JUR 3420 Forretningsjus

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

JUR 3420 Forretningsjus


Kursansvarlig
Monica Viken

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Studentene får en innføring i sentrale forretningsjuridiske emner og en oversikt over rettslige rammer i næringslivet. Grunnleggende kunnskaper om eierform, styreansvar og arbeidsgiveransvar, samt kunnskap kontraktsrettslige reguleringer, gir enhver virksomhet et stort konkurransefortrinn. Kurset gir derfor studentene oversikt over den rettslige reguleringen og en innføring i hvordan reglene skal tolkes. Kurset fokuserer først og fremst på det forretningsjuridiske fagområdet og er dermed tilpasset alle studier på BI.


  Læringsmål
  Kunnskapsmål
  Studentene skal i løpet av kurset tilegne seg grunnleggende kunnskaper om det forretningsjuridiske rammeverket som har betydning for en virksomhet.

  Ferdighetsmål
  Studentene skal kunne redegjøre for de sentrale retts- og ansvarsforhold knyttet virksomhetens eiere, ansatte og kunder. De skal kunne identifisere juridiske problemstillinger og være i stand til å analysere et problemkompleks forankret i juridiske kilder. Studentene skal kunne drøfte og løse konkrete rettsspørsmål innen det forretningsjuridiske fagfeltet.

  Holdningsmål
  Studentene skal kjenne til den gråsonen som ligger utenfor de klart definerte regler. De skal ha en bevisst holdning til de etiske prinsipper som er etablert gjennom rettslige standarder i lovgivningen, og kunne vurdere hvordan disse skal håndteres i praksis.

  Forkunnskaper
  Ingen særskilte forkunnskaper

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Langfeldt, Bråthen, Viken, Minde. Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Gyldendal forlag. Kap 1, 4, 5, 6, 9, 10 og 12. Forrige utgave kan også benyttes
  Langfeldt, Sverre Faafeng, red. Næringslivets lovsamling 1687-... til Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlaget : Focus forlag
  Minde, Stine Winger og Monica Viken. 2015. Innføring i forretningsjus - Digital fagbok. Gyldendal. (Tilgangskoden har en varighet på to år)


  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Langfeldt, Sverre Faafeng, Monica Viken. 2011. Arbeidshefte i juridiske emner : reklameforbudene, erstatningsrett, produktansvar, selskapsrett, markedsrett, rettskilder, avtalerett, enerettene, arbeidsrett, angrerett, kjøpsrett, leierett. 2. utg. Focus Forlag
  Langfeldt, Sverre Faafeng, red. 2015. Oppgavesamling i rettslære med løsningsveiledninger : eksamensoppgaver i rettslære på revisorstudiet, på siviløkonomstudiet og på bachelorstudiene 2004-2015. 12. utg. Focus


  Emneoversikt
  • Oversikt over rettskilder og juridisk metode
  • Hovedpunkter i avtalerett
  • Hovedpunkter i kjøpsrett
  • Arbeidsrett
  • Erstatningsrett
  • Selskapsrett
  • Penge- og kredittrett

  Dataverktøy
  Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset gjennomføres med undervisning i 39 kurstimer, med forelesninger og case. Studentene skal i undervisningen jobbe med mindre case eller kontrolloppgaver tilknyttet hvert emne. Det forutsettes derfor at hjelpemidler og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner.

  Studentene skal mellom forelesningene jobbe med leksjoner tilknyttet hvert emne i Digital fagbok. De enkelte leksjoner består blant annet av kort innføring i teori, kontrollspørsmål, eksempler og case.

  I hovedsak vil kun sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). Fordeling av de ulike emner vil fremgå av en forelesningsplan

  Aktivitet
  Timebruk
  Deltagelse i undervisning
  39
  Forberedelse til undervisning
  45
  Selvstudium/lese litteratur
  45
  Arbeid med den digitale fagboken og oppgaver
  66
  Eksamen
  5
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200

  Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
  I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.  Eksamen
  Kurset avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  JUR 34201 - Skriftlig eksamen som teller 100 % for å få karakter i kurset JUR 3420 Forretningsjus, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt til eksamen.
  I kurs hvor alle hjelpemidler er tillatt omfattes også eventuelle utskrifter fra Lovdata ( http://www.lovdata.no/ )


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.

  Tilleggsinformasjon