KLS 3551 Kulturledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

KLS 3551 Kulturledelse


Kursansvarlig
Donatella de Paoli

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Organisasjonene i kunst- og kulturfeltet innehar mange ulike typer utfordringer, både når det gjelder å finne gode resultatmål, ivareta interessentene, finne hensiktsmessige organiseringsstrukturer, stimulere kreative prosesser og dyrke inspirerende ledere. Kurset møter disse utfordringene ved å ta utgangspunkt i fem av de mest utbredte formene for organisering i kunst- og kulturfeltet og presenterer aktuelle modeller for organisering og ledelse. Disse er 1) Kunstinstitusjoner, 2) Kunstneriske grupper og lag, 3) Festivaler, 4) Frilansere, og 5) Nettverk. Disse organiseringsformene beskrives og analyseres ut fra internasjonal forskning og kunnskap om kunst- og kulturorganisasjoner, samt generell organisasjons- og ledelsesteori.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studenten skal tilegne seg kunnskap om hvordan organisere og lede kunstnerisk virksomhet avhengig av situasjonen, såkalt situasjonsbestemt ledelse og organisering. Studentene skal spesielt tilegne seg kunnskap om organisasjonsformenes historikk, omgivelser, resultater, organisasjonsstruktur, prosesser, ledelse og organisasjonskultur. Videre skal studenten gjennom kurset lære å utvikle en profesjonell holdning til å håndtere organiserings- og ledelsesutfordringer i kunst- og kulturlivet.

Ferdighetsmål
Studenten skal opparbeide ferdigheter i å organisere og lede kunstneriske organisasjoner som institusjoner, gruppe, festivaler, nettverk og små bedrifter. Studenten skal mer spesifikt oppnå ferdigheter i å analysere og avdekke problemer, konflikter og forbedringspotensiale i kunstneriske organisasjoner. Studenten skal gjennom kurset kunne avdekke ledelses- og organiseringsutfordringer i kunst- og kulturfeltet og finne måter hvordan disse kan løses ved å anvende kunnskap, teori og modeller. I søken etter forbedringer er det viktig å se løsninger ut fra hvilken situasjon organisasjonen og ledelsen er i og anvende en situasjonsbestemt tilnærming til løsninger. Videre skal studenten kunne ta beslutninger om hensiktsmessige og effektive organiserings- og ledelsesformer for de mål, aktiviteter og oppgaver som kunst- og kulturorganisasjoner måtte ha. Prosjektsamarbeid i grupper som arbeidsform for studentene skal bidra til å bevisstgjøres ens egen adferd og hva som skal til for å fungere godt i grupper.

Holdningsmål
Studentene skal utvikle respekt og toleranse for ulike kunstneriske holdninger og verdier i på tvers av kunst- og kulturbransjene. Studentene skal etter kurset kunne reflektere over organisatoriske og ledelsesmessige temaer innen kunst og kulturfeltet. Studentene skal også utvikle en profesjonell holdning i å håndtere organiserings- og ledelsesutfordringer i kunst- og kulturlivet.


Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Caust, Jo, ed. 2012. Arts leadership : international case studies. Tilde Publishing. 252 sider
Elstad, Beate og Donatella De Paoli. 2014. Organisering og ledelse av kunst og kultur. 2. utg. Cappelen Damm. Hele boken er pensum
Grund, Jan. 2008. Kulturpolitikk er kunst. Universitetsforlaget. s141-173


Anbefalt litteratur
Bøker:
Byrnes, William J. 2008. Management and the arts. 4th ed. Focal Press. 463
Chong, Derrick. 2010. Arts management. 2nd ed. Routledge
Hagoort, Giep, Aukje Thomassen, Rene Kooyman (red.). 2012. Pioneering minds worldwide : on the entrepreneurial principles of the cultural and creative industries. Eburon Publishers. 280 sider


Emneoversikt

 • Ledelses- og organiseringsutfordringer i kunst- og kulturfeltet
 • Kulturledelse
 • Kunst og kultur i ledelse og organisering
 • Presentasjon av RESPLO-modellen – resultater – omgivelser – struktur - prosesser – ledelse
 • Offentlig styring av kunstinstitusjoner
 • Kunstinstitusjoner – ’ Kunstfabrikken’
 • Grupper i kunst- og kulturfeltet – ’Verkstedet’
 • Kunst- og kulturbegivenheter – ’Festivalen’
 • Selvstendige kunstnere – ’Frirommet’
 • Nettverk – ’Nomadeleiren’

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med en blanding av klasseromsundervisning, prosjektarbeid i grupper, prosjektpresentasjon og veiledning av grupper i klassen. Kursinnholdet er teoretisk basert med utstrakt bruk av gjesteforelesere fra praksis.

Arbeidskrav
Skisse til prosjektoppgave skal presenteres i klassen midtveis i semesteret. Alle medlemmene i gruppen må delta.

Anbefalt tidsbruk i kurset:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse undervisning
30
Presentasjon og tilbakemelding av prosjektoppgaven
15
Forberedelse til undervisning
35
Lese litteratur
60
Eksamen / Arbeid med prosjektoppgaven
60
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav
  Presentasjon i klassen av skisse til prosjektoppgave er obligatorisk midtveis i semesteret. Alle medlemmene i gruppen må delta. Eksamensinnlevering kan kun skje ved en godkjent obligatorisk presentasjon i klassen. Presentasjonen vurderes til godkjent/ikke godkjent.

  Eksamen
  Prosjektoppgave som skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter og teller 100 prosent av karakteren. Prosjektoppgaven må ta utgangspunkt i en kunst- og kulturoganisasjon eller relevante praktiske temaer innen organisering og ledelse av kunst og kultur.

  Eksamenskode(r)
  KLS 35511 - Prosjektoppgave teller 100 % i kurset KLS 3551 Kulturledelse 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.
  Studenter som ikke får bestått på eksamen (prosjektoppgave) eller som ønsker å forbedre karakteren, må ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av kurset.


  Tilleggsinformasjon