Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

JUR 3420 Forretningsjus

JUR 3420 Forretningsjus

Kurskode: 
JUR 3420
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Terje Bergem
Kursnavn på engelsk: 
Business Law
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsjus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir studentene en innføring i sentrale forretningsjuridiske emner og en oversikt over rettslige rammer i næringslivet. Studentene får en oversikt over de viktigste rettslige reguleringene for at en virksomhet skal kunne operere i et marked, samt en innføring i hvordan reglene skal tolkes. Studentene skal i den forbindelse lære om virksomheters kontraktsrettslige reguleringer, og hvilke krav det stilles til de ulike beslutningsorganene i en virksomhet og ansvarsfordelingene organene imellom.

Dette innebærer blant annet å lære om eierformer, herunder hvordan virksomheter startes, driftes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet.

Videre gir kurset en generell kunnskap om den rettslige rammen som regulerer hvordan bedrifter kan utøve sin virksomhet på en etisk, ansvarlig og bærekraftig måte.

Kurset er derfor sentralt for å forstå det rettslige rammeverket som ligger til grunn for at bedrifter skal kunne utøve sin virksomhet på en etisk, ansvarlig og bærekraftig måte, samt hvordan virksomheter skal kunne samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder.

Kurset legger særlig vekt på at studentene skal kunne bruke juridisk kompetanse på praktiske problemstillinger som de kan møte i arbeidslivet. 

Kurset er tilpasset alle studier ved Handelshøyskolen BI. 

Kunnskapsmål

Studentene skal i løpet av kurset tilegne seg grunnleggende kunnskaper om det forretningsjuridiske rammeverket, både i lys av norske og internasjonale rettskilder, som har betydning for en virksomhet.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne redegjøre for de sentrale retts- og ansvarsforhold knyttet til virksomhetens eiere, ansatte og kunder. De skal kunne identifisere, analysere og løse rettsspørsmål innen det forretningsjuridiske fagfeltet basert på norske og internasjonale rettskilder.

Generell kompetanse

Studentene skal kjenne til hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter slik at de holder seg innenfor det forretningsjuridiske rammeverket. Dette innebærer at studentene også må kjenne til den gråsonen som ligger utenfor de klart definerte regler. De skal ha en bevisst holdning til de etiske prinsipper som er etablert gjennom rettslige standarder i lovgivningen, og de skal kunne vurdere hvordan disse skal håndteres i praksis. I dette ligger det at studentene må forstå hvordan virksomhetene integrere ansvarlighet i deres forretningsmodeller og praksis, slik at virksomhetene utøver sine aktiviteter innenfor det rettslige rammeverket for etisk, ansvarlig og bærekraftig næringsvirksomhet.

Kursets innhold

Kurset gir en innføring i følgende sentrale forretningsjuridiske emner: 

  • Juridisk metode og oppgaveteknikk
  • Avtalerett
  • Kjøpsrett
  • Selskapsrett
  • Arbeidsrett
  • Penge- og kredittrett
  • Etikk, bærekraft og ansvarlig næringsliv
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med undervisning i 40 timer, hvor timene fordeles med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og case/oppgaver. Studentene skal i undervisningen jobbe sammen i grupper med case/oppgaver. Studentene trenes dermed i å formidle fagstoffet både muntlig og skriftlig. Det forutsettes at hjelpemidler og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. Fordeling av emner vil fremgå av en forelesnings-/aktivitetsplan.

I hovedsak vil kun sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Deler av pensum må derfor tilegnes på egen hånd (selvstudium).

Studentene må derfor mellom forelesningene jobbe med leksjoner tilknyttet hvert emne i den digitale fagboken «Innføring i forretningsjus». Leksjonene består blant annet av kort innføring i teori, video, lydbok, kontrollspørsmål, eksempler, case/oppgaver og sjekklister. 

Kurset har ingen obligatoriske arbeidskrav. Studentene får imidlertid tilbud om å levere inn to oppgaver som rettes av et studentveilederteam. Innlevering er frivillig.

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Ingen særskilte forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Strukturert test
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR34201
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
40 Time(r)
Undervisningen fordeles med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og case/oppgaver.
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
57 Time(r)
Studentene skal mellom forelesningene jobbe med leksjoner tilknyttet hvert emne i den digitale fagboken "Innføring i forretningsjus". Leksjonene består blant annet av kort innføring i teori, video, lydbok, kontrollspørsmål, eksempler, case/oppgaver og sjekklister.
Eksamen
5 Time(r)
Innlevering(er)
8 Time(r)
Studentene tilbys å levere inn to oppgaver som rettes av et studentveilederteam. Innlevering er frivillig.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.