FORK 0301 Kurs i studiestrategier - smarte måter å studere på

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017

FORK 0301 Kurs i studiestrategier - smarte måter å studere på


Kursansvarlig
Lene Røsok Dahl

Institutt
IN 00 – alle institutter

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
0

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset tilbys nye studenter på bachelornivå.

Læringsmål
Innledning
Det overordnede målet for kurset er å bevisstgjøre studentene på egne studievaner ved å fokusere på at planlegging, målsetting og strukturering av studiehverdagen gir studentene oversikt, struktur og økte læringseffekter. Mål for kurset er å utstyre studentene med konkrete verktøy de kan ta i bruk for å mestre studiehverdagen og få mest mulig utbytte av den. Verktøyene studentene blir presentert for skal også bidra til regulering av egen læring og studievaner. Videre vil kurset fokusere på retningslinjer i forbindelse med litteratursøk, eksamen og fusk. Kurset legger opp til praktisk studentaktivitet ved blant annet å bruke varierte undervisningsmetoder. Kurset tilbys både fysisk på campus og nettbasert.

Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene tilegne seg kunnskaper om hvordan ulike studiestrategier kan gi oversikt, struktur og økte læringseffekter i studiehverdagen. Studentene skal også kunne kjenne til og vurdere hvordan ulike verktøy kan bidra til regulering av egen læring og studievaner.

Ferdighetsmål
Ved endt kurs skal studentene kjenne til og ta i bruk ulike verktøy for å mestre studiehverdagen og få mest mulig utbytte av den.

Holdningsmål
I løpet av kurset skal studentene bli bevisst sine egne studiestrategier og kunne reflektere over hvordan disse kan brukes i studiesammenheng.

Forkunnskaper
Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur

Anbefalt litteratur
Bøker:
Asbjørnsen, Dag og Maasø, Arnt. 2015. Bachelorboka: slik lykkes du som student. 3. utg.. Universitetsforlaget
Payne, Elaine and Lesley Whittaker. 2006. Developing essential study skills. 2nd ed. FT Prentice Hall
Raaheim, Arild. 2014. Råd og tips til deg som skal studere. Gyldendal Akademisk


Annet:
Warner-Søderholm, Dysvik & Tangaard. Course book in study strategies. Handelshøyskolen BI. Handelshøyskolen BI.


Emneoversikt
Kurset er bygget opp rundt tre emner: 1) bli en bedre student: hvordan komme gjennom pensum, 2) skriving i høyere utdanning og 3) eksamen og eksamensmestring.

Emne 1 er en generell innføring i det å være student på BI og fokuserer særlig på at studenten skal bli bevisst sin egen læringsstil, øke selvdisiplinen og utnytte dette på en hensiktsmessig måte. Emnet handler om å sette mål for gjennomføring av studier og planlegging av studier. I denne delen blir studenten gjennom ulike oppgaver bevisst sine tidligere erfaringer og studievaner, og blir introdusert for nye teknikker for studiemestring.

Emnet handler også om hvordan studentene kan få oversikt over pensum og ulike måter å lese en pensumbok på. Studentene får også anledning til å øve på å øke lesehastigheten og blir presentert for ulike notatteknikker. Å jobbe i kollokvier, verdien av repetisjon, og selvdisiplin blir også gjennomgått.

Emne 2 handler om å skrive oppgaver og akademisk språk. Studentene skal også vurdere tidligere eksamensoppgaver og jobbe med disse i grupper. I tillegg bidrar også biblioteket med veiledning i referanseteknikk og litteratursøk, og generelt om biblioteket som ressurs.

Emne 3 handler om å mestre eksamen, hvordan forberede seg til eksamen og takle eksamensstress og angst. Studentene får også praktiske tips til selve eksamensdagen.


Dataverktøy
For kurset som tilbys kun nettbasert, legges alt undervisningsmateriell på Itslearning i tillegg til flere oppgaver.

Læreprosess og tidsbruk
Kursetes første emne tilbys på campusene hvert høstsemester i studiestartuka. De to resterende emnene tilbys som blended learning, det vil si at videomateriell gjøres tilgjengelig for studentene i kombinasjon med tilbud om veiledning i grupper. Kurset har en varighet på til sammen 12 timer. Kurset gjennomføres på norsk og engelsk. Den nettbaserte varianten går over seks uker fra studiestart.Eksamen
Det er ingen form for eksamen i dette forkurset.

Eksamenskode(r)


Hjelpemidler til eksamen


Kontinuasjon


Tilleggsinformasjon