MAN 2135/2136/2258/2259 Personal- og arbeidsjus - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 2135/2136/2258/2259 Personal- og arbeidsjus - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 2135/2136/2258/2259
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Gina Bråthen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

Programmet gir deltakerne kunnskaper om den rettslige regulering av arbeidsforhold. Deltakerne settes i stand til å forstå og håndtere juridiske problemstillinger som oppstår når virksomheter og offentlige organisasjoner gjennomgår omstillinger i Norge og internasjonalt.

Kunnskapsmål

Generelt: 

Gjennom dette programmet får ledere, personal- og organisasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte kunnskaper om det arbeidsrettslige regelverk og de rammebetingelser som gjelder i arbeidslivet. 

Kunnskapsmål: 

 • Studentene skal få innsikt i juridisk metode og rettskilder, herunder lovgivning og avtaler på området og anvendelsen av disse i praksis. 
 • Studentene skal utvikle kunnskaper om det arbeidsrettslige regelverk og de rammebetingelser det setter for ansettelser, ledelse og medbestemmelse, arbeidsvilkår og opphør av arbeidsforhold. 
 • Studentene skal utvikle kunnskaper om arbeidsrettslige regelverk som trer i kraft ved omstillinger i driften og-/eller virksomhetsoverdragelse. 
 • Studentene skal ha kjennskap til hvilket arbeidsrettslig regelverk som gjelder for internasjonal virksomhet og arbeidsrett over landegrensene.
Ferdighetsmål
 • Studentene skal kunne benytte juridisk metode som et generelt verktøy ved juridiske spørsmål. 
 • Studentene skal være i stand til å utarbeide rutiner som ivaretar de arbeidsrettslige aspekter i et arbeidsforhold. 
 • Studentene skal ha kunnskaper og ferdigheter til å løse arbeidsrettslige problemstillinger, eventuelt å se at de står overfor en arbeidsrettslig problemstilling som forutsetter at saken bringes inn på et høyere nivå. 
 • Studentene skal kunne lede eller delta konstruktivt i arbeidet med kollektiv arbeidsrett. 
 • Studentene skal kunne kommunisere om arbeidsrettslige problemstillinger både med spesialister og allmennheten
Holdningsmål
 • Studentene skal utvikle en bevisst holdning til de regler og avtaler som styrer forholdet mellom partene i arbeidslivet og respektere disse. 
 • Studentene skal ha god kritisk forståelse av faget og gråsone-problematikk. 
 • Studenten skal være i stand til å fortsette sin egen faglige utvikling innenfor arbeidsrett
Kursets innhold

1. samling
Arbeidsrettens grunnlag og reguleringsformer.
Rettskilder og juridisk metode.
Rekruttering og ansettelse. 

2 samling
Tariffavtaler og arbeidsavtaler
lønns- og arbeidsvilkår 

3 samling
Omstilling
utkontrahering
nedbemanning 

4 samling
Opphør av arbeidsavtalen - endringer og stillingsvern 

5 samling
Virksomhetsoverdragelse, internasjonal virksomhet og arbeidsrett over landegrensene

Læreprosess og tidsbruk

Programmet foreleses over fem samlinger, totalt ca 150 timer. 

