MAN 2922/2923 Merverdiavgift I - grunnleggende emner og EU Mva

MAN 2922/2923 Merverdiavgift I - grunnleggende emner og EU Mva

Kurskode: 
MAN 2922/2923
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skatte- og avgiftsrett, Spesialisering
Undervisningstermin(er): 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon: 

Kursets innhold avgrenses mer gjennom emner og de problemstillinger som gjennomgås i undervisning, enn nøyaktig pensumangivelse.

Læringsmål: 

Ha kjennskap til regler om:

 • Omsetningsbegrepet
 • Begrepet næringsdrivende, herunder avgrensning mot arbeidstagere og avgiftsfrie institusjoner
 • Uttak og justeringsregler
 • Fast eiendom om mva – frivillig registrering
 • Fradragsrett
 • Sentrale unntak,særlig finansielle tjenester
 • Fellesregistrering
 • Avgiftsforhold ved omorganisering og endringer
 • Avgiftsplanlegging - grensene mot gjennomskjæring
 • Tidfesting - bokføringsregler
 • Etterberegning
 • Tilleggsavgift og straff
 • Klage
 • Hovedtrekk EU’s mva-regelverk – forskjeller og likheter til norske regler
Ferdighetsmål: 

Kunne:

 • anvende mva-reglene på konkrete saksforhold
 • se de mange bestemmelsene i mva-lovgivningen i sammenheng
 • forstå næringslivets avgiftsplanlegging og avgiftsforvaltningens mottiltak ved gjennomskjæring
 • se norske merverdiavgiftsregler i et internasjonalt perspektiv
Holdningsmål: 
 • Studentene skal få en grunnleggende respekt for kompleksiteten i norsk merverdiavgiftslovning.
Kursets innhold: 
 • Rettskildene – mva-loven og mva-forskriften
 • Merverdiavgiftsreformen 2001
 • EUs merverdiavgiftsdirektiv – hovedregler – forskjeller
 • Grunnleggende vilkår avgiftsplikt
 • Subjektkravet
 • Transaksjonskravet
 • Objektkravet til vare og tjeneste
 • Fradragsrett
 • Relevans
 • Tilordning
 • Foreldelse
 • Uttaksregler
 • Fast eiendom
 • Frivillig registrering
 • Justeringsregler
 • Organisasjonsforhold og MVA
 • Omorganisering – fusjon og fisjon
 • Fellesregistrering
 • Gjennomskjæring
 • Tidfesting
 • Bokføringskrav
 • Betalingsregler
 • Sanksjoner - etterberegning
 • Klage
Læreprosess og tidsbruk: 

Læreprosess 

Programmet forutsetter at studentene møter forberedt til hver undervisning. Før hvert program legges ut oppgaver på Its Learning, som studentene skal løse. Det legges også ut oppgaver som skal løses som repetisjon. Deltagerne skal bidra til aktiv dialog i undervisningen. 

En del av pensum skal primært tilegnes gjennom selvstendig lesing. Her vil undervisning bare fokusere på utvalgte punkter. Eksamen vil dekke mer enn det som er undervist., 

Studentene skal enkeltvis, eller i grupper på to, skrive en prosjektoppgave. Denne anbefales påbegynt tidlig i programmet slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen. 

Tidsbruk 

Programmet er utfordrende. Studentene må regne minst det tidsforbruk som er vanlig normering for 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 72 timer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med programoppgaven.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon: 

Fire timers skriftlig eksamen, samt en prosjektoppgave som kan skrives enkeltvis eller i grupper på to personer. Prosjektoppgaven skal være på 15-20 sider når den skrives av en student, og 25-30 dersom to studenter skriver sammen.

Oppgavesettet på skriftlig eksamen vil variere og kan bestå av tre deler. Ca 1/3 gis som større oppgaver der kandidaten skal ta stilling til de skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av et gitt saksforhold. For ca 1/3 gis oppgaver lik flervalgsoppgaver (men med manuell retting), mens ca 1/3 gis som korte teorioppgaver med svar på maksimum 1/2 side. Studentene får underveis i programmet god trening i de forskjellige oppgavetypene. Det anbefales at prosjektoppgaven påbegynnes tidlig i programmet slik at arbeidet med oppaven kan understøtte den løpende læringen.

Enkelte av oppgavene gis på engelsk, men kan besvares på norsk.

For studenter som bruker kurset som avsluttende program:
For studenter som skal benytte programmet som ett av sine to avsluttende program, skal fire (4) program à 15 stp være bestått.
I de 2 siste programmene tas kun skriftlig eksamen, og studenten skal skrive en større avsluttende oppgave på 12 stp. Denne oppgaven kan ha fritt valgt emne innen Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrettens pensum og innhold. Besvarelsen skal være på 30-40 sider når den skrives av en student, og 40-50 dersom to studenter skriver sammen.

 

Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Forkunnskapskrav: 

Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder. En viss innsikt i grunnleggende merverdiavgiftsregler er en fordel.

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 29231
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Invigilation4 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • BI-approved copy of: «EUs Merverdiavgiftsdirektiv» 2006/112 EF
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Individuell 4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2923, 9 studiepoeng.
Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 29221
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100No invigilation1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2922, 6 studiepoeng.
Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • BI-approved copy of: «EUs Merverdiavgiftsdirektiv» 2006/112 EF
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Varighet:4 Time(r)
Kommentar: 4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2923, 9 studiepoeng.
Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode:MAN 29231
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2922, 6 studiepoeng.
Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode:MAN 29221
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
200