GRA 6213 Selskapsrett - selskapsformer

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

GRA 6213 Selskapsrett - selskapsformer

Kursansvarlig
Tore Bråthen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Vår

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Læringsmål
  I kurset behandles det juridiske rammeverket omkring ulike eierformer som brukes i næringslivet. Kunnskap om det juridiske rammeverket er viktig for forståelsen av norsk næringsliv. Reglene om aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper og selskaper med delt ansvar står sentralt i kurset. Kurset tar bl.a. opp juridiske spørsmål knyttet til etablering, eiernes rolle, drift av selskapet, selskapets kapitalforhold samt omorganiseringer. Etter å ha gjennomført kurset skal studentene ha grunnleggende kunnskap om selskapsretten, god innsikt i reglene om aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper samt ansvarlig selskap (ANS og DA), og dybdekunnskap om reglene om selskapenes kapitalforhold.

  Forkunnskaper
  Bachelorgrad i økonomiske administrative fag, som kvalifiserer til opptak til master i økonomi og ledelse

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Bråthen, Tore. 2008. Selskapsrett. 3. utg. Focus : Universitetsforlaget

  Annet:
  I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen


  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Woxholth, Geir. 2005. Selskapsloven : med kommentarer. 6. utg. Gyldendal akademisk
  Aarbakke, Magnus ... [et al.]. 2012. Aksjeloven og allmennaksjeloven : lov 13. juni 1997 nr 44 : lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr 45 : lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). 3. utg. Universitetsforlaget


  Emneoversikt
  Innledning til selskapsretten, herunder oversikt over eierformene, registrering i Enhetsregisteret/Foretaksregisteret, firmaregler.
  Nærmere om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, herunder etablering, selskapets kapitalforhold, omsetning av aksjer, selskapets organisasjon, endringer i selskapets kapital, omorganiseringer, oppløsning og avvikling.

  Nærmere om ansvarlig selskap (ANS og DA), herunder etablering, selskapets kapitalforhold og deltakeransvaret, selskapets organisasjon, endringer i eierforholdene, oppløsning og avvikling.

  Dataverktøy
  It's learning/hjemmesider

  Læreprosess og tidsbruk
  En arbeidsmengde på 160-180 timer forventes i et kurs på 6 ECTS.
  Forelesninger, diskusjoner og øvingsoppgaver. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til forelesningene.

  Selvom det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.  Eksamen
  5 timers skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  GRA 62131 teller for 100% av endelig karakter i GRA 6213.

  Hjelpemidler til eksamen
  Lover og forskrifter.

  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok. http://www.bi.no/studiehanbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære eksamen. Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksamene kontinueres i. Ved en eksamenskode må hele kurset tas på nytt dersom man ønsker å kontinuere. Ved kontinasjonseksamen vil det påløpe kontinuasjonsavgift.

  Tilleggsinformasjon
  Tillitt og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

  Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i It's learning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet.