GRA 6213 Selskapsrett - selskapsformer - KONTINUASJONSEKSAMEN

GRA 6213 Selskapsrett - selskapsformer - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
GRA 6213
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Tore Bråthen
Stine Winger Minde
Morten Lund
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
MSc in Business - Business Law, Tax and Accounting
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Høst
2019 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Dette kurset tilhører major in Business Law, Tax and Accounting og ble gjennomført for siste gang våren 2018.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Selskapsretten handler om selskapene og deres rettsforhold. Det meste av økonomisk virksomhet i samfunnet drives gjennom selskaper i privat eller offentlig eie. Selskapsretten omfatter både selskapets og eiernes interne forhold og forholdet mellom selskapet, dets medkontrahenter og andre interessenter. Kursets hovedfokus vil ligge på aksje- og allmennaksjeselskaper, men også andre selskapsformer vil bli berørt.

Kunnskapsmål

I kurset behandles det juridiske rammeverket omkring ulike eierformer som brukes i næringslivet. Kunnskap om det juridiske rammeverket er viktig for forståelsen av norsk næringsliv. Etter å ha gjennomført kurset skal studentene ha grunnleggende kunnskap om selskapsretten og god innsikt i reglene om aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og ansvarlig selskaper. Det vil bli lagt særlig vekt på styrings- og kontroll strukturer i aksjeselskaper og på egenkapitaltransaksjoner (utbytte, emisjoner, fusjoner og fisjoner).

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne redegjøre for de sentrale retts- og ansvarsforhold knyttet til ulike selskapstyper. De skal kunne identifisere juridiske problemstillinger og være i stand til å analysere et problemkompleks forankret i juridiske kilder. Studentene skal kunne drøfte og løse konkrete rettsspørsmål innen selskapsrett.

Holdningsmål

Studentene skal kjenne til den gråsonen som ligger utenfor de klart definerte regler. De skal ha en bevisst holdning til de etiske prinsipper som er etablert gjennom rettslige standarder i lovgivningen, og kunne vurdere hvordan disse skal håndteres i praksis.

Kursets innhold
 • Oversikt over ulike eierformer (bl.a. aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper med og uten delt ansvar, kommandittselskaper, enkeltpersonforetak, samvirkeforetak, stiftelser, NUF, SE-selskaper) og hva som kjennetegner disse
 • Selskapsrettens rettskilder
 • Rettslige rammer for næringsvirksomhet i selskapsform (bl.a. registreringslovgivningen, regnskaps- og revisjonslovgivning, foretaksnavneloven, foretaksregisterloven, enhetsregisterloven, konkurranseloven, børs- og verdipapirhandellovgivningen og skattelovgivnigen)
 • Selskapers registreringsplikt
 • EU-/EØS-selskapsretten og dens betydning for norsk selskskapsrett
 • Etablering av aksjeselskaper
 • Aksje- og egenkapital i AS og ASA
 • Aksjonærrettigheter
 • Selskapsorganer i AS og ASA (bl.a. generalforsamling, styre, daglig leder, bedriftsforsamling)
 • Inngåelse av avtaler som forplikter AS og ASA (herunder om avtaler mellom selskapet og dets aksjonærer, ledelsen m.fl.)
 • Omsetning av aksje i AS og ASA
 • Innløsning, utelukkelse og tvangsinnløsning i AS og ASA
 • Kapitalforhold i AS og ASA (herunder om utbytte, kreditt og sikkerhetsstillelse, gaver m.m.)
 • Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse i AS og ASA
 • Omorganiseringer av AS og ASA (fisjon og fusjon)
 • Oppløsning og avvikling av AS og ASA
 • Oversikt over de viktigste regler om gjelder for ANS og DA (herunder om deltakeransvaret, etablering, selskapets kapitalforhold, selskapets organisasjon, endringer i eierforholdene, oppløsning og avvikling)
Læreprosess og tidsbruk

Forelesninger, diskusjoner og øvingsoppgaver. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til forelesningene.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62131
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja5 Time(r)
 • Tospråklig ordbok
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Individuell Skriftlig eksamen med tilsyn
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Tospråklig ordbok
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Skriftlig eksamen med tilsyn
Eksamenskode:GRA62131
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bråthen, Tore 2013 Selskapsrett 4. utg Focus  
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
    I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen.      

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Woxholth, Geir; Norge 2005 Selskapsloven: med kommentarer 6. utg Gyldendal akademisk  
Aarbakke, Magnus; Norge cop. 2012 Aksjeloven og allmennaksjeloven: lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) : kommentarutgave 3. utg Universitetsforl