Læringsmål: 

Deltakerne skal ha blitt kjent med sentrale perspektiver og forskningsfunn innenfor HRM.
Deltakerne skal kjenne til og forstå hovedinnretningen på de viktigste og mest robuste forskingsfunnene innenfor HRM på individ- og organisasjonsnivå.

Ferdighetsmål: 

Deltakerne skal være i stand til å identifisere, analysere og forstå hva som preger mer eller mindre effektiv HRM i skolen.

Holdningsmål: 

Deltakerne skal være i stand til å kritisk vurdere HR-praksis i skolen ut fra de viktigste og mest robuste forskningsfunnene innenfor HRM på ulike analysenivå.

Kursets innhold: 

1. samling HRM for organisatorisk effektivitet?
2. samling Utviklende HRM
3. samling Forpliktelsesbasert HRM i teori og praksis

Læreprosess og tidsbruk: 

Delprogrammet foreleses over tre samlinger, totalt ca. 75 timer.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon: 

Samling 1 HRM for organisatorisk effektivitet?
Delmål
Samlingen skal gi et rammeverk for vurdering av HRM som kilde til organisatorisk effektivitet. Det gis videre en innføring i fenomenet og faget HRM og rollefordeling hva angår valg, utvikling og styring av HR-tiltak på den ene siden og implementering på den andre. Det vil i tillegg bli gitt en grundig gjennomgang av HRM som kilde til gode holdninger og prestasjoner.

Emneoversikt
HRM som fenomen og fag
HR-roller og HR-ansvar
HR, holdninger og klima
HR, motivasjon, jobbdesign og prestasjoner

Samling 2 Utviklende HRM
Delmål
Samlingen skal en grundig gjennomgang av sentrale HR-tiltak som kompetansekartlegging- og utvikling, trening og utvikling, rekruttering og evaluering av kompetanse og læring. I tillegg presenteres hovedfunnene fra ledelsesforsknigen.

Emneoversikt
Kompetansekartlegging- og utvikling
Trening og utvikling
Rekruttering
Evaluering av kompetanse og læring

Samling 3 Forpliktelsesbasert HRM i teori og praksis
Delmål
Samlingen skal gi en gjennomgang av utfordringer vedrørende implementering av HR-tiltak med spesiell vekt på mellomlederrollen og hvordan en kan få til forpliktelsesbasert HRM i praksis. I tillegg gis en grundig gjennom av belønning og motivasjon og bruk av HR-målinger.

Emneoversikt
Ledelse
Mellomlederrollen og implementering av HRM
Forpliktelsesbasert HR i praksis
HRM, belønning og motivasjon
HR-målinger

Forkunnskapskrav: 

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng, 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår.

TypeVektingTilsynDurationGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN29841
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100No invigilation3 Uke(r)Gruppe ( 1 - 2)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe (1-2)
Varighet:3 Uke(r)
Kommentar:
Eksamenskode:MAN29841
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100