KLS 3630 Film, TV og digitale medier

KLS 3630 Film, TV og digitale medier

Kurskode: 
KLS 3630
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Terje Gaustad
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Creative Industries Management - Programkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Mer enn kanskje i noen andre bransjer er man innen film, TV og digitale medier bransjene avhengig av et godt samspill mellom det kreative og kunstneriske på den ene siden og det økonomiske og administrative på den andre. Bransjene er primært prosjektbaserte og hvert prosjekt kan være svært resurskrevende, noe som igjen stiller høye krav til økonomisk og administrativ kompetanse. Samtidig er slik kompetanse av liten verdi dersom den ikke ivaretar de kunstneriske og kreative prosessene som ligger til grunn for bransjenes verdiskapning.
Kurset tar et primært strategisk og økonomisk perspektiv på bransjene og består av tre hoveddeler. Først blir rammebetingelser og bransjestrukturer gjennomgått for å gi en oversikt over aktørene i de ulike sektorene og samspillet dem i mellom. Så tar vi for oss markedene hvor vi blant annet ser på publikumsmarkedet, markedene mellom produsenter, distributører og forhandlere samt arbeidsmarkedet. Til slutt bruker vi pengestrøm- og finansiell prosjekt-analyse for å lage break-even estimater for konkrete prosjekter og for bedre å forstå betydningen av den offentlige støtten, de forskjellige aktørenes økonomiske risiko, osv.
Selv om fokus er på de norske bransjene blir det lagt vekt på hvordan det vi ser i Norge er cases av hvordan disse bransjene også fungerer internasjonalt, men formet av de spesielle økonomiske og institusjonelle rammebetingelsene bransjene har i Norge.

Kunnskapsmål

Studenten skal kjenne til og forstå film, TV og digitale medier bransjenes modeller for verdiskapning, kjenne til og forstå samspillet mellom bransjenes sentrale aktører, samt kjenne til bransjenes egenart.

Ferdighetsmål

Studenten skal kunne (a) gjennomføre grunnleggende analyser av film, TV og digitale medier prosjekter, (b) identifisere og analysere bransjeutfordringer og (c) formidle sine analyser og anbefalinger på en profesjonell måte fra et bransjeperspektiv.

Holdningsmål

Studenten skal kunne foreta selvstendige kritiske bransjevurderinger ut fra både kunstneriske og kommersielle perspektiver og forstå samspillet mellom disse synsvinklene samt de dilemmaer som naturlig følger. Dette krever at studenten har opparbeidet seg respekt og toleranse for begge perspektiver.

