GRA 6215 Skatterett - selskapsbeskatning og avgiftsrett - KONTINUASJONSEKSAMEN

GRA 6215 Skatterett - selskapsbeskatning og avgiftsrett - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
GRA 6215
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
MSc in Business - Business Law, Tax and Accounting
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Høst
2019 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Dette kurset tilhører major i Business Law, Tax and Accounting og ble gjennomført for siste gang våren 2017.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal legge et grunnlag for at studentene skal kunne forstå og forholde seg til næringslivets skatte- og avgiftsspørsmål. Dette gjelder både nasjonale og internasjonale spørsmål. Med det omfang skatte- og avgiftslovgivningen etter hvert har fått, med stigende internasjonalisering og teknisk kompleksitet, må en økonomi- og regnskapskyndig i sin utdannelse i betydelig grad vektlegge skatte- og avgiftsrett. For å treffe hensiktsmessige valg mellom forskjellige økonomiske alternativer må man ofte forstå det krevende samspill mellom regnskaps-, selskaps-, skatte- og avgiftsregler. I dagens internasjonaliserte samfunn er det også svært viktig at en har forståelse for samspillet mellom norske rettsregler og internasjonale regler. Uten innsikt i de skattemessige konsekvenser kan en økonomi- eller regnskapsansvarlig ikke forholde seg til en rekke av de spørsmål virksomhetene i dagliglivet står overfor.

Kunnskapsmål

Målsettingen med dette kurset er å bidra til at studentene har en solid innsikt i sentrale selskapsskatterettslige problemstillinger, en oversikt over internasjonale skattespørsmål, og i hovedspørsmål innenfor den bedriftsrelaterte del av merverdiavgiftsretten. Kurset gir en dybdeorientert behandling av aksjeselskapsbeskatning, samt andre utvalgte emner av næringsbeskatningen. Videre legges det stor vekt på at studentene skal få god forståelse for de mest sentrale internasjonale skatterettsproblemstillingene en norsk skattyter vil kunne bli stilt ovenfor. Det legges vekt på å trekke inn regnskapsrett og selskapsrett i behandlingen av skatterettslige problemstillinger.

Undervisningen i merverdiavgift vektlegger avgiftspliktens omfang samt fradragsretten. I tillegg behandles enkelte grunnleggende prinsipper for merverdiavgiftssystemet slik som konkurransenøytralitet, kontrollérbarhet osv. Andre lands avgiftssystemer, med særlig vekt på EU's avgiftssystem, trekkes inn, og det orienteres om bi- og multilateralt samarbeid på avgiftsområdet.

Ferdighetsmål

Etter endt kurs vil studentene være trent i å identifisere og analysere de sentrale problemstillingene innen norsk og internasjonal skatte- og merverdigavgiftsrett.

Holdningsmål

Gjennom økt kunnskap om sentrale skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger vil studentene være i stand til å vurdere kritisk de etablerte holdningene til skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger. Dette gjelder både nasjonale og internasjonale problemstillinger. Videre vil studiet gjøre studentene bevist på etiske og moralske utfordringer som kan oppstå i skatte- og avgiftsrettslig sammenheng.

Kursets innhold
 • Den alminnelige bedriftsbeskatningen i Norge
 • Internasjonal skatterett – skatteavtaler og EU-/EØS skatterett
 • Hva etablerer skatteplikt til Norge?
 • Skattemessige konsekvenser ved inn- og utflytting av Norge
 • Omgåelse
 • Internasjonal skatteplanlegging
 • Merverdiavgiftssystemet
 • Merverdiavgift ved omsetning
 • Merverdiavgift ved uttak
 • Merverdiavgift ved eksport og import
 • Fradrag for inngående merverdiavgift og justering
Læreprosess og tidsbruk

Kurset vil bli gjennomført ved en kombinasjon av forelesninger, problemløsning og diskusjoner. I forelesningen legges det opp til utstrakt diskusjon mellom student og foreleser.  

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på it'slearning, hjemmesider eller i tekstbøker.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62151
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja3 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Skattelovsamling
Individuell Skriftlig eksamen med tilsyn
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Skattelovsamling
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Skriftlig eksamen med tilsyn
Eksamenskode:GRA62151
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Gjems-Onstad, Ole; Norge   Skattelovsamlingen Studentutg Gyldendal juridisk  
Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S.; Dyrnes, Cecilie Aasprong; Mikelsen, Anders Bernhard 2017 Lærebok i merverdiavgift 5. utg Gyldendal juridisk  
Fallan, Lars; Keeping, David 2016 Innføring i skatterett 2016-2017: for økonomisk-administrative høgskolestudier 34. utg Gyldendal akademisk  
Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S.; Gjems-Onstad, Ole; Hoch-Nielsen, Einar 2011 Skatterett: spørsmål og svar 7. utg Gyldendal akademisk  
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
    I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen.