MAN 2135/2136/2258/2259 Personal- og arbeidsjus - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 2135/2136/2258/2259 Personal- og arbeidsjus - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 2135/2136/2258/2259
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Gina Bråthen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Undervisningstermin(er): 
2018 Vår
2019 Vår
Uspesifisert
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Uspesifisert
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon: 

Programmet gir deltakerne kunnskaper om den rettslige regulering av arbeidsforhold. Deltakerne settes i stand til å forstå og håndtere juridiske problemstillinger som oppstår når virksomheter og offentlige organisasjoner gjennomgår omstillinger i Norge og internasjonalt.

Læringsmål: 

Generelt: 

Gjennom dette programmet får ledere, personal- og organisasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte kunnskaper om det arbeidsrettslige regelverk og de rammebetingelser som gjelder i arbeidslivet. 

Kunnskapsmål: 

 • Studentene skal få innsikt i juridisk metode og rettskilder, herunder lovgivning og avtaler på området og anvendelsen av disse i praksis. 
 • Studentene skal utvikle kunnskaper om det arbeidsrettslige regelverk og de rammebetingelser det setter for ansettelser, ledelse og medbestemmelse, arbeidsvilkår og opphør av arbeidsforhold. 
 • Studentene skal utvikle kunnskaper om arbeidsrettslige regelverk som trer i kraft ved omstillinger i driften og-/eller virksomhetsoverdragelse. 
 • Studentene skal ha kjennskap til hvilket arbeidsrettslig regelverk som gjelder for internasjonal virksomhet og arbeidsrett over landegrensene.
Ferdighetsmål: 
 • Studentene skal kunne benytte juridisk metode som et generelt verktøy ved juridiske spørsmål. 
 • Studentene skal være i stand til å utarbeide rutiner som ivaretar de arbeidsrettslige aspekter i et arbeidsforhold. 
 • Studentene skal ha kunnskaper og ferdigheter til å løse arbeidsrettslige problemstillinger, eventuelt å se at de står overfor en arbeidsrettslig problemstilling som forutsetter at saken bringes inn på et høyere nivå. 
 • Studentene skal kunne lede eller delta konstruktivt i arbeidet med kollektiv arbeidsrett. 
 • Studentene skal kunne kommunisere om arbeidsrettslige problemstillinger både med spesialister og allmennheten
Holdningsmål: 
 • Studentene skal utvikle en bevisst holdning til de regler og avtaler som styrer forholdet mellom partene i arbeidslivet og respektere disse. 
 • Studentene skal ha god kritisk forståelse av faget og gråsone-problematikk. 
 • Studenten skal være i stand til å fortsette sin egen faglige utvikling innenfor arbeidsrett
Kursets innhold: 

1. samling
Arbeidsrettens grunnlag og reguleringsformer.
Rettskilder og juridisk metode.
Rekruttering og ansettelse. 

2 samling
Tariffavtaler og arbeidsavtaler
lønns- og arbeidsvilkår 

3 samling
Omstilling
utkontrahering
nedbemanning 

4 samling
Opphør av arbeidsavtalen - endringer og stillingsvern 

5 samling
Virksomhetsoverdragelse, internasjonal virksomhet og arbeidsrett over landegrensene

Læreprosess og tidsbruk: 

Programmet foreleses over fem samlinger, totalt ca 150 timer. 

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt lagt på de forskjellige Master Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave (18 studiepoeng) og skriftlig individuell eksamen (12 studiepoeng). Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven deles ut siste dag av tredje samling og kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave (24 studiepoeng) og skriftlig individuell eksamen (6 studiepoeng). Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven deles ut siste dag av tredje samling og kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to personer.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner: 

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 21351
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100No invigilation2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2135.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 21361
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Invigilation5 Time(r)
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lovsamling
 • Lovsamlingen Lov og Rett for Næringslivet, Sverre Faafeng Langfeldt, eller annen trykt lovsamling, særtrykk av lover, forskrifter og utkast til nye lover
Individuell 5 timers skriftlig eksamen, 12 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2136.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 22581
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100No invigilation2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2258.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 22591
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Invigilation5 Time(r)
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lovsamling
 • Lovsamlingen Lov og Rett for Næringslivet, Sverre Faafeng Langfeldt, eller annen trykt lovsamling, særtrykk av lover, forskrifter og utkast til nye lover
Individuell 5 timers individuell skriftlig eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2259.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2135.
Eksamenskode:MAN 21351
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lovsamling
 • Lovsamlingen Lov og Rett for Næringslivet, Sverre Faafeng Langfeldt, eller annen trykt lovsamling, særtrykk av lover, forskrifter og utkast til nye lover
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5 timers skriftlig eksamen, 12 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2136.
Eksamenskode:MAN 21361
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2258.
Eksamenskode:MAN 22581
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lovsamling
 • Lovsamlingen Lov og Rett for Næringslivet, Sverre Faafeng Langfeldt, eller annen trykt lovsamling, særtrykk av lover, forskrifter og utkast til nye lover
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5 timers individuell skriftlig eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2259.
Eksamenskode:MAN 22591
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400