Kursets innhold
 • Kulturpolitisk perspektiv: norsk og internasjonal bransje
 • Bransjestruktur og organisering
 • Produksjon
 • Markedsføring
 • Distribusjon
 • Fremvisning
 • Spesielle økonomiske særtrekk
 • Transaksjonsformer og rettighetsforvaltning
 • Produkt- og pengestrøm
 • Prosjektfinansiering
 • Finansiell prosjekt-analyse
 • Relasjoner til andre kreative bransjer
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, casearbeid og casefremlegging i klassen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesifikke krav til forkunnskap.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk43Kurset har 4 oppgaver med innleveringsfrist før gjennomgang i klassen, hvorav 3 av 4 må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:4
Obligatoriske arbeidskrav:3
Kommentar arbeidskrav:Kurset har 4 oppgaver med innleveringsfrist før gjennomgang i klassen, hvorav 3 av 4 må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen
EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
KLS36301
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Nei2 Uke(r)Gruppe/Individuell (1 - 4)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-4)
Varighet:2 Uke(r)
Kommentar:
Eksamenskode: KLS36301
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning24Time(r)
Oppgavegjennomgang i plenum3Time(r)Tilbakemeldinger og diskusjon
Forberedelse til undervisning16Time(r)
Innlevering(er)29Time(r)
Selvstudium88Time(r)
Eksamen40Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:24 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Oppgavegjennomgang i plenum
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Tilbakemeldinger og diskusjon
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:16 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:29 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:88 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:40 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Squire, Jason 2017 The Movie Business Book 4th ed. Kapitler: 1, 2, 3, 5, 12, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29 og 33.
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Helgesen, Thorleif; Gaustad, Terje Medierettigheter Medierettigheter Kapittel 8. s. 129-160
Benjamin, Linda Release Windows and Revenues Streams Release Windows and Revenues Streams Kapittel 25. s. 329-352
Haimoff, Ilan Studio Accounting Studio Accounting Kapittel 26. s. 353-368
Owen, Bruce M.; Wildman, Steven S. Windowing Windowing I Kapittel 2 : The Supply of Programming. s. 26-38
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Berinato, Scott 2014-10-22 Cable Providers Win Even in an a La Carte World.
Chalaby, Jean K. 2016-02 Television and Globalization: The TV Content Global Value Chain
Chisholm, Darlene C.; Fernández-Blanco, Víctor; Abraham Ravid, S.; David Walls, W. 2015-2 Economics of motion pictures: the state of the art
Craig, C. Samuel; Greene, William H.; Versaci, Anthony 2015-03 E-Word of Mouth: Early Predictor Of Audience Engagement
Gaustad, Terje 2009-01-1 Sweetening the Deal
Gaustad, Terje 2009 Internett-basert piratkopiering av musikk og film
Terje Gaustad 2017/08/04 Det smale mangfoldet: kinomarkedet etter digitaliseringen
Terje Gaustad 2013/06/12 Opphavsrett som filmpolitisk virkemiddel
Grugulis, Irena; Stoyanova, Dimitrinka 2012-10 Social Capital and Networks in Film and TV: Jobs for the Boys?
Gunnar Iversen 2013/06/12 Fra kontroll til næringsutvikling – en introduksjon til norsk filmpolitikk 1913–2013
Musso, Juliet; Billier, Robert; Myrtle, Robert 2000 Tradecraft: Professional Writing as Problem Solving
Samit, Jay 2015 OTT Video Is Creating Cord-Extenders, Not Cord-Cutters.
Gaustad, T., M.G. Theie, I. Eidsvold-Tøien, Ø. Torp, A. Espelien og A-B. Gran Utredning av pengestrømmene i verdikjeden for norske filmer og serier Menon-Publikasjon nr. 5/2018 kap. 2 – 6.
Webpage
Authors/Editors Tittel Journal URL Publisher StudentNote
Sundet, Vilde Schanke «Det er bare du som kan føle det du føler» – emosjonell investering og engasjement i nettdramaet SKAM | 16:9 filmtidsskrift «Det er bare du som kan føle det du føler» – emosjonell investering og engasjement i nettdramaet SKAM | 16:9 filmtidsskrift Resource 16:9 filmtidsskrift
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Finney, Angus; Triana, Eugenio cop. 2015 The international film business: a market guide beyond Hollywood 2nd ed Routledge
Caves, Richard E. 2000 Creative industries: contracts between art and commerce Harvard University Press
Eberts, Jake; Ilott, Terry 1990 My indecision is final: the spectacular rise and fall of Goldcrest Films, the independent studio that challenged Hollywood Atlantic Monthly Press
Elberse, Anita 2013 Blockbusters: hit-making, risk-taking, and the big business of entertainment Henry Holt
Marich, Robert 2013 Marketing to moviegoers: a handbook of strategies and tactics 3rd ed Southern Illinois University Press Kap. 1 - 8
Puttnam, David; Watson, Neil 1997 The undeclared war: the struggle for control of the world's film industry HarperCollinsPublisher Utsolgt fra forlaget.

No importance set

Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Caves, Richard E. The Nurture of Ten-Ton Turkeys The Nurture of Ten-Ton Turkeys Kapittel 8. s. 136-145