GRA 6271 Forretningsjus

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

GRA 6271 Forretningsjus


Kursansvarlig
Inge Unneberg

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Innholdet i fagområdet forretningsjus har trukket klare konsekvenser av at statsautoriserte revisorer i praksis har krevende oppgaver i forhold til forhold til forskjellige juridiske spørsmål. Det gis derfor en innføring i juridiske disipliner der revisor har behov for spisskompetanse og er ilagt oppgaver ut fra det offentlige regelverk.

Læringsmål
Kurset gir fordypning på områder som er sentrale for statsautoriserte revisorer.

Studentene skal ha god innsikt i:
- Utvalgte deler av kontraktsretten.
- Panterettslige regler som gir grunnlag for å vurdere foretakenes garantier og pantstillelser.
- Grunnleggende kunnskap om reglene om gjeldsforhandling og konkurs.
- Grunnleggende kunnskap om arbeidsrettslige regler, og god innsikt i reglene om omorganiseringer og omstruktureringer.
Kurset gir fordypning på områder som er sentrale for statsautoriserte revisorer.

Forkunnskaper
Studentene forutsettes å ha forkunnskaper i jus tilsvarende de som kreves for opptak til studiet

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bergsåker, Trygve. 2011. Pengekravsrett. 2. utg. Gyldendal Akademisk
Børresen, Pål B. 2013. Konkurs : enkeltforfølgning, gjeldsforhandlinger og konkurs. 7. utg. Cappelen akademisk forlag
Falkanger, Thor. 2013. Introduksjon til panteretten : stiftelse og virkninger, herunder om tvangsfullbyrdelse. Universitetsforlaget
Giertsen, Johan. 2012. Avtaler. 2. utg. Universitetsforlaget
Hov, Jo. 2002. Kontraktsrett : 2 : Avtalebrudd og partsskifte. 2. utg. Papinian. Med unntak av kap. 2, 21, 22
Storeng, Nils H., Tom H. Beck, Arve Due Lund. 2011. Arbeidslivets spilleregler. 2. utg. Universitetsforlaget. Del 1 s. 25-42, del 2 s. 43-226, del 3 s. 227-394, 407-415, del 4 s. 417-421, s. 461-463, del 5 s. 465-503


Annet:
I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Kontraktsrett, pengekravsrett, panterett, konkursrett, arbeidsrett

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke. Kursmateriell blir lagt ut på It's learning eller utdelt i forbindelse med undervisningen. Det vil bli gitt henvisninger til aktuell informasjon på Internett.

Læreprosess og tidsbruk
En arbeidsmengde på 160-180 timer forventes i et kurs på 6 ECTS.
Kurset gir fordypning på et område som er sentralt for statsautoriserte revisorer. De forskjellige emnene må ses i sammenheng. Ikke alle emner blir gjennomgått i forelesninger.
Utfyllende informasjon vedrørende evaluering gies i klassen. Det er ikke krav til deltakelse i alle kurs, men det er studentenes ansvar å holde seg oppdatert og informert vedrørende all informasjon gitt i klassen som ikke fremkommer på kursets hjemmeside / It's learning eller pensumsbok.

Selvom det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.


Eksamen
Evaluering består av en skriftlig individuell eksamen på 3 timer. Det kan gis både praktiske og teoretiske oppgaver.

Eksamenskode(r)
GRA 62711 skriftlig eksamen teller 100% av karakter i kurset

Hjelpemidler til eksamen
Norges Lover, Skattelovsamlingen, andre lovsamlinger, Revisors Håndbok.

Se mer under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web, @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok.


Kontinuasjon
Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære eksamen. Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksemene kontinueres i. Ved en eksamenskode må hele kurset tas på nytt dersom man ønsker å kontinuere. Ved kontinuasjonseksamen vil det påløpe kontinuasjonsavgift.

Tilleggsinformasjon
Tillitt og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i It’s learning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet.