KLS 3541 Bokbransjen

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

KLS 3541 Bokbransjen

Kursansvarlig
Anitra Guddal Figenschou

Institutt
Institutt for kommunikasjon - kultur og språk

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Bokbransjen er en av våre eldste kulturnæringer. Det har gjennom tidene vært en bransje i stadig sterk vekst. Særlig de siste tiårene har antall utgivelser eksplodert i takt med ny teknologi og billigere produksjonspriser. Innvesteringen i form av trykke- og produksjonskostnader er relativt liten og gevinsten for de største bestselgerne på markedet kan være svært stor. Dette frister mange til å prøve lykken i et marked med tøffe marginer som domineres av noen få, store konsern. I Norge er Aschehoug, Gyldendal og Cappelen Damm de tre største aktørene. Bransjen består av hovedsakelig fire bransjeaktører: forlag, distribusjon, bokklubb og bokhandel. De mektigste aktørene i bransjen kjennetegnes ved å ha eierskap i alle disse delene av bransjen. Kurset tar for seg hele bransjens verdikjede fra forfatter til leser. Et gjennomgående fokus er bransjeaktørenes utfordring som tjenere av både kunsten og kapitalen. I tillegg vil det legges vekt på utfordringen med å gjøre bøkene synlig i et marked med stadig større tilfang av produkter.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studenten skal tilegne seg kunnskap om alle bokbransjens bransjeaktører; forlag, bokhandel, bokklubb og distribusjon – samt bibliotek og massemarked. Studenten skal forstå viktige sider ved produksjonsprosessen, pengestrømmene og kommunikasjonsprosessene mellom bransjeaktørene og publikum; herunder PR, salgs- og markedsføringsteknikker. Studenten skal også tilegne seg en forståelse for samspillet mellom stat og marked og hvilke rammevilkår dette legger for de forskjellige aktørene i bransjen.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne vise hvordan de forskjellige bransjeaktørene, forfatter, forlag, bokklubb og bokhandel, er gjensidig avhengige av hverandre. Studentene skal kunne beskrive hvordan bransjens kommunikasjons- og pengestrømmer beveger seg. Studenten skal bli gode på PR-, salgs- og markedsføringsoppgaver i bransjen. De skal også bli gode på viktige innholdsleverandørers kreative prosesser; herunder forfatter, illustratør og designer, samt den redaksjonelle prosessen.

Holdningsmål
Studenten må kunne reflektere om: Den enkelte kunstners kreative utvikling, samfunnets behov for en norsk kultur og et godt nasjonalt skriftspråk, og bedriftenes behov for sunn økonomi og vekst. Studentene må kunne innta en holdning overfor disse aspektene ved bransjen, sett i forhold til hverandre.

Forkunnskaper
Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Thompson, John B. 2010. Merchants of culture : the publishing business in the twenty-first century. Polity Press

Artikkelsamling:
Figenschou, Anitra (red.). 2012. Artikkelsamling til Bokbransjen. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur
Bøker:
Andreassen, Trond. 2006. Bok-Norge : en litteratursosiologisk oversikt. 3. utg. Universitetsforlaget. Utvalgte sider
Clark, Giles N. and Angus Phillip. 2008. Inside book publishing. 4th ed. Routledge
Finkelstein, David and Alistair McCleery. 2005. An introduction to book history. Routledge
King, Stephen. 2000. On writing : a memoir of the craft. Scribner
Langeland, Henrik H.. 2011. Fortellekunst : håndbok i litterære teknikker. Tiden
Naper, Cecilie. 2007. Kvinner, lesning og fascinasjon : "bestselgere" i bibliotek og kiosk. Pax
Schiffrin, André. 2001. The business of books : how international conglomerates took over publishing and changed the way we read. New ed. Verso


Annet:
Siste års bransjestatistikk fra Den norske Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen, kan lastes ned på deres hjemmesider.


Emneoversikt
 • Verdikjeden i bokbransjen
 • Forretningsmodeller i kulturbransjen
 • Bransjehistorikk
 • Forfatteren
 • Forlagene
 • Distribusjonskanalene
 • PR, salg & markedsføring
 • Litteraturøkonomien
 • Digitalisering av bøker
 • Litteratursosiologi
 • Bokbransjens relasjoner til andre bransjer

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, arbeid med prosjektoppgave i grupper og prosjektfremlegging av prosjektoppgaven i klassen. Det vil bli gitt 32 timer undervisning i kursets emner og 8 undervisningstimer i klasserommet med deltakelse fra studentene. Kurset tilbyr besøk fra flere gjesteforelesere og besøk til en av Oslo litteraturinstitusjoner.

Prosjektoppgaven:
Studentene skal selv, i løpet av kursets første halvdel, velge seg et tema de ønsker å skrive prosjektoppgave om ut ifra pensum. To til tre studenter kan gå sammen om å skrive én oppgave, det ideelle antallet er tre på én gruppe. Midtveis i kurset skal studenten legge fram sin problemstilling for resten av klassen, for å få en tilbakemelding fra foreleser og medstudenter. Når det nærmer seg innlevering av oppgaven vil foreleser gi hver gruppe en kort veiledning. Målet med oppgaven er at den skal skape engasjement for læring underveis i kurset.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse forelesning 1
32
Deltakelse forelesning 2
8
Forberedelse til undervisning
24
Caseoppgave
56
Selvstudium
40
Eksamen
40
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Innlevering av gruppebasert prosjektoppgave som teller 60 % av karakteren og en 3 timers individuell skoleeksamen som teller 40 %. På prosjektoppgaven skal man jobbe i grupper på 2 eller 3 studenter, det ideelle er tre (3) på hver gruppe.

  Eksamenskode(r)
  KLS 35411 - Prosjektoppgave som teller 60 % av karakteren for å få karakter i KLS 3541 Bokbransjen
  KLS 35412 - Skriftlig eksamen som teller 40 % av karakteren for å få karakter i KLS 3541 Bokbransjen


  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler til prosjektoppgave.
  Ingen hjelpemidler til skriftlig eksamen.


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Kontinuasjon i en av eksamenene kan gjøres separat. Ved kontinuasjon kan prosjektoppgaven gjennomføres individuelt.

  Tilleggsinformasjon