KLS 3551 Kulturledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

KLS 3551 Kulturledelse


Kursansvarlig
Christian Winther Farstad

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Det stilles strengere krav til dagens kulturorganisasjoner enn tidligere. Dette har ført til at kulturledelse har blitt et eget fag for å beskrive mer spesifikke utfordringer og muligheter for ledere i kulturfeltet.

Basert på generell ledelses- og organisasjonsteori samt forskning og kunnskap om kulturorganisasjoner belyser kurset flere utfordringer knyttet til kulturledelse. Hvordan kombinere kunstneriske ambisjoner og økonomistyring? Hvordan lykkes med tverrfaglig samarbeid? Hvordan lede medarbeidere med høye krav til autonomi? Hvordan kombinere innovasjon og risiko med krav til resultater? Hvordan skape effektive grupper for kreative prosesser? Hvordan lykkes som frilanser? Hvordan skape vekst basert på frivillig arbeidskraft? Disse blir møtt med utgangspunkt i seks av de mest utbredte formene for organisering i kulturfeltet 1) institusjoner 2) grupper 3) begivenheter 4) frilansere 5) nettverk 6) produksjon.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studenten skal tilegne seg kunnskap om hvordan de mest utbredte formene for organisering i kulturfeltet er forskjellige i forhold til ledelse, struktur, resultater, prosesser og omgivelser. Videre skal studenten tilegne seg grunnleggende kunnskap om ledelse og hvordan forskjellige typer ledelse gir resultater i kulturfeltet.

Ferdighetsmål
Studentene skal tilegne seg ferdigheter for å analysere kulturorganisasjoner for å beskrive hvordan de ledes, hvordan de er strukturert, hva som er mest kritisk for resultatene, hvilke prosesser de skaper, og hvordan de påvirkes av og tilpasser seg til omgivelsene. Studenten skal spesielt tilegne seg ferdigheter til å avdekke utfordringer med ledelse og organisering i kulturorganisasjoner. Ved å anvende teori og modeller fra kurset skal studentene kunne foreslå forbedringer for å øke resultatene i organisasjonen.

Holdningsmål
Studentene skal utvikle respekt og toleranse for ulike kunstneriske holdninger og verdier. Studentene skal særlig kunne reflektere hvordan spenningen mellom det kunstneriske og det økonomiske skaper utfordringer når resultatene skal skapes. Basert på dette skal studentene også utvikle en grunnleggende respekt og toleranse for ulike holdninger og verdier innenfor lederfaget.


Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Elstad, Beate og Donatella De Paoli. 2014. Organisering og ledelse av kunst og kultur. 2. utg. Cappelen Damm akademisk. Hele boken er pensum

Artikkelsamling:
Farstad, Christian W.. 2015. Artikkelsamling for KLS 3551 Kulturledelse. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur
Bøker:
Byrnes, William J. 2014. Management and the arts. 5th ed. Taylor & Francis. 463
Caust, Jo, ed. 2012. Arts leadership : international case studies. Tilde Publishing
Chong, Derrick. 2010. Arts management. 2nd ed. Routledge
Hagoort, Giep, Aukje Thomassen, Rene Kooyman, eds. 2012. Pioneering minds worldwide : on the entrepreneurial principles of the cultural and creative industries. Eburon Publishers. 280 s


Emneoversikt

 • Utfordringer for ledelse og organisering i kulturfeltet
 • RESPLO: Hvordan forstå resultater, omgivelser, struktur, prosesser og ledelse i kulturfeltet?
 • Kulturledelse
 • Institusjoner - "Kunstfabrikken"
 • Grupper - "Verktstedet"
 • Begivenheter - "Festivalen"
 • Frilansere - "Frirommet"
 • Nettverk - "Nomadeleiren"
 • Produksjon - "Prosjektet"

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med en blanding av både teoretiske og praktiske forelesninger samt casebaserte gruppearbeid. Arbeidskrav gjennomføres med relevans til prosjektoppgaven.

Anbefalt tidsbruk i kurset:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse undervisning
36
Arbeidskrav i grupper
14
Forberedelse undervisning, selvstudium
70
Prosjektoppgave / eksamen
80
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav
  For å kunne levere avsluttende prosjektoppgave må kursets to arbeidskrav være godkjent. Hensikten med arbeidskravene er å godkjenne studentgruppenes progresjon i prosjektoppgaven. Samtidig vil arbeidskravene være et verktøy for tilbakemelding og veiledning for studentgruppene frem mot eksamen. Arbeidskravene vil bestå av en kortere presentasjon og skriftlig innlevering (3 sider).

  Arbeidskravene vurderes som bestått / ikke bestått.


  Eksamen
  Prosjektoppgave som teller 100% av karakteren. Oppgaven løses i grupper på inntil 3 studenter. Prosjektoppgaven krever at studentene er i kontakt med en kulturoganisasjon.

  Eksamenskode(r)
  KLS 35511 - Prosjektoppgave teller 100 % i kurset KLS 3551 Kulturledelse 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt.

  Kontinuasjon
  Det arrangeres kontinuasjonseksamen hvert semester.

  Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke levere eksamen. Disse må ta kurset på nytt ved senere gjennomføring av kurset.

  Studenter som ikke får bestått på eksamen (prosjektoppgave) eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen i neste semester.


  Tilleggsinformasjon