KLS 2900 Kultur og kapital

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

KLS 2900 Kultur og kapital


Kursansvarlig
Anne-Britt Gran

Institutt


Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset skal gi en innføring i kulturens finansieringsformer generelt og kultursponsing spesielt. Kurset gir videre en innføring i forholdet mellom kultur og næring. Studenten vil bli presentert for sentrale begreper og teoretiske tilnærmingsmåter innenfor disse fagområdene, og det anlegges et overordnet historisk perspektiv på stoffet.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studenten skal tilegne seg historisk kunnskap om kulturens ulike finansieringsformer, samt teorier om de historiske sammenhengene og motsetningene som finnes mellom kapital og kultur, børs og katedral. Studenten skal lære seg teorier om mesenvirksomhet, kultursponsing, kulturentreprenører og nyere samarbeidsformer mellom kultur- og næringsliv. Videre skal studenten tilegne seg kunnskap om veksten i de forskjellige kulturnæringene de siste 10-15 årene.

Ferdighetsmål
Studenten skal kunne redegjøre for hovedprinsippene for kulturens finansiering i renessansen og i moderne tid. Videre skal studenten kunne analysere komplekse relasjoner mellom kultur og kapital ved hjelp av teorier om kultursponsing/samarbeid, estetisering og kulturelt entreprenørskap. Underveis i kurset skal studenten lære seg å benytte den nyervervede historiske innsikten og de teoretiske verktøyene på konkrete eksempler i dag. Studenten skal også kunne skissere en overordnet strategi for kultursponsing/samarbeid.

Holdningsmål
Studenten skal opparbeide respekt for kunnskap og vitenskapelige og kulturelle verdier, samt lære seg å håndtere de etiske dilemmaer som oppstår i skjæringspunktet mellom kultur- og næringsliv.

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gran, Anne-Britt og Donatella De Paoli. 2005. Kunst og kapital : nye forbindelser mellom kunst, estetikk og næringsliv. Pax. s. 9-75, s. 121-258.
Gran, Anne-Britt og Sophie Hofplass. 2007. Kultursponsing. Gyldendal akademisk. Hele boken er pensum


Artikkelsamling:
Gran, Anne-Britt (red.). 2013. Artikkelsamling: Kultur og kapital. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Introduksjon: Hvorfor kultur og kapital nå?- en kontekstualisering av kursets innhold
 • Teoretiske perspektiver på forholdet mellom kultur og kapital, kunst og kommers, kultur og næring
 • Kulturens finansieringsformer før og nå
 • Markedet som finansieringsprinsipp og problem
 • Kultursponsing som finansieringsform i kulturlivet
 • Kultursponsing som markedsføringsstrategi for bedriften

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, casearbeid i grupper og casefremlegging i klasse. Det vil bli gitt 24 timer undervisning i kursets emner, og 8 timer vil benyttes til studentenes case-fremlegg og diskusjon av disse.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning I
24
Deltagelse i forelesning II
8
Forberedelse til undervisning
18
Case-oppgaver
54
Selvstudium
60
Eksamen
36
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Eksamen består av to deler:
  1) Innlevering av en gruppebasert prosjektoppgave som teller 60 % av karakteren. Oppgaven deles ut i begynnelsen av semesteret.
  2) Individuell skriftlig eksamen på tre (3) timer som teller 40 % av karakteren.

  Gruppen kan bestå av minimum to og maksimum tre studenter. Det gis en samlet karakter i kurset.


  Eksamenskode(r)
  KLS 29002 - Prosjektoppgave som teller 60 % av karakteren i kurset KLS 2900 Kultur og kapital, 7,5 studiepoeng.
  KLS 29003 - Skriftlig eksamen som teller 40 % av karakteren i kurset KLS 2900 Kultur og kapital, 7,5 studiepoeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  Prosjektoppgave: Alle hjelpemidler tillatt
  Skriftlig eksamen: Ingen hjelpemidler tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset.
  Eventuell kontinuasjon i en av eksamensdelene kan gjøres separat. Begge eksamensdelene må bestås for å få kurset godkjent.

  Tidligere studenter som ikke har fullført og bestått eksamen eller skal forbedre karakteren må ta nye eksamener i kurset (begge eksamenskoder).


  Tilleggsinformasjon