FORK 0301 Kurs i studiestrategier - smarte måter å studere på

FORK 0301 Kurs i studiestrategier - smarte måter å studere på

Kurskode: 
FORK 0301
Institutt: 
Ikke definert
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Anna Therese Steen-Utheim
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Forkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset tilbys nye studenter på bachelornivå.

Det overordnede målet for kurset er å bevisstgjøre studentene på egne studievaner ved å fokusere på at planlegging, målsetting og strukturering av studiehverdagen gir studentene oversikt, struktur og økte læringseffekter. Mål for kurset er å utstyre studentene med konkrete verktøy de kan ta i bruk for å mestre studiehverdagen og få mest mulig utbytte av den. Verktøyene studentene blir presentert for skal også bidra til regulering av egen læring og studievaner. Videre vil kurset fokusere på retningslinjer i forbindelse med litteratursøk, eksamen og fusk. Kurset legger opp til praktisk studentaktivitet ved blant annet å bruke varierte undervisningsmetoder. Kurset tilbys både fysisk på campus og nettbasert.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg kunnskaper om hvordan ulike studiestrategier kan gi oversikt, struktur og økte læringseffekter i studiehverdagen. Studentene skal også kunne kjenne til og vurdere hvordan ulike verktøy kan bidra til regulering av egen læring og studievaner.

Ferdighetsmål

Ved endt kurs skal studentene kjenne til og ta i bruk ulike verktøy for å mestre studiehverdagen og få mest mulig utbytte av den.

Holdningsmål

I løpet av kurset skal studentene bli bevisst sine egne studiestrategier og kunne reflektere over hvordan disse kan brukes i studiesammenheng.

Kursets innhold

Kurset er bygget opp rundt tre emner:

 1. Bli en bedre student: hvordan komme gjennom pensum
  Emne 1 er en generell innføring i det å være student på BI og fokuserer særlig på at studenten skal bli bevisst sin egen læringsstil, øke selvdisiplinen og utnytte dette på en hensiktsmessig måte. Emnet handler om å sette mål for gjennomføring av studier og planlegging av studier. I denne delen blir studenten gjennom ulike oppgaver bevisst sine tidligere erfaringer og studievaner, og blir introdusert for nye teknikker for studiemestring.

  Emnet handler også om hvordan studentene kan få oversikt over pensum og ulike måter å lese en pensumbok på. Studentene får også anledning til å øve på å øke lesehastigheten og blir presentert for ulike notatteknikker. Å jobbe i kollokvier, verdien av repetisjon, og selvdisiplin blir også gjennomgått.
   

 2. Skriving i høyere utdanning
  Emne 2 handler om å skrive oppgaver og akademisk språk. Studentene skal også vurdere tidligere eksamensoppgaver og jobbe med disse i grupper. I tillegg lærer studentene om referanseteknikk og litteratursøk, og generelt om biblioteket som ressurs.
   
 3. Eksamen og eksamensmestring
  Emne 3 handler om å mestre eksamen, hvordan forberede seg til eksamen og takle eksamensstress og angst. Studentene får også praktiske tips til selve eksamensdagen.
Læreprosess og tidsbruk

Del 1 av kurset gjennomgås på alle campuser hvert høstsemester i studiestartuka. De resterende emnene tilbys som blended learning, det vil si i form av fysiske kurs og/eller som digitale elementer. Relevante ressurser er tilgjengelig på nett til enhver tid.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

Eksamensorganisering: 
Ingen
Total vekting: 
0
Talis literature

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Raaheim, Arild 2014 Råd og tips til deg som skal studere   Gyldendal akademisk  
Asbjørnsen, Dag; Lie, Bjørn Rune; Maasø, Arnt cop. 2011 Bachelorboka: Overlevelsesguide for studenter [2. utg.] Universitetsforl