JUR 3420 Forretningsjus

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

JUR 3420 Forretningsjus

Kursansvarlig
Monica Viken

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset gir en innføring i de mest sentrale forretningsjuridiske emnene. Kunnskap om de rettslige rammene i næringslivet er helt avgjørende for om en virksomhet kan etableres og overleve, uavhengig av bransje. De økonomiske konsekvensene av manglende juridiske kunnskaper, for eksempel innen kontraktsrett eller erstatningsrett, kan bli store. For virksomheter som skal etablere seg vil grunnleggende kunnskaper om eierform, styreansvar og arbeidsgiveransvar gi et stort konkurransefortrinn. Kurset skal gi studentene en grundig innsikt i den rettslige reguleringen, samt en innføring i hvordan reglene skal forstås. Kurset fokuserer først og fremst på det forretningsjuridiske fagområdet og er dermed tilpasset alle studier på BI.

OBS! Kurset har overlappende kursinnhold med kurset JUR 3430 Markedsrett og kan derfor ikke kombineres i en og samme bachelorgrad.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal i løpet av kurset tilegne seg grunnleggende kunnskaper om det juridiske rammeverket som har betydning for en virksomhet.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne redegjøre for de sentrale retts- og ansvarsforhold knyttet til kunder, virksomhetens eiere og ansatte. De skal kunne identifisere juridiske problemstillinger og være i stand til å foreta en analyse av et problemkompleks forankret i juridiske kilder.
Etter å ha gjennomført fellesdelen av kurset skal studentene kunne anvende de viktigste rettsreglene som gjelder for all type næringsvirksomhet. Etter en fordypning i et spesialemne tilpasset det enkelte studium skal studentene kunne redegjøre for de særlige regler tilknyttet dette tema.

Holdningsmål
Studentene skal i tillegg kjenne til den gråsonen som ligger utenfor de klart definerte regler og de etiske prinsipper som er etablert ved rettslige standarder i lovgivningen, samt ha en bevisst holdning til hvordan dette kan håndteres i praksis.

Forkunnskaper
Ingen særskilte forkunnskaper

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Langfeldt, Sverre F. 2012. Oppgavesamling i rettslære med løsningsveiledninger : med bl.a. eksamensoppgaver i rettslære på revisorstudiet, bedriftsrett på siviløkonomstudiet, juridiske emner på bachelorstudiet 2003-2009. 11. utg. Focus
Langfeldt, Sverre F. og Tore Bråthen. Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlager : Focus forlag. Kap 1, 4, 5, 6, 9 og 10 i fellesemner. Pensum i de alternative spesialemner er: Kap 2 (eiendomsmegling) eller Kap 3 og pkt 2.27 (entreprenør) eller Kap 12 (økonomi og administrasjon, årsenhet, forretningsjus) eller Kap 18 (økonomi og ledelse).. Forrige utgave kan også benyttes
Langfeldt, Sverre F., red. Næringslivets lovsamling 1687-... til Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlager : Focus forlag


Anbefalt litteratur

Annet:
Langfeldt, Sverre F. og Monica Viken. 2010. Arbeidshefte i juridiske emner. Oslo: Focus Forlag


Emneoversikt
 • Oversikt over rettskilder og juridisk metode
 • Hovedpunkter i avtaleretten
 • Hovedpunkter i kjøpsretten
 • Arbeidsrett
 • Erstatningsrett
 • Selskapsrett
 • Alternative spesialemner inndelt etter studium:
   1. Penge og kredittrett (Økonomi og administrasjon, Årsenhet, Økonomi og forretningsjus) eller
   2. Markedsføring av eiendom/foretak (Eiendomsmegling) eller
   3. Konkurransebeskyttelse (Entreprenørskap) eller
   4. Økonomisk kriminalitet (Økonomi og ledelse)

  Dataverktøy
  Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset gjennomføres med undervisning i 45 kurstimer, der 35 timer er ordinære forelesninger og 10 timer er viet case og oppgaveløsning. Studentene skal jobbe med mindre case eller kontrolloppgaver tilknyttet hvert emne og disse gjennomgås i plenum. Denne undervisningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. I hovedsak vil kun sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). Fordeling av de ulike emner, tilhørende fellesdel og spesialemne, vil fremgå av en forelesningsplan.

  Aktivitet
  Timebruk
  Deltagelse i undervisning
  35
  Foreleserstyrt oppgavetrening
  10
  Forberedelse til undervisning
  45
  Selvstudium/lese litteratur
  45
  Arbeid med case/oppgaver
  60
  Eksamen
  5
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200

  BI Nettstudier
  Nettlærer vil benytte It's learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide. Studieguiden skal være supplement til pensumlitteraturen ved å bidra med leseplaner, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.


  Aktivitet

  Timebruk

  Deltagelse i undervisning (helgesamlinger)

  8

  Foreleserstyrt oppgavetrening *

  10

  Forberedelse til undervisning

  12

  Arbeid med pensumstoff, studieguide, innsendingsoppgaver og case, oppgaver, aktiviteter på It's learning

  165

  Eksamen

  5

  Anbefalt tidsbruk totalt

  200
  * Gjennomføres via It's learning


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  JUR 34201 - Skriftlig eksamen som teller 100 % for å få karakter i kurset JUR 3420 Forretningsjus, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt til eksamen.
  I kurs hvor alle hjelpemidler er tillatt omfattes også eventuelle utskrifter fra Lovdata ( http://www.lovdata.no/ )


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.

  Tilleggsinformasjon