MAN 2319/2320/2321/2322 Teamledelse- KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 2319/2320/2321/2322 Teamledelse- KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 2319/2320/2321/2322
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Trond Kjærstad
Donatella De Paoli
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

Programmet Teamledelse handler om hvordan du oppnår resultater med team som arbeidsform og ledelsestilnærming. Team betyr å arbeide flatere, tverrfaglig, mer fleksibelt, resultatorientert og involverende. Team betyr å jobbe gjennom andre med andre. Team betyr også muligheten til å realisere seg ved å lære og samarbeide i samspill med andre. I et digitalisert og kunnskapsbasert arbeidsliv har team fått en fornyet oppmerksomhet fordi det er arbeidsformen som egner seg best. Prestasjoner, kunnskapsledelse, kreativitet og innovasjon, beslutninger og prosesser er basis for programmet. Vi henvender oss til deltagere og ledere av team fra ulike bransjer og organisasjoner, der team brukes som organiseringsprinsipp for kundeorientering, som utvikling av prosjekt, som middel til endring og innovasjon, som forbedring av arbeidsmiljø eller utvikling av kunnskapsbaserte miljøer mm. 

I dette programmet vil du lære om hva som skaper gode prestasjoner i team og hvordan mennesker ledes i ulike typer team prosesser. Vi baserer oss på den etablerte forskningen om arbeidsgrupper og -team, men fornyer perspektivene ved impulser fra psykologi, nyere ledelsesteorier, humanistiske fag og kunst. 

Du vil lære teorier for teamorganisering, teamprestasjoner og prosesser og måter å håndtere og lede ulike prosesser i team. Kurset har fem hovedtema, som utgangspunkt for hver samling.

Kunnskapsmål
 • Kunnskap om og evne til å identifisere ulike former for team
 • Kunnskap om grunnleggende gruppe- og teamteori
 • Kunnskap om team situasjoner og den hensiktmessige bruken av team kompetanse
 • Kunnskap om team prestasjoner og hvordan forbedre dem
 • Kunnskap om forskningsbasert teamkunnskap til å lede ulike former for team
 • Kunnskap om å fortolke praktiske teamproblemstillinger gjennom cases fra samtid, historie og kulturelle uttrykk
Ferdighetsmål
 • Gjennomføre prestasjonsforbedringer i team
 • Forbedre samarbeidsevner i team
 • Videreutvikle og lede eget team med hensiktsmessige verktøy og tilnærminger
Holdningsmål
 • Ha et helhetsperspektiv på hvordan teamteori henger sammen med andre deler av organisasjonsteori
 • Ha en økt forståelse av kompleksiteten i mellommenneskelig samhandling
 • Ta ansvar for egen atferd som teammedlem og i utøvelse av teamledelse
Kursets innhold

1. samling - Prestasjoner i team
2. samling - Ledelse av kunnskapsteam i en digital tid
3. samling - Kreativitet i team - Studie tur til Barcelona
4. samling - Leder- og beslutningsteam
5. samling - Prosesser i team

Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres over fem samlinger, totalt ca 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt lagt på de forskjellige Master Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen, 12 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.
Prosjektet kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 24 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen, 6 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektet kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to personer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1. samling - Prestasjoner i team 

Delmål 

Samlingen presenterer sentrale teorier og problemstillinger innenfor teamorganisering og - utvikling, samt gir en grunnleggende forståelse av hva som er grunnlaget for teamprestasjoner og intervensjoner for å bedre disse. 

Emneoversikt 

team som arbeidsform, arbeidsgrupper vs. team 

team fra et organisasjonsperspektiv 

teamklassifikasjon / teamet i lys av organisatorisk praksis og lederskapsutøvelse 

teamprestasjoner og synergier 

forskjellighet i teamet - teamroller 

teamledelse i forhold til tradisjonell lederrolle 

status på teamforskning og vanlige ”teamverktøy” 

intervensjonsstrategier for optimalisering av teamets arbeid 

2. samling - Ledelse av kunnskapsteam i en digital tid 

Delmål 

Samlingen vil gi en oversikt av relevante teorier og perspektiver på teamledelse av høykompetente medarbeidere, samt ledelse av disse i en digital tid. Samlingen vil fokusere på utfordringer og tilsvarende lederperspektiver som bør anvendes. 

Emneoversikt 

teamarbeid i profesjonelle organisasjoner og typer kunnskapsteam 

ledelse av team i en digital tid -virtuelle team mm 

profesjonalisering, kollektivisme vs. individualisme 

skyggen - personlig destruktivitet i teamarbeid 

kunnskapsledelse: selvledelse, samledelse og primadonnaledelse 

læring i team 

konflikt og konfliktledelse 

verktøy for teamutvikling 

3. samling - Kreativitet i team 

Delmål 

Samlingen gir forståelse for hvordan kreativitet, nyskapning og innovasjon kan utvikles i team. Kommunikasjon påvirker teamets felles forståelse og forestillingsverden. Vi vil være opptatt av kommunikasjon og hvilke prosesser, omgivelser, improvisasjoner, teknikker og metaforer som stimulerer kreativitet i team. Denne samlingen vil bli holdt i Barcelona- en by kjent for entreprenørskap og kreativitet. 

