KLS 2900 Kulturens finansieringsformer - KONTINUASJONSEKSAMEN

KLS 2900 Kulturens finansieringsformer - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
KLS 2900
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anne-Britt Gran
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Creative Industries Management - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang våren 2017.
Kontinuasjon tilbys høsten 2017 og siste gang våren 2018.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi en innføring i kulturens finansieringsformer generelt og kultursponsing spesielt. Kurset gir videre en innføring i forholdet mellom kultur og næring. Studenten vil bli presentert for sentrale begreper og teoretiske tilnærmingsmåter innenfor disse fagområdene, og det anlegges et overordnet historisk perspektiv på stoffet.

Kunnskapsmål

Studenten skal tilegne seg historisk kunnskap om kulturens ulike finansieringsformer, samt teorier om de historiske sammenhengene og motsetningene som finnes mellom kapital og kultur, børs og katedral. Studenten skal lære seg teorier om mesenvirksomhet, kultursponsing, kulturentreprenører og nyere samarbeidsformer mellom kultur- og næringsliv. Videre skal studenten tilegne seg kunnskap om veksten i de forskjellige kulturnæringene de siste 10-15 årene.

Ferdighetsmål

Studenten skal kunne redegjøre for hovedprinsippene for kulturens finansiering i renessansen og i moderne tid. Videre skal studenten kunne analysere komplekse relasjoner mellom kultur og kapital ved hjelp av teorier om kultursponsing/samarbeid, estetisering og kulturelt entreprenørskap. Underveis i kurset skal studenten lære seg å benytte den nyervervede historiske innsikten og de teoretiske verktøyene på konkrete eksempler i dag. Studenten skal også kunne skissere en overordnet strategi for kultursponsing/samarbeid.

Holdningsmål

Studenten skal opparbeide respekt for kunnskap og vitenskapelige og kulturelle verdier, samt lære seg å håndtere de etiske dilemmaer som oppstår i skjæringspunktet mellom kultur- og næringsliv.

Kursets innhold
  • Introduksjon: Hvorfor kultur og kapital nå?- en kontekstualisering av kursets innhold
  • Teoretiske perspektiver på forholdet mellom kultur og kapital, kunst og kommers, kultur og næring
  • Kulturens finansieringsformer før og nå
  • Markedet som finansieringsprinsipp og problem
  • Kultursponsing som finansieringsform i kulturlivet
  • Kultursponsing som markedsføringsstrategi for bedriften
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, casearbeid i grupper og casefremlegging i klasse. Det vil bli gitt 24 timer undervisning i kursets emner, og 8 timer vil benyttes til studentenes case-fremlegg og diskusjon av disse.  

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
KLS 29002
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
60Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave som deles ut i begynnelsen av semesteret.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
KLS 29003
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
40Ja3 Time(r)
  • Ingen hjelpemidler
Individuell Skole-eksamen. Det gis en samlet karakter i kurset. Eventuell kontinuasjon i en av eksamensdelene kan gjøres separat. Begge eksamensdelene må bestås for å få kurset godkjent.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave som deles ut i begynnelsen av semesteret.
Eksamenskode:KLS 29002
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Skole-eksamen. Det gis en samlet karakter i kurset. Eventuell kontinuasjon i en av eksamensdelene kan gjøres separat. Begge eksamensdelene må bestås for å få kurset godkjent.
Eksamenskode:KLS 29003
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
24 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
8 Time(r)
Forberedelse til undervisning
18 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
54 Time(r)
Case-oppgaver
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Eksamen
36 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.