KLS 3541 Bokbransjen og entreprenørskap - KONTINUASJONSEKSAMEN

KLS 3541 Bokbransjen og entreprenørskap - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
KLS 3541
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anitra Guddal Figenschou
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Creative Industries Management - Programkurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2019 Vår
2019 Høst
2020 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Dette kurset ble undervist for siste gang høsten 2018. Siste kontinuasjonseksamner tilbys våren 2019, høsten 2019 og våren 2020. 

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Norsk og internasjonal bokbransje preges av endring og innovasjon som et resultat av digitalisering. Digitaliseringen av bokbransjen foregår både i produksjons-, distribusjons- og konsumpsjonsleddet. Markedet endrer seg raskt og både de etablerte forlagshusene og nye gründere forsøker å utvikle nye tjenester i bokmarkedet. I dette kurset forsøker vi å kartlegge nye forretningsmuligheter i en bransje som tradisjonelt sett har vært svært stabil.

Kunnskapsmål

Studentene skal:

 • tilegne seg kunnskap om norsk og internasjonal bokbransje.
 • få forståelse for hva som kjennetegner entreprenørskap.
 • forstå produksjonsprosessen, pengestrømmene og kommunikasjonsprosessene i store konsern og små nystartede bedrifter.
 • kunne forklare samspillet mellom stat og marked, og hvilke rammevilkår dette legger for de forskjellige aktørene i bransjen.
Ferdighetsmål

Studentene skal kunne:

 • se forretningsmuligheter i norsk bokbransje.
 • utvikle en forretningsplan, og gjennom den vise økonomiske- og markedsmessige muligheter som finnes i bransjen.
 • analysere bokbransjen sett fra de forskjellige aktørenes synsvinkel og kunne forklare hvordan de er gjensidig avhengige av hverandre.
Generell kompetanse

Studenten må kunne vise forståelse for dualiteten mellom krav til økonomisk inntjening, og faktorer som påvirker bokens kvalitet; herunder forfatterens vilkår for å produsere tekst, produksjons og trykkeprosesser.

Kursets innhold
 • Verdikjedene for p-bøker og e-bøker
 • Forretningsidéer og forretningsplaner
 • Entreprenøren
 • Digitaliseringen og framtiden
 • Norsk vs engelskspråklig bokbransje
 • PR, salg & markedsføring
 • Markeder og segmenter
 • Litteraturøkonomien
 • Litteraturpolitikk
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, arbeid med prosjektoppgave i grupper, prosjektfremlegging av prosjektoppgaven i klassen og individuell veiledning. Det vil bli gitt 30 timer undervisning i kursets emner, 4 timer med studentpresentasjoner av prosjektoppgaven. Det tilbys veiledning en gang pr. gruppe på prosjektoppgaven. 

Kurset tilbyr besøk fra flere gjesteforelesere.

Prosjektoppgaven:
Prosjektoppgaven går ut på å lage en forretningsplan for en selvvalgt forretningsidé knyttet til bokbransjen. Forretningsideen kan være enkel, som for eksempel å starte et lite forlag eller en bokhandel, men den må være presist beskrevet i forhold til akkurat hva denne bedriften skal gjøre. Forretningsplanen skal inneholde alle punktene i Altinns guide til forretningsplan for bedrifter: http://tiny.cc/eawq1w 

En realistisk og god forretningsplan krever dyp innsikt i den bransjen man ønsker å lykkes i. Kunnskapen fra pensum, forelesningene og gjesteforeleserne skal hjelpe dere å nå det målet.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
KLS35411
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
60Nei1 SemesterGruppe (2 - 3)
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
KLS35412
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
40Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (2-3)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:KLS35411
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:KLS35412
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning30Time(r)
Oppgavegjennomgang i plenum4Time(r)
Forberedelse til undervisning24Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver56Time(r)Arbeid med prosjektoppgave
Selvstudium46Time(r)Selvstudium / ind. obligatoriske innleveringer
Eksamen40Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Oppgavegjennomgang i plenum
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:24 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:56 Time(r)
Kommentar:Arbeid med prosjektoppgave
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:46 Time(r)
Kommentar:Selvstudium / ind. obligatoriske innleveringer
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:40 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.