Emneoversikt 

Kreativitet og innovasjon i team 

Prosesser som hemmer og fremmer kreativitet 

Hverdagskreativitet 

Bruk av metaforer i kreative prosesser 

Kunst og estetikk i kreative prosesser 

Stedets betydning som inspirasjon til kreativitet 

4. samling - Ledergrupper- og beslutningsteam 

Delmål 

Formålet med denne samlingen er å gi deltagerne innsikt om utfordringene som leder- og beslutningsteam står ovenfor, samt å gi deltagerne kompetanse til å forbedre beslutningstagning i egne team eller lederteam, samt å coache slike team. 

Emneoversikt 

lederteamet, et reelt team eller et pseudo-team? 

beslutninger og beslutningsprosesser i team 

problemstillinger som krever teamarbeid i ledergrupper 

sammensetning av leder- og beslutningsteam 

lojalitetsstrid og tillitsbrudd i ledergrupper 

konflikter i ledergrupper 

5. samling: Prosesser i team 

Delmål: 

Samlingen skal gi en dypere forståelse av den interne dynamikken i team, og den sentrale betydningen dette har for teamprestasjoner. Vi utforsker paradokset som oppstår i ekte teamarbeid, hvor gjensidig avhengighet både er en forutsetning for å lykkes og en av de viktigste betingelsene for konflikt og manglende tillit. 

Emneoversikt: 

· Betydningen av fokusert kommunikasjon 

· Utnyttelse av gruppens mangfold 

· Tillitens betydning i team 

· Konflikt og konfliktledelse 

· Kontinuerlig teamlæring 

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 23191
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2319, 18 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 23201
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Ja5 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
Individuell 5 timers skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2320, 12 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 23211
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2321, 24 studiepoeng
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 23221
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Ja5 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
Individuell 5 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2322, 6
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2319, 18 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 23191
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5 timers skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2320, 12 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 23201
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2321, 24 studiepoeng
Eksamenskode:MAN 23211
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2322, 6
Eksamenskode:MAN 23221
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bang, Henning; Midelfart, Thomas Nesset 2012 Effektive ledergrupper   Gyldendal akademisk Del 1-4
Bauman, Zygmunt; Thorbjørnsen, Kari Marie cop. 2000 Savnet fellesskap   Cappelen akademisk forl Sidene 33-95 + etterordet 192-216
Campbell, Joseph 2008 The hero with a thousand faces 3rd ed New World Library Del 1, kap.1, 2 og 4
Eriksen, Thomas Hylland cop. 2001 Flerkulturell forståelse 2. utg Universitetsforl kap 1-4+8
Hein, Helle Hedegaard c2013 Primadonnaledelse: når arbejdet er et kald   Gyldendal Business  
Katzenbach, Jon R.; Smith, Douglas K. c1993 The wisdom of teams: creating the high-performance organization   Harvard Business School Press Prolog, kap 1,3,5,6,8
Morgan, Gareth c1993 Imaginization: the art of creative management   Sage Kap 1-4, 9-10 og Appendix A
Shakespeare, William; Hagerup, Inger 2002 Kong Richard III's liv og død   Aschehoug  
Thompson, Leigh L. cop. 2015 Making the team: a guide for managers 5th ed., Global ed Pearson kap 1,2,4,5,6,7,8,9,11
Trompenaars, Fons; Hampden-Turner, Charles cop. 2012 Riding the waves of culture: understanding diversity in global business 3rd ed., rev. and updated Nicholas Brealey Publ kap. 1, 3-11
Zweig, Connie; Wolf, Steve cop. 1997 Romancing the shadow: a guide to soul work for a vital, authentic life   Ballantine Books Introduksjon, kap. 1, 7-9
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Amabile, Teresa M.; Khaire, M.   A Theoretical Framework A Theoretical Framework      
De Paoli, D.   Lederskapets TAO Lederskapets TAO      
Hein, Helle Hedegaard   Motivation av højtspecialiserende medarbejdere Motivation av højtspecialiserende medarbejdere      
Lewicki, R.; Bunker, Barbara Benedict   Trust in Relationships Trust in Relationships      
Richards, Ruth   Everyday Creativity: Our hidden potential Everyday Creativity: Our hidden potential      
Tjosvold, D.   Cooperation Theory, Constructive controversy and effectiveness: Learning From Crisis Cooperation Theory, Constructive controversy and effectiveness: Learning From Crisis      
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Alvesson, Mats 2011 Hvordan motivere individer      
Amabile, Teresa M. 1998 How to Kill Creativity      
Katzenbach, Jon R. 1997 The Myth of the Top Management Team.      
Sandvik, Alexander Madsen 2011 Ledelse av kunnskapsarbeid      
Mathieu, J.; Maynard, M. T.; Rapp, T.; Gilson, L. 2008 Team Effectiveness 1997-2007: A Review of Recent Advancements and a Glimpse Into the Future      
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Andersen, Svein S.; Sæther, Øyvind 2008 Mobilizing Competence for Performance      

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Leonard-Barton, Dorothy; Swap, Walter C. c1999 When sparks fly: igniting creativity in groups   Harvard Business School Press  
Wheelan, Susan A. cop. 2016 Creating effective teams: a guide for members and leaders 5th ed Sage  
Sunstein, Cass R.; Hastie, Reid 2015 Klokere: fra gruppetenkning til smarte grupper   Cappelen Damm Akademisk