MAN 2832/2833/2834/2835 Anvendt økonomi og ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 2832/2833/2834/2835 Anvendt økonomi og ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 2832/2833/2834/2835
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Anders Tveit
Emanuel Blattner
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Undervisningstermin(er): 
2018 Vår
2019 Vår
Uspesifisert
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Uspesifisert
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon: 

Hvordan tenker ledere i privat og offentlig sektor? Hva slags prinsipper går de etter når de tar sine beslutninger? Hva gjør de som lykkes og hvordan kan vi kvalitetssikre beslutninger over tid? Som samfunnsdeltakere ser vi daglig resultater i form av endringer i priser, renter og valutakurser. 

Dette programmet skal gi deltakerne dypere innsikt i hvordan økonomien i et samfunn fungerer, og hvilken betydning økonomisk historiske hendelser har for lederbeslutninger i dag. Konjunkturbevegelser, samspillet mellom finansmarkedene, penge- og finanspolitiske tiltak samt økonomisk historiske utviklingstrekk, vil stå sentralt. 

Tidligere studenter har brukt ord som lærerikt, morsomt, engasjerende og interessant for å beskrive programmet. Grunnen er at vi har plukket ut nyttige, anvendbare kunnskaper innen fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og økonomisk historie. Disse presenteres i et pedagogisk opplegg som gjør at du som deltaker utnytter dine erfaringer, opplever et godt læringsmiljø og gjennom det føler mestring og læring.

Læringsmål: 

Etter gjennomført program skal du ha opparbeidet deg kunnskap om hvordan økonomiske forhold og økonomisk politikk gir oss resultat vi daglig observerer. Du skal også vite hvordan du kan holde deg oppdatert innen fagområdene.

Ferdighetsmål: 

Etter gjennomført program skal du kunne tolke økonomiske forhold i samfunnet og integrere disse i dine lederbeslutninger. Du skal også kunne kommunisere samfunnsøkonomisk informasjon og diskutere betydning og konsekvenser for egen organisasjon.

Holdningsmål: 

Etter gjennomført program skal du kunne analysere en sak fra forskjellige synsvinkler og kunne vise hvordan strategisk tenkning gir oss resultat vi daglig observerer.

Kursets innhold: 

1. og 2. samling: Makroøkonomi 

3. samling: Økonomisk historie 

4. samling: Mikroøkonomi 

5. samling: Bedriftsøkonomi 

6. samling: Anvendt økonomi og ledelse

Læreprosess og tidsbruk: 

PC og Excel benyttes i beslutningsprosessen. Programvaren er TOPSIM MacroEconomics.

Programmet går over to semestre og har i alt seks samlinger á tre dager. Gjennom praktiske case og øvelser får deltakerne systematisert sine kunnskaper og erfaringer. 

Eksamen består av et prosjektarbeid og en avsluttende skriftlig eksamen. Prosjektarbeidet består av en prosess hvor deltakerne etter hver samling leverer inn en delbesvarelse knyttet til faget som nettopp er gjennomgått. Etter tilbakemeldinger og kommentarer kan besvarelsene endres så lenge programmet pågår. Det er endelig versjon av prosjektoppgaven som danner grunnlag for karakter i prosjektoppgavedelen. 

Programmets frister må overholdes for å kunne delta. 

Prosjektdeloppgaver med tidsfrister oppgis ved programstart. 

Programmet er prosessorientert og forutsetter tilstedeværelse på alle samlinger. 

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt lagt på de forskjellige Master Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesningene. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende program er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.

Det gis to karakterer i programmet:
Den ene (vekt 18 studiepoeng) er et prosjektarbeid som sammenfatter arbeidene i prosjektoppgaven. Den andre (vekt 12 studiepoeng) gis på bakgrunn av avsluttende fem timers skriftlig individuell eksamen. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave 24 studiepoeng, og fem timers skriftlig individuell eksamen 6 studiepoeng. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Begge evalueringer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Dataverktøy: 
Programvare definert under punktet "Læreprosess og tidsbruk"
Kvalifikasjoner: 

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 28321
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100No invigilation2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektarbeid; teller 100 % for å oppnå karakter i kurset MAN 2832, 18 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 28331
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Invigilation5 Time(r)
 • Enkel kalkulator
Individuell Individuell fem timers skriftlig eksamen; teller 100 % for å oppnå karakter i kurset MAN 2833, 12 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 28341
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100No invigilation2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektarbeid; teller 100 % for å oppnå karakter i kurset MAN 2834, 24 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 28351
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Invigilation5 Time(r)
 • Enkel kalkulator
Individuell Individuell fem timers skriftlig eksamen; teller 100 % for å oppnå karakter i kurset MAN 2835, 6 studiepoeng.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektarbeid; teller 100 % for å oppnå karakter i kurset MAN 2832, 18 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 28321
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Enkel kalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Individuell fem timers skriftlig eksamen; teller 100 % for å oppnå karakter i kurset MAN 2833, 12 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 28331
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektarbeid; teller 100 % for å oppnå karakter i kurset MAN 2834, 24 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 28341
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Enkel kalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Individuell fem timers skriftlig eksamen; teller 100 % for å oppnå karakter i kurset MAN 2835, 6 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 28351
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400