JUR 3420 Forretningsjus

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

JUR 3420 Forretningsjus


Kursansvarlig
Monica Viken

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset gir en innføring i de mest sentrale forretningsjuridiske emnene. Studentene får en innføring i de rettslige rammene i næringslivet som er helt avgjørende for om en virksomhet kan etableres og overleve, uavhengig av bransje. Grunnleggende kunnskaper om eierform, styreansvar og arbeidsgiveransvar, samt kunnskap kontraktsrettslige reguleringer, gir enhver virksomhet et stort konkurransefortrinn. Kurset gir derfor studentene en grundig innsikt i den rettslige reguleringen, samt en innføring i hvordan reglene skal tolkes. Kurset fokuserer først og fremst på det forretningsjuridiske fagområdet og er dermed tilpasset alle studier på BI.


  Læringsmål
  Kunnskapsmål
  Studentene skal i løpet av kurset tilegne seg grunnleggende kunnskaper om det fooretningsjuridiske rammeverket som har betydning for en virksomhet.

  Ferdighetsmål
  Studentene skal kunne redegjøre for de sentrale retts- og ansvarsforhold knyttet virksomhetens eiere, ansatte og kunder. De skal kunne identifisere juridiske problemstillinger og være i stand til å analysere et problemkompleks forankret i juridiske kilder. Studentene skal kunne drøfte og løse konkrete rettsspørsmål innen det forretningsjuridiske fagfeltet.

  Holdningsmål
  Studentene skal kjenne til den gråsonen som ligger utenfor de klart definerte regler. De skal ha en bevisst holdning til de etiske prinsipper som er etablert gjennom rettslige standarder i lovgivningen, og kunne vurdere hvordan disse skal håndteres i praksis.

  Forkunnskaper
  Ingen særskilte forkunnskaper

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Langfeldt, Sverre Faafeng og Tore Bråthen. Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlaget : Focus forlag. Kap 1, 4, 5, 6, 9 og 10 i fellesemner.
  Pensum i de alternative spesialemner er: Kap 2 (eiendomsmegling) eller Kap 3 og pkt 2.27 (entreprenør) eller Kap 12 (økonomi og administrasjon, økonomi og ledelse, årsenhet, forretningsjus eller valgkurs).. Forrige utgave kan også benyttes
  Langfeldt, Sverre Faafeng, red. 2012. Oppgavesamling i rettslære med løsningsveiledninger : eksamensoppgaver i rettslære på revisorstudiet, på siviløkonomstudiet og på bachelorstudiene 2003-2012. 11. utg. Focus
  Langfeldt, Sverre Faafeng, red. Næringslivets lovsamling 1687-... til Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlager : Focus forlag


  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Langfeldt, Sverre Faafeng, Monica Viken. 2011. Arbeidshefte i juridiske emner : reklameforbudene, erstatningsrett, produktansvar, selskapsrett, markedsrett, rettskilder, avtalerett, enerettene, arbeidsrett, angrerett, kjøpsrett, leierett. 2. utg. Focus Forlag

  Annet:
  Minde, Stine Winger og Monica Viken. 2015. Innføring i forretningsjus - Digital fagbok. Boken er elektronisk tilgjengelig på www.gyldendal.no/forretningsjus


  Emneoversikt
  • Oversikt over rettskilder og juridisk metode
  • Hovedpunkter i avtalerett
  • Hovedpunkter i kjøpsrett
  • Arbeidsrett
  • Erstatningsrett
  • Selskapsrett
  • Penge- og kredittrett

  Dataverktøy
  Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset gjennomføres med undervisning i 45 kurstimer, der 35 timer er ordinære forelesninger og 10 timer er viet case og oppgaveløsning. Studentene skal jobbe med mindre case eller kontrolloppgaver tilknyttet hvert emne og disse gjennomgås i plenum. Denne undervisningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. I hovedsak vil kun sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). Fordeling av de ulike emner vil fremgå av en forelesningsplan.

  Aktivitet
  Timebruk
  Deltagelse i undervisning
  35
  Foreleserstyrt oppgavetrening
  10
  Forberedelse til undervisning
  45
  Selvstudium/lese litteratur
  45
  Arbeid med case/oppgaver
  60
  Eksamen
  5
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200

  BI Nettstudier
  Nettlærer vil benytte It's learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide. Studieguiden skal være supplement til pensumlitteraturen ved å bidra med leseplaner, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.


  Aktivitet

  Timebruk

  Deltagelse i undervisning (helgesamlinger)

  8

  Foreleserstyrt oppgavetrening *

  10

  Forberedelse til undervisning

  12

  Arbeid med pensumstoff, studieguide, innsendingsoppgaver og case, oppgaver, aktiviteter på It's learning

  165

  Eksamen

  5

  Anbefalt tidsbruk totalt

  200
  * Gjennomføres via It's learning  Eksamen
  Kurset avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  JUR 34201 - Skriftlig eksamen som teller 100 % for å få karakter i kurset JUR 3420 Forretningsjus, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt til eksamen.
  I kurs hvor alle hjelpemidler er tillatt omfattes også eventuelle utskrifter fra Lovdata ( http://www.lovdata.no/ )


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.

  Tilleggsinformasjon