GRA 6213 Selskapsrett - selskapsformer

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017

GRA 6213 Selskapsrett - selskapsformer


Kursansvarlig
Tore Bråthen, Stine Winger Minde

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Selskapsretten handler om selskapene og deres rettsforhold. Det meste av økonomisk virksomhet i samfunnet drives gjennom selskaper i privat eller offentlig eie. Selskapsretten omfatter både selskapets og eiernes interne forhold og forholdet mellom selskapet, dets medkontrahenter og andre interessenter. Kursets hovedfokus vil ligge på aksje- og allmennaksjeselskaper, men også andre selskapsformer vil bli berørt.


  Læringsmål
  I kurset behandles det juridiske rammeverket omkring ulike eierformer som brukes i næringslivet. Kunnskap om det juridiske rammeverket er viktig for forståelsen av norsk næringsliv. Etter å ha gjennomført kurset skal studentene ha grunnleggende kunnskap om selskapsretten og god innsikt i reglene om aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og ansvarlig selskaper.

  Forkunnskaper

  Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Bråthen, Tore. 2013. Selskapsrett. 4. utg. Focus : Universitetsforlaget

  Annet:
  I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen


  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Woxholth, Geir. 2005. Selskapsloven : med kommentarer. 6. utg. Gyldendal akademisk
  Aarbakke, Magnus ... [et al.]. 2012. Aksjeloven og allmennaksjeloven : lov 13. juni 1997 nr 44 : lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr 45 : lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) : kommentarutgave. 3. utg. Universitetsforlaget


  Emneoversikt
  • Oversikt over ulike eierformer (bl.a. aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper med og uten delt ansvar, kommandittselskaper, enkeltpersonforetak, samvirkeforetak, stiftelser, NUF, SE-selskaper) og hva som kjennetegner disse
  • Selskapsrettens rettskilder
  • Rettslige rammer for næringsvirksomhet i selskapsform (bl.a. registreringslovgivningen, regnskaps- og revisjonslovgivning, foretaksnavneloven, foretaksregisterloven, enhetsregisterloven, konkurranseloven, børs- og verdipapirhandellovgivningen og skattelovgivnigen)
  • Selskapers registreringsplikt
  • EU-/EØS-selskapsretten og dens betydning for norsk selskskapsrett
  • Etablering av aksjeselskaper
  • Aksje- og egenkapital i AS og ASA
  • Aksjonærrettigheter
  • Selskapsorganer i AS og ASA (bl.a. generalforsamling, styre, daglig leder, bedriftsforsamling)
  • Inngåelse av avtaler som forplikter AS og ASA (herunder om avtaler mellom selskapet og dets aksjonærer, ledelsen m.fl.)
  • Omsetning av aksje i AS og ASA
  • Innløsning, utelukkelse og tvangsinnløsning i AS og ASA
  • Kapitalforhold i AS og ASA (herunder om utbytte, kreditt og sikkerhetsstillelse, gaver m.m.)
  • Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse i AS og ASA
  • Omorganiseringer av AS og ASA (fisjon og fusjon)
  • Oppløsning og avvikling av AS og ASA
  • Oversikt over de viktigste regler om gjelder for ANS og DA (herunder om deltakeransvaret, etablering, selskapets kapitalforhold, selskapets organisasjon, endringer i eierforholdene, oppløsning og avvikling)

  Dataverktøy
  Ingen spesielle

  Læreprosess og tidsbruk
  En arbeidsmengde på 160-180 timer forventes i et kurs på 6 ECTS.
  Forelesninger, diskusjoner og øvingsoppgaver. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til forelesningene.

  Selvom det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.  Eksamen  Vurderingsform Vekting Gruppestørrelse
  Skriftlig eksamen 5 timer 100% Individuelt

  Utfyllende informasjon vedrørende evaluering utover det som fremkommer i kursbeskrivelsen gis i klassen. Dette kan være informasjon vedrørende krav til fagoppgaver eller andre innleveringer, og/eller hvor klassedeltakelse inngår i evalueringen.

  Eksamenskode(r)
  GRA 62131 teller for 100% av endelig karakter i GRA 6213.

  Hjelpemidler til eksamen
  Lover og forskrifter
  Tospråklig ordbok

  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web, @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære eksamen. Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksamene kontinueres i. Ved èn eksamenskode må hele kurset tas på nytt dersom man ønsker å kontinuere. Ved kontinuasjonseksamen vil det påløpe kontinuasjonsavgift. Vær oppmerksom på at du må kontinuere i den siste versjon av kurset med oppdatert pensumlitteratur og eksamenform. Studenten må gjøre seg kjent med nyeste versjon av kursbeskrivelsen.

  Tilleggsinformasjon
  Akademisk redelighet. Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk. Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i It’s learning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet. Alle kurs ved BI benytter læringsplattform tilknyttet kursgjennomføringen. For tiden er BIs læringsplattform It’s Learning. Det forventes at alle studenter benytter It’s learning i kursgjennomføringen.