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt lagt på de forskjellige Master Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave (18 studiepoeng) og skriftlig individuell eksamen (12 studiepoeng). Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven deles ut siste dag av tredje samling og kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave (24 studiepoeng) og skriftlig individuell eksamen (6 studiepoeng). Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven deles ut siste dag av tredje samling og kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to personer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 21351
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2135.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 21361
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Ja5 Time(r)
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lovsamling
 • Bok: Langfeldt, S. F. "Lov og rett for næringslivet" eller "Norges Lover" / Særtrykk av lover
Individuell 5 timers skriftlig eksamen, 12 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2136.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 22581
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2258.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 22591
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Ja5 Time(r)
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lovsamling
 • Bok: Langfeldt, S. F. "Lov og rett for næringslivet" eller "Norges Lover" / Særtrykk av lover
Individuell 5 timers individuell skriftlig eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2259.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2135.
Eksamenskode:MAN 21351
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lovsamling
 • Bok: Langfeldt, S. F. "Lov og rett for næringslivet" eller "Norges Lover" / Særtrykk av lover
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5 timers skriftlig eksamen, 12 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2136.
Eksamenskode:MAN 21361
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2258.
Eksamenskode:MAN 22581
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lovsamling
 • Bok: Langfeldt, S. F. "Lov og rett for næringslivet" eller "Norges Lover" / Særtrykk av lover
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5 timers individuell skriftlig eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2259.
Eksamenskode:MAN 22591
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Borgerud, Ingeborg M. cop. 2007 Arbeidsrett: særlig om omstilling i offentlig sektor   Universitetsforl  
Fougner, Jan 2016 Omstilling og nedbemanning 3. utg Universitetsforl  
Fougner, Jan 2016 Endring i arbeidsforhold: styringsrett og arbeidsplikt 2. utg. Universitetsforlaget  
Lødrup, Peter; Asland, John 2013 Oversikt over erstatningsretten 8. utg Cappelen Damm akademisk  
Storeng, Nils H. 2016 Arbeidslivets spilleregler 4. utg Universitetsforl  
Sundet, Tron Løkken cop. 2014 Tariffavtalen: utvalgte emner   Fagbokforl  
  2016 Lov og rett for næringslivet: [2]: Næringslivets lovsamling 1687-2016 23. utg Gyldendal/Focus  
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
    Prop.39 L (2014–2015) Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold)      
    Prop. 48 L (2014-2015) Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.)      
    Prop. 104 L (2009-2010) Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse mv.)      
Webpage
Authors/Editors Tittel Journal URL Publisher StudentNote
  2005. Ot.prp.nr. 24 (2005-06): Om lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 2005. Ot.prp.nr. 24 (2005-06): Om lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Resource    
  2005. Ot.prp.nr. 49 (2004-05) Ny lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (arbeidsmiljøloven) 2005. Ot.prp.nr. 49 (2004-05) Ny lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (arbeidsmiljøloven) Resource    
  2006. Ot.prp. nr. 84 (2005-2006) Om lov om endringer i arbeidsmijøloven (varsling) 2006. Ot.prp. nr. 84 (2005-2006) Om lov om endringer i arbeidsmijøloven (varsling) Resource   Hele dokumentet
  2012. Prop L 2011-2012 nr. 74; Likebehandling ved utleie av arbeidstakere 2012. Prop L 2011-2012 nr. 74; Likebehandling ved utleie av arbeidstakere Resource    

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Engelsrud, Gerd 2013 Styring og vern: arbeidsrett i offentlig sektor 5. utg Cappelen Damm akademisk  
Næss, Mona cop. 2013 Virksomhetsoverdragelse   Universitetsforl  
Skjønberg, Alexander Næss; Hognestad, Eirik 2014 Individuell arbeidsrett   Gyldendal juridisk  
Steen, Sven Iver; Jacobsen, Rune Njøs; Borgerud, Ingeborg M. cop. 2006 Obligatorisk tjenestepensjon: pensjon til alle   Universitetsforl  
Stokke, Torgeir Aarvaag; Evju, Stein; Nergaard, Kristine cop. 2013 Det kollektive arbeidslivet: organisasjoner, tariffavtaler og lønnsoppgjør 2. utg Universitetsforl  

No importance set

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Holo, Lars; Fougner, Jan; Norge 2013 Arbeidsmiljøloven: lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. : kommentarutgave 2. utg Universitetsforl  
No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Lovforslag (Lovproposisjoner), dommer og andre avgjørelser og annet utdelt materiale. Dokumentene er tilgjengelig på its learning og på www.regjeringen.no