KLS 3685 Bacheloroppgave - Creative Industries Management

KLS 3685 Bacheloroppgave - Creative Industries Management

Kurskode: 
KLS 3685
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Anne-Britt Gran
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor Thesis - Creative Industries Management
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte.
Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives i gruppe på to til tre studenter, som samarbeider om oppgaven. I spesielle tilfeller kan en student få innvilget å gjøre et individuelt arbeid.

Kunnskapsmål

Studenten skal lære seg å beherske teorier, vitenskapelig begrepsbruk og metodeanvendelse på ett eller flere av følgende områder:

  • organisering og ledelse av prosjekter og virksomheter innen kreativ næring
  • markedsføring innen kreativ næring
  • bransjespesifikke utfordringer innenfor kreativ næring (bokbransjen, utøvende kunst, kunstbransjen, designbransjen, filmbransjen og musikkbransjen)
  • kultursponsing og samarbeid mellom kultur- og næringsliv
  • kulturbasert stedsutvikling
  • kulturpolitikk og politikk for kreativ næring
Ferdighetsmål

Studenten skal kunne svare på en konkret problemstilling innenfor kreativ næring. Studenten skal kunne analysere og reflektere over valgt problemstilling. Studenten skal kunne bruke ervervet kunnskap kritisk og analytisk. Studenten skal kunne trekke slutninger på bakgrunn av teoretisk arbeid og innhentet empiri.

Holdningsmål

Studenten skal gjennom bacheloroppgaven opparbeide respekt for vitenskapelige, kulturelle og kreative verdier, slik at de etter endt studium opptrer redelig og etterrettelig i faglige, profesjonelle sammenhenger.

Kursets innhold

Studentene er selv ansvarlig for å finne emne eller problemområde, som må ha en forankring i studiets faglige innhold.

Læreprosess og tidsbruk

Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning. 

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Undervisningen omfatter 4 seminarer. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd. 

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver oppgave. Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Mer detaljert informasjon om skriving av bacheloroppgaven finnes i studiehåndboken

Forkunnskapskrav

Studentene må ha inngående kunnskaper innen sitt spesialiseringsområde kulturledelse. De må også ha grunnleggende kunnskaper i samfunnsvitenskapelig metode.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Det anbefales at oppgaven løses i grupper.
Studentene kan innkalles til muntlig høring for å forsvare oppgaven.
Eksamenskode: 
KLS36851
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
2 Time(r)
Annet i klasserom
2 Time(r)
Deltakelse i bibliotekets informasjon
Forberedelse til undervisning
20 Time(r)
Forberedelse til seminarer (lese, skrive)
Gruppearbeid / oppgaver
30 Time(r)
Uarbeide delinnleveringer underveis
Annet i klasserom
8 Time(r)
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
Veiledning
4 Time(r)
Delta på søkeverksted i biblioteket
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
331 Time(r)
Arbeid med oppgaven
Veiledning
3 Time(r)
Individuell veiledning
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.