KLS 3685 Bacheloroppgave i kulturledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

KLS 3685 Bacheloroppgave i kulturledelse

Kursansvarlig
Anne-Britt Gran

Institutt
Institutt for kommunikasjon - kultur og språk

Semester
Vår

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte.
Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives i gruppe på to til tre studenter, som samarbeider om oppgaven. I spesielle tilfeller kan en student få innvilget å gjøre et individuelt arbeid.

Læringsmål
Kunnskapsmål:
Studenten skal lære seg å beherske teorier, vitenskapelig begrepsbruk og metodeanvendelse på ett eller flere av følgende områder:
 • organisering og ledelse av kulturinstitusjoner og prosjekter
 • markedsføring i kultursektoren
 • bransjespesifikke utfordringer innenfor musikk-, film-, bok-, teater-, galleri og museumsbransjen
 • kultursponsing og samarbeid mellom kultur- og næringsliv
 • kulturbasert stedsutvikling
 • kulturpolitikk

Ferdighetsmål:
Studenten skal kunne svare på en konkret problemstilling innenfor kulturfeltet. Studenten skal kunne analysere og reflektere over valgt problemstilling. Studenten skal kunne bruke ervervet kunnskap kritisk og analytisk. Studenten skal kunne trekke slutninger på bakgrunn av teoretisk arbeid og innhentet empiri.

Holdningsmål:
Studenten skal gjennom bacheloroppgaven opparbeide respekt og ydmykhet for vitenskapelige og kulturelle verdier, slik at de etter endt studium opptrer redelig og etterrettelig i faglige og profesjonelle sammenhenger.

Forkunnskaper
Studentene må ha inngående kunnskaper innen sitt spesialiseringsområde kulturledelse. De må også ha grunnleggende kunnskaper i samfunnsvitenskapelig metode.

Obligatorisk litteratur

Anbefalt litteratur
Bøker:
Askheim, Ola Gaute Aas og Tor Grenness. 2008. Kvalitative metoder for markedsføring og organisasjonsfag. Universitetsforlaget

Emneoversikt
Studentene er selv ansvarlig for å finne emne eller problemområde, som må ha en forankring i studiets faglige innhold.

Dataverktøy
Det tilbys opplæring/veiledning i anvendelse av litteratursøk på biblioteket.

Læreprosess og tidsbruk
Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning.

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Undervisningen omfatter 4 seminarer. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd.

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver oppgave. Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

Aktivitet
Tidsbruk
Deltakelse i introduksjonsforelesning
2
Deltakelse i bibliotekets informasjon
2
Forberedelse til seminarer (lese, skrive)
20
Uarbeide delinnleveringer underveis
30
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
8
Delta på søkeverksted i biblioteket
4
Arbeid med oppgaven
331
Individuell veiledning
3
Totalt anbefalt tidsbruk
400


  Eksamen
  Kurset avsluttes med innlevering av en Bacheloroppgave. Evaluering av bacheloroppgaven teller 100 % av karakteren i kurset. Oppgaven kan besvares individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Det anbefales at oppgaven løses i grupper.
  Studentene kan innkalles til muntlig høring for å forsvare oppgaven.


  Eksamenskode(r)
  KLS 36851 Bacheloroppgave, oppgaven teller 100 % for å oppnå godkjent karakter i kurset KLS 3685 Bacheloroppgave i kulturledelse, 15 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon
  Mer detaljert informasjon om skriving av bacheloroppgaven finnes i studiehåndboken