KLS 3553 Oppstart av bedrift i kreativ næring

KLS 3553 Oppstart av bedrift i kreativ næring

Kurskode: 
KLS 3553
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Thomas Hoholm
Kursnavn på engelsk: 
Starting a venture in creative industry
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Entreprenørskap er en nøkkelkompetanse i dagens arbeidsliv generelt og i kreativ næring spesielt. Kurset er lagt opp etter modell fra oppstartskurset ved bachelorstudiet i Entreprenørskap, men spisset mot kreativ næring.

Dette er et praksiskurs hvor studentene jobber med problemløsning, ideutvikling, kommersialisering og oppsett av en bedrift innen kreativ næring. Studentene skal i løpet av kurset igangsette, drive og evt. legge ned en bedrift, enten som Studentbedrift eller som ordinært selskap. Studentene skal gjennom hele semesteret levere inn ukentlige logger i forbindelse med undervisningen og det løpende arbeidet med bedriften. Det forventes deltakelse i timer og arbeid utover forelesningene. Det er krav om å sette omsetnings- og aktivitetsmål for bedriftene.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg generell kunnskap om:

  • Veien fra ide, etablere et team, registrere, starte opp og tidlig drift 
  • Utfordringer knyttet til oppstart, ressurser og tid
  • Muligheter og utfordringer ved markedssegmentering og salg til bedrifts- og personmarked
  • Nettverksutnyttelse i praksis
Ferdighetsmål
  • Evne å operasjonalisere en forretningsmodell og forretningsplan
  • Validere og avklare markedspotensial for en oppstartsbedrift
  • Kunne presentere kjerneideen, hva som er gjort og som kan gjøres bedre
  • Bruke verktøy til å formidle statusrapporter til klassen og foreleser
  • Erfaring med samarbeid for å nå en bedrifts mål
  • Reflektere over måloppnåelse 
Generell kompetanse

Studentene vil gjennom deltakelse oppnå erfaring med reelle valg knyttet til ide, kommersialisering, registrering og drift av en bedrift. Dernest evne til kritisk refleksjon over etiske og økonomiske konsekvenser av hvordan prosessen fra ide til drift fungerer. Kommunikasjon innad i teamet, tilbakemeldingsøvelser og refleksjon er sentralt for kurset. 

Kursets innhold

Steg 0: Inspirasjon 
Steg 1: Entreprenørens ressurser: Personlighet, motivasjon og verdier
Steg 2: Entreprenørens ressurser: Team og nettverk
Steg 3: Ide, problemforståelse og selskapsform/registrering
Steg 4: Forretningsmodell 
Steg 5: Testing, feedback og læring 
Steg 6: Segmentering
Steg 7: Verdi, interessenter og produktbrosjyre
Steg 8: Salgsprosessen
Steg 9: Økonomi 
Steg 10: Forretningsplan
Steg 11: Pitch og presentasjon

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Undervisningen tar for seg sentrale temaer i oppstart av en ny virksomhet, men har også mye vekt på fremdrift i egen bedrift og deling.

Studentene skal gjennom hele semesteret utarbeide en ukentlig logg basert på refleksjonsspørsmål fra undervisningen og det praktiske arbeid med bedriften mellom undervisningene. Denne loggen ligger til grunn for den individuelle eksamen i faget.

Det vil trenes på salg og statuspresentasjon i undervisningen.  

Det gis også tilbakemeldinger på forretningsplanen før endelig innlevering.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Den skriftlige innleveringen skal inneholde:
- en forretningsplan (12 sider)
- en bekreftelse på selskapsregistrering (1 side)
- en statuserklæring om videre drift eller avvikling (1 side)
- en økonomisk statusoppstilling (omsetningskrav fastsatt i oppstarten av kurset) og refleksjon rundt måloppnåelse (2 sider).
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
KLS 35533
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Muntlig eksamen
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
20 Minutt(er)
Kommentar: 
Muntlig eksamen, vil finne sted etter innleveringen. Under den muntlige eksamen skal forretningsplan og konsept presenteres av kandidatene, og det vil komme spørsmål fra sensorene.
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
KLS 35534
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
20
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Innleveringen skal være et individuelt refleksjonsnotat som består av en ukentlig datert logg basert på refleksjonsspørsmål som presenteres i hver undervisning gjennom hele semesteret.
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
KLS 35535
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
82 Time(r)
Arbeid med egen bedrift
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
82 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.