KLS 3541 Bokbransjen og entreprenørskap

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017

KLS 3541 Bokbransjen og entreprenørskap


Kursansvarlig
Anitra Guddal Figenschou

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Norsk og internasjonal bokbransje preges av endring og innovasjon som et resultat av digitalisering. Digitaliseringen av bokbransjen foregår både i produksjons-, distribusjons- og konsumpsjonsleddet. Markedet endrer seg raskt og både de etablerte forlagshusene og nye gründere forsøker å utvikle nye tjenester i bokmarkedet. I dette kurset forsøker vi å kartlegge nye forretningsmuligheter i en bransje som tradisjonelt sett har vært svært stabil.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal:

 • tilegne seg kunnskap om norsk og internasjonal bokbransje.
 • få forståelse for hva som kjennetegner entreprenørskap.
 • forstå produksjonsprosessen, pengestrømmene og kommunikasjonsprosessene i store konsern og små nystartede bedrifter.
 • kunne forklare samspillet mellom stat og marked, og hvilke rammevilkår dette legger for de forskjellige aktørene i bransjen.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne:
 • se forretningsmuligheter i norsk bokbransje.
 • utvikle en forretningsplan, og gjennom den vise økonomiske- og markedsmessige muligheter som finnes i bransjen.
 • analysere bokbransjen sett fra de forskjellige aktørenes synsvinkel og kunne forklare hvordan de er gjensidig avhengige av hverandre.

Holdningsmål
Studenten må kunne vise forståelse for dualiteten mellom krav til økonomisk inntjening, og faktorer som påvirker bokens kvalitet; herunder forfatterens vilkår for å produsere tekst, produksjons og trykkeprosesser.

Forkunnskaper
Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Thompson, John B. 2014. Merchants of culture: the publishing business in the twenty-first century. 2nd ed.. Polity Press. (Kap. 1 - 3, 5, 7 og 9) 223 sider

Artikkelsamling:
Figenschou, Anitra (red.). 2016. Bokbransjen og entreprenørskap. Oversikt over artikler som inngår i artikkelsamlingen vil bli publisert på Itslearning ved kursstart

Anbefalt litteratur
Bøker:
Andreassen, Trond. 2006. Bok-Norge : en litteratursosiologisk oversikt. 3. utg. Universitetsforlaget
Clark, Giles N. and Angus Phillip. 2014. Inside book publishing. 5th ed. Routledge
Einarsson, Kristenn. 2012. En bokpushers bekjennelser. Gyldendal
Finkelstein, David and Alistair McCleery. 2013. An introduction to book history. 2nd ed. Routledge
Langeland, Henrik H. 2011. Fortellekunst : håndbok i litterære teknikker. Tiden
Naper, Cecilie. 2007. Kvinner, lesning og fascinasjon : "bestselgere" i bibliotek og kiosk. Pax


Annet:
Andersson, Sus. 2009. E-boken - lätt att göra, svår att sälja. Stockholm: Svenska Förläggareföreningen. http://tinyurl.com/8vxognj
Bjørn-Larsen, A., Løwe, P., Jansson, E., Øgrey, R., og Schiøtz, A. 2008. Digitaliseringsrapport 2008. Hvordan sikre at bokhandelen også blir en handelsplass for digitalt innhold?. Bokhandlerforeningen. http://tinyurl.com/cwkal28
Rønning, H., Slaatta, T., Torvund, O., Larsen H., og Colbjørnsen T. 2012. Til bokas pris. http://tinyurl.com/bvtf8jo
Siste års bransjestatistikk fra Den norske Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen, kan lastes ned på deres hjemmesider
Verktøy. Altinns guide til forretningsplan for bedrifter. http://tiny.cc/eawq1wEmneoversikt
 • Verdikjedene for p-bøker og e-bøker
 • Forretningsidéer og forretningsplaner
 • Entreprenøren
 • Digitaliseringen og framtiden
 • Norsk vs engelskspråklig bokbransje
 • PR, salg & markedsføring
 • Markeder og segmenter
 • Litteraturøkonomien
 • Litteraturpolitikk

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, arbeid med prosjektoppgave i grupper, prosjektfremlegging av prosjektoppgaven i klassen og individuell veiledning. Det vil bli gitt 30 timer undervisning i kursets emner, 4 timer med studentpresentasjoner av prosjektoppgaven. Det tilbys veiledning en gang pr. gruppe på prosjektoppgaven.
Kurset tilbyr besøk fra flere gjesteforelesere og besøk til en av Oslo litteraturinstitusjoner som en del av undervisningsopplegget.

Prosjektoppgaven:

Prosjektoppgaven går ut på å lage en forretningsplan for en selvvalgt forretningsidé knyttet til bokbransjen. Forretningsideen kan være enkel, som for eksempel å starte et lite forlag eller en bokhandel, men den må være presist beskrevet i forhold til akkurat hva denne bedriften skal gjøre. Forretningsplanen skal inneholde alle punktene i Altinns guide til forretningsplan for bedrifter: http://tiny.cc/eawq1w

En realistisk og god forretningsplan krever dyp innsikt i den bransjen man ønsker å lykkes i. Kunnskapen fra pensum, forelesningene og gjesteforeleserne skal hjelpe dere å nå det målet.Aktivitet
Timebruk
Deltagelse forelesning 1
30
Deltakelse forelesning 2
4
Forberedelse til undervisning
24
Arbeid med prosjektoppgave
56
Selvstudium / ind. obligatoriske innleveringer
46
Eksamen
40
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Innlevering av gruppebasert prosjektoppgave som teller 60 % av karakteren og en 3 timers individuell skoleeksamen som teller 40 %. På prosjektoppgaven skal man jobbe i grupper på 2 eller 3 studenter, det ideelle er tre (3) på hver gruppe.

  Eksamenskode(r)
  KLS 35411 - Prosjektoppgave som teller 60 % av karakteren for å få karakter i KLS 3541 Bokbransjen og entreprenørskap
  KLS 35412 - Skriftlig eksamen som teller 40 % av karakteren for å få karakter i KLS 3541 Bokbransjen og entreprenørskap


  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler til prosjektoppgave.
  Ingen hjelpemidler til skriftlig eksamen.


  Kontinuasjon
  Det arrangeres kontinuasjonseksamen hvert semester.
  Kontinuasjon i en av eksamenene kan gjøres separat. Ved kontinuasjon kan prosjektoppgaven gjennomføres individuelt.


  Tilleggsinformasjon