FAK 2627 Skadeoppgjør motorvognforsikring del B

FAK 2627 Skadeoppgjør motorvognforsikring del B

Kurskode: 
FAK 2627
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ørnulf Daler
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Undervisningstermin(er): 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon: 

Dette kurset bygger på kursene Motorvognforsikring og SkadeoppgjørMotorvogn del A. Kurset er det siste i rekken som kreves til autorisasjon av skadebehandlere innenmotorforsikring og gir en grundig gjennomgang emner som er viktige for dette bransjeområdet

Læringsmål: 

Studentene skal etter kurset kunne redegjøre grundig for praktiske oppgjørsregler for skadeoppgjør innen motorvognsegmentet etter relevante lover, avsavnsregler og regressregler. Studentene skal også ha kunnskap om hovedprinsippene i personskadeutmåling med vekt på de krav som kommer i behandlingens første fase.

Ferdighetsmål: 

Etter fullført kurs skal studentene kunne behandle de fleste former for oppgjør av tingskader og enklere personskader i motorvognforsikring.

Holdningsmål: 

Gjennom kurset er et uttrykt mål at studentene opparbeider en bevisst holdning til at de valg de tar i utøvelsen av sitt yrke, og de råd de gir, først og fremst har stor betydning for andre mennesker.

Kursets innhold: 

Økonomisk oppgjør etter ansvarsskader

 • Praktisk skadeoppgjør ved alle former for deling an ansvar
 • Anvendelse av riktige regler i praksis ved avkortning ovenfor skadelidte p.g.a. medvirkning
 • Aktuelle regler for fastsettelse av verdien på skadede gjenstander
 • Reglene for utbetaling og innkreving av merverdiavgift, investeringsavgift,
 • Registreringsavgift og årsavgift
 • Anvendelse av reglene om utmåling av renter i tilknytning til alle de vesentligste former for skadeoppgjør
 • Reglene for innberetning til ligningsmyndighetene etter oppgjør for tingskade og avsavnstap
 • Vesentlige oppgjørsregler ved reparasjon av skade på motorvogn under ansvarsforsikringen
 • Kontantoppgjør med skadelidte i praksis og avgjøre når det er hensiktsmessig å anvende en slik oppgjørsform
 • Vurdering av skader som tilsier eller ligger nær opp til kondemnasjon eller 60% under ansvar
 • Oppgjør for skade på gangklær og vanlige bruksting
 • Oppgjør for skade på gods i andre motorvogner
 • Oppgjør for skade på ting som befinner seg utenfor motorvognen og fast eiendom

Tvilstilfelle

 • Bestemmelsene om økonomisk ansvar etter Bilansvarsloven.
 • Særvilkår og spesielle forsikringsformer
 • Konsekvensen av skadelidtes medvirkning ved personskader i forhold til Bilansvarsloven og Forsikringsavtaleloven / vilkår

Regress - regressavtaler

 • Finne frem til og skille på alle rettsregler som omtaler regress for skade gjort på eller av motorvogn
 • Gjennomføring av poliseregress, regress mot privatmann etter vognskade, regress for skade som selskapet har utredet etter BAL og kombinere bruken av de omtalte regler
 • Regresskrav mot de vanligste former for næringsdrivende etter en trafikkskade
 • Regresskrav etter tyveri av eller fra motorvogn
 • Utforming i detalj regresskrav etter skade etter sammenstøt mellom motorvogner
 • Vurdering av den dokumentasjon som er relevant ved et regresskrav
 • Finne frem til og anvende i praksis alle skrevne og uskrevne avtaler og overenskomster om regress

Personskader

 • Hovedregelen for fradrag for trygdeytelser etter en skade
 • Redegjøre for hvilke skillelinjer oppgjørstidspunktet representerer i forhold til oppgjøret med skadelidte
 • Redegjøre for innholdet i de mest sentrale begreper og utrykk som anvendes ved oppgjør etter personskader
 • Anvende hovedreglene for beregning av netto inntektstap og forstå hva som ligger i begrepet bruttofinansiering
 • Erstatningsutmåling for påløpte utgifter og vurdere hvilke krav som skal stilles til dokumentasjon
 • Anvende de viktigste regler for kompensasjon til skadelidte for tap og utgifter fra det offentlige i lidt tap perioden
 • Foreta oppgjør for de utgifter som oppstår umiddelbart etter et dødsfall
 • Beregne og utmåle engangserstatning etter tannskader
 • Oppgjør for løpende tap og utgifter – konsekvenser for fremtidig engangserstatning

Skadelidtes medvirkning etter bilansvarsloven (bal.) § 7

 • Generelt om skadelidtes medvirkning
 • Oversikt over bal. § 7 og om forholdet til bal. § 8
 • Forholdet til lov om skadeserstatning (skl.)
   
Læreprosess og tidsbruk: 

Deltid
Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium  og fem innsendingsoppgaver. 
Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger (i alt 4 dager).

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner: 

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav: 

Innføring i forsikring, Motorvognforsikring, Skadeoppgjør motorvognforsikring del A, samt minst ett års praksis fra oppgjørsavdeling.

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26271
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Invigilation5 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamenskode:FAK 26271
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Forberedelse til undervisning12Time(r)Forberedelse til intensivundervisning
Undervisning32Time(r)Deltakelse på intensivundervisning 4 dager (2+2)
Innlevering(er)35Time(r)5 innsendingsoppgaver
Selvstudium100Time(r)Arbeid med pensumstoff
Gruppearbeid / oppgaver16Time(r)Oppgaver/aktiviteter på It's learning
Eksamen5Time(r)Eksamen
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:12 Time(r)
Kommentar:Forberedelse til intensivundervisning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:32 Time(r)
Kommentar:Deltakelse på intensivundervisning 4 dager (2+2)
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:35 Time(r)
Kommentar:5 innsendingsoppgaver
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:100 Time(r)
Kommentar:Arbeid med pensumstoff
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:16 Time(r)
Kommentar:Oppgaver/aktiviteter på It's learning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.