FAK 2627 Skadeoppgjør motorvognforsikring del B - kontinuasjonseksamen

FAK 2627 Skadeoppgjør motorvognforsikring del B - kontinuasjonseksamen

Kurskode: 
FAK 2627
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ina Due-Tønnessen
Emnenavn på engelsk: 
Motor Insurance Claims Handling part B
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2019 Vår
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset bygger på kursene Motorvognforsikring og SkadeoppgjørMotorvogn del A. Kurset er det siste i rekken som kreves til autorisasjon av skadebehandlere innenmotorforsikring og gir en grundig gjennomgang emner som er viktige for dette bransjeområdet

Kunnskapsmål

Studentene skal etter kurset kunne redegjøre grundig for praktiske oppgjørsregler for skadeoppgjør innen motorvognsegmentet etter relevante lover, avsavnsregler og regressregler. Studentene skal også ha kunnskap om hovedprinsippene i personskadeutmåling med vekt på de krav som kommer i behandlingens første fase.

Ferdighetsmål

Etter fullført kurs skal studentene kunne behandle de fleste former for oppgjør av tingskader og enklere personskader i motorvognforsikring.

Generell kompetanse

Gjennom kurset er et uttrykt mål at studentene opparbeider en bevisst holdning til at de valg de tar i utøvelsen av sitt yrke, og de råd de gir, først og fremst har stor betydning for andre mennesker.

Kursets innhold

Økonomisk oppgjør etter ansvarsskader

 • Praktisk skadeoppgjør ved alle former for deling an ansvar
 • Anvendelse av riktige regler i praksis ved avkortning ovenfor skadelidte p.g.a. medvirkning
 • Aktuelle regler for fastsettelse av verdien på skadede gjenstander
 • Reglene for utbetaling og innkreving av merverdiavgift, investeringsavgift,
 • Registreringsavgift og årsavgift
 • Anvendelse av reglene om utmåling av renter i tilknytning til alle de vesentligste former for skadeoppgjør
 • Reglene for innberetning til ligningsmyndighetene etter oppgjør for tingskade og avsavnstap
 • Vesentlige oppgjørsregler ved reparasjon av skade på motorvogn under ansvarsforsikringen
 • Kontantoppgjør med skadelidte i praksis og avgjøre når det er hensiktsmessig å anvende en slik oppgjørsform
 • Vurdering av skader som tilsier eller ligger nær opp til kondemnasjon eller 60% under ansvar
 • Oppgjør for skade på gangklær og vanlige bruksting
 • Oppgjør for skade på gods i andre motorvogner
 • Oppgjør for skade på ting som befinner seg utenfor motorvognen og fast eiendom

Tvilstilfelle

 • Bestemmelsene om økonomisk ansvar etter Bilansvarsloven.
 • Særvilkår og spesielle forsikringsformer
 • Konsekvensen av skadelidtes medvirkning ved personskader i forhold til Bilansvarsloven og Forsikringsavtaleloven / vilkår

Regress - regressavtaler

 • Finne frem til og skille på alle rettsregler som omtaler regress for skade gjort på eller av motorvogn
 • Gjennomføring av poliseregress, regress mot privatmann etter vognskade, regress for skade som selskapet har utredet etter BAL og kombinere bruken av de omtalte regler
 • Regresskrav mot de vanligste former for næringsdrivende etter en trafikkskade
 • Regresskrav etter tyveri av eller fra motorvogn
 • Utforming i detalj regresskrav etter skade etter sammenstøt mellom motorvogner
 • Vurdering av den dokumentasjon som er relevant ved et regresskrav
 • Finne frem til og anvende i praksis alle skrevne og uskrevne avtaler og overenskomster om regress

Personskader

 • Hovedregelen for fradrag for trygdeytelser etter en skade
 • Redegjøre for hvilke skillelinjer oppgjørstidspunktet representerer i forhold til oppgjøret med skadelidte
 • Redegjøre for innholdet i de mest sentrale begreper og utrykk som anvendes ved oppgjør etter personskader
 • Anvende hovedreglene for beregning av netto inntektstap og forstå hva som ligger i begrepet bruttofinansiering
 • Erstatningsutmåling for påløpte utgifter og vurdere hvilke krav som skal stilles til dokumentasjon
 • Anvende de viktigste regler for kompensasjon til skadelidte for tap og utgifter fra det offentlige i lidt tap perioden
 • Foreta oppgjør for de utgifter som oppstår umiddelbart etter et dødsfall
 • Beregne og utmåle engangserstatning etter tannskader
 • Oppgjør for løpende tap og utgifter – konsekvenser for fremtidig engangserstatning

Skadelidtes medvirkning etter bilansvarsloven (bal.) § 7

 • Generelt om skadelidtes medvirkning
 • Oversikt over bal. § 7 og om forholdet til bal. § 8
 • Forholdet til lov om skadeserstatning (skl.)
   
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Deltid
Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium  og fem innsendingsoppgaver. 
Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger (i alt 4 dager).

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Innføring i forsikring, Motorvognforsikring, Skadeoppgjør motorvognforsikring del A, samt minst ett års praksis fra oppgjørsavdeling.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26271
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja5 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamenskode:FAK 26271
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Forberedelse til undervisning
12 Time(r)
Forberedelse til intensivundervisning
Undervisning på Campus
32 Time(r)
Deltakelse på intensivundervisning 4 dager (2+2)
Innlevering(er)
35 Time(r)
5 innsendingsoppgaver
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
100 Time(r)
Arbeid med pensumstoff
Gruppearbeid / oppgaver
16 Time(r)
Oppgaver/aktiviteter på It's learning
Eksamen
5 Time(r)
Eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.