KLS 3630 Filmbransjen

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

KLS 3630 Filmbransjen

Kursansvarlig
Terje Gaustad

Institutt
Institutt for kommunikasjon - kultur og språk

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Filmbransjen fremstår ofte som lite transparent, og det kan være vanskelig for utenforstående å forstå hvordan den er organisert. En systematisk gjennomgang av bransjens forskjellige sektorer og samspillet mellom disse vil gi studentene oversikt over bransjens struktur, og en gjennomgang av spesielle grunnleggende økonomiske særtrekk vil bidra til å forklare hvorfor den fremstår slik den i dag gjør i Norge og andre deler av verden (Europa og USA).

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studenten skal kjenne til og forstå filmbransjens modeller for verdiskapning, kjenne til og forstå samspillet mellom bransjens sentrale aktører, samt kjenne til bransjens egenart og historie.

Ferdighetsmål
Studenten skal kunne gjennomføre grunnleggende analyser av filmprosjekter og utarbeide bransjescenarioer.

Holdningsmål
Studenten skal kunne foreta selvstendige kritiske bransjevurderinger utfra både kunstneriske og kommersielle perspektiver og forstå samspillet mellom disse synsvinklene samt de dilemmaer som naturlig følger. Dette krever at studenten har opparbeidet seg respekt og toleranse for begge perspektiver.

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesifikke krav til forkunnskap.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Caves, Richard E. 2000. Creative industries : contracts between art and commerce. Harvard University Press. Introduksjon, kap 5, 8 og 10
Finney, Angus. 2010. The international film business : a market guide beyond Hollywood. Routledge. Kap. 1-13
Hanche, Øivind, Gunnar Iversen, Nils Klevjer Aas. 2004. "Bedre enn sitt rykte" : en liten norsk filmhistorie. 2. utg. Norsk filminstitutt
Helgesen, Thorleif og Terje Gaustad. 2002. Medieøkonomi: strategier, markedsføring, medierettigheter. Stølen. kap 8
Squire, Jason E. , ed. 2006. The Movie business book. International 3rd edition. Open University Press. Kap. 1, 13, 20, 24, 27, 28 og 30


Artikkelsamling:
Gaustad, Terje. 2012. Article Collection for Movie Industry. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur
Bøker:
Eberts, Jake and Terry Ilott. 1990. My indecision is final : the spectacular rise and fall of Goldcrest Films, the independent studio that challenged Hollywood. Atlantic Monthly Press
Marich, Robert. 2009. Marketing to moviegoers : a handbook of strategies and tactics. 2nd ed. Southern Illinois University Press. Kap. 1-8
Puttnam, David. 1997. The undeclared war : the struggle for control of the world's film industry. HarperCollinsPublisher. Utsolgt fra forlaget


Emneoversikt
 • Historisk og kulturpolitisk perspektiv: norsk, europeisk og amerikansk bransje
 • Bransjestruktur og organisering
 • Produksjonssektoren
 • Distribusjonssektoren
 • Fremvisningssektoren
 • Spesielle økonomiske særtrekk
 • Markedsføring av film
 • Transaksjonsformer og rettigheter
 • Produkt- og pengestrøm
 • Prosjektfinansiering
 • Relasjoner til andre kulturbransjer

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, casearbeid i grupper og casefremlegging i klassen. Det blir gitt 24 timer undervisning i kursets emner, og 12 timer vil benyttes til studentenes case-fremlegg og diskusjon av disse.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning I
24
Deltagelse i forelesning II
12
Foreberedelse til undervisning
16
Case-oppgaver
20
Selvstudium
88
Eksamen
40
Anbefalt tidsbruk totalt
200


Arbeidskrav
Kurset har 4 oppgaver med innleveringsfrist før gjennomgang i klassen, hvorav 3 av 4 må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Eksamen
Kurset avslutten med en fagoppgave over to uker. Fagoppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil fire studenter.

Eksamenskode(r)
KLS 36301 - Fagoppgave som teller 100 % av karakteren i kurset KLS 3630 Filmbransjen, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler tillatt.

Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester.
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.
(fagoppgaven) eller som ønsker å forbedre karakteren, må ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.


Tilleggsinformasjon
Norskspråklig obligatorisk litteratur vil bli byttet ut med alternativ engelskspråklig litteratur for studenter som ikke snakker norsk