GRA 6215 Skatterett - selskapsbeskatning og avgiftsrett

GRA 6215 Skatterett - selskapsbeskatning og avgiftsrett

Kurskode: 
GRA 6215
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
MSc in Business - Business Law, Tax and Accounting
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal legge et begynnende grunnlag for at studentene skal kunne forholde seg til næringslivets skatte- og avgiftsspørsmål. Med det omfang skatte- og avgiftslovgivningen etter hvert har fått, med stigende teknisk kompleksitet, må en økonomi- og regnskapskyndig i sin utdannelse i betydelig grad vektlegge skatte- og avgiftsrett. For å treffe hensiktsmessige valg mellom forskjellige økonomiske alternativer må man ofte forstå det krevende samspill mellom regnskaps-, selskaps-, skatte- og avgiftsregler. Uten innsikt i de skattemessige konsekvenser kan en økonomi- eller regnskapsansvarlig ikke forholde seg til en rekke av de spørsmål virksomhetene i dagliglivet står overfor.

Kunnskapsmål

Målsettingen med dette kurset er å bidra til at studentene har en solid innsikt i sentrale selskapsskatterettslige problemstillinger, en oversikt over internasjonale skattespørsmål, og i hovedspørsmål innenfor den bedriftsrelaterte del av merverdiavgiftsretten. Kurset gir en dybdeorientert behandling av aksjeselskapsbeskatning, skattlegging av deltagerlignede selskaper, samt utvalgte emner av næringsbeskatningen, herunder foretaksmodellen. Det legges vekt på å trekke inn regnskapsrett og selskapsrett i behandlingen av skatterettslige problemstillinger.

Undervisningen i merverdiavgift vektlegger avgiftspliktens omfang samt fradragsretten. I tillegg behandles enkelte grunnleggende prinsipper for merverdiavgiftssystemet slik som konkurransenøytralitet, kontrollérbarhet osv. Andre lands avgiftssystemer, med særlig vekt på EU´s avgiftssystem, trekkes inn, og det orienteres om bi- og multilateralt samarbeid på avgiftsområdet.

Ferdighetsmål

Etter endt kurs vil studentene være trent i å identifisere og analysere de sentrale problemstillingene innen norsk og internasjonal skatte- og merverdigavgiftsrett.

Holdningsmål

Gjennom økt kunnskap om sentrale skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger vil studentene være i stand til å vurdere kritisk de etablerte holdningene til skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger. Videre vil studiet gjøre studentene bevist på etiske og moralske utfordringer som kan oppstå i skatte- og avgiftsrettslig sammenheng.

Kursets innhold
 • Skatteplikten til Norge
 • Den alminnelige bedriftsbeskatningen
 • Fritaksmetoden
 • Aksjonærmodell
 • Deltagermodell
 • Foretaksmodell
 • Merverdiavgiftsprinsippet og avgiftspliktens omfang
 • Uttaksavgift
 • Fradrag for inngående mva og justering
 • Kompensasjon for merverdiavgift til kommuner med flere
Læreprosess og tidsbruk

Kurset vil bli gjennomført ved en kombinasjon av forelesninger, problemløsning og diskusjoner.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62151
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja3 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Skattelovsamling
Individuell Skriftlig eksamen med tilsyn
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Skattelovsamling
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Skriftlig eksamen med tilsyn
Eksamenskode:GRA62151
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors Year Title Edition Publisher StudentNote
Gjems-Onstad, Ole; Norge   Skattelovsamlingen Studentutg Gyldendal juridisk  
Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S. 2013 Lærebok i merverdiavgift 4. utg Gyldendal juridisk  
Kildal, Tor S. 2012 Oppgaver i bedriftsskatterett: med løsninger 5. utg Gyldendal juridisk  
Fallan, Lars 2015 Innføring i skatterett 2015-2016: for økonomisk-administrative høgskolestudier 33. utg Gyldendal akademisk  
Document
Authors/Editors Year Title Edition Publisher StudentNote
    I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen.