FAK 2627 Skadeoppgjør motorvognforsikring del B

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

FAK 2627 Skadeoppgjør motorvognforsikring del B


Kursansvarlig
Inge Unneberg

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset bygger på kursene Motorvognforsikring og SkadeoppgjørMotorvogn del A. Kurset er det siste i rekken som kreves til autorisasjon av skadebehandlere innenmotorforsikring og gir en grundig gjennomgang emner som er viktige for dette bransjeområdet

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal etter kurset kunne redegjøre grundig for praktiske oppgjørsregler for skadeoppgjør innen motorvognsegmentet etter relevante lover, avsavnsregler og regressregler. Studentene skal også ha kunnskap om hovedprinsippene i personskadeutmåling med vekt på de krav som kommer i behandlingens første fase.

Ferdighetsmål
Etter fullført kurs skal studentene kunne behandle de fleste former for oppgjør av tingskader og enklere personskader i motorvognforsikring.

Holdningsmål:
Gjennom kurset er et uttrykt mål at studentene opparbeider en bevisst holdning til at de valg de tar i utøvelsen av sitt yrke, og de råd de gir, først og fremst har stor betydning for andre mennesker.

Forkunnskaper
Innføring i forsikring, Motorvognforsikring, Skadeoppgjør motorvognforsikring del A, samt minst ett års praksis fra oppgjørsavdeling.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn. 2005. Bilansvaret. 2. utg. Universitetsforlaget. 260 sider
Sollie, Harald og Jan Bakke. 2002. Skadeoppgjør motorvognforsikring. Del 2. 3. utg. BI Forsikring. 132 sider
Trosdahl, Kristian, red. 2013. Personskadeoppgjør. 8. utg. BI Forsikring. 390 totalt / pensum blir fra utvalgte deler fra kap. 7-11 og kap. 12-14. Boka er under revisjon


Annet:
Lover, forskrifter, utdelt materiell


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Økonomisk oppgjør etter ansvarsskader

 • Praktisk skadeoppgjør ved alle former for deling an ansvar
 • Anvendelse av riktige regler i praksis ved avkortning ovenfor skadelidte p.g.a. medvirkning
 • Aktuelle regler for fastsettelse av verdien på skadede gjenstander
 • Reglene for utbetaling og innkreving av merverdiavgift, investeringsavgift,
 • Registreringsavgift og årsavgift
 • Anvendelse av reglene om utmåling av renter i tilknytning til alle de vesentligste former for skadeoppgjør
 • Reglene for innberetning til ligningsmyndighetene etter oppgjør for tingskade og avsavnstap
 • Vesentlige oppgjørsregler ved reparasjon av skade på motorvogn under ansvarsforsikringen
 • Kontantoppgjør med skadelidte i praksis og avgjøre når det er hensiktsmessig å anvende en slik oppgjørsform
 • Vurdering av skader som tilsier eller ligger nær opp til kondemnasjon eller 60% under ansvar
 • Oppgjør for skade på gangklær og vanlige bruksting
 • Oppgjør for skade på gods i andre motorvogner
 • Oppgjør for skade på ting som befinner seg utenfor motorvognen og fast eiendom

Tvilstilfelle
 • Bestemmelsene om økonomisk ansvar etter Bilansvarsloven.
 • Særvilkår og spesielle forsikringsformer
 • Konsekvensen av skadelidtes medvirkning ved personskader i forhold til Bilansvarsloven og Forsikringsavtaleloven / vilkår

Regress - regressavtaler
 • Finne frem til og skille på alle rettsregler som omtaler regress for skade gjort på eller av motorvogn
 • Gjennomføring av poliseregress, regress mot privatmann etter vognskade, regress for skade som selskapet har utredet etter BAL og kombinere bruken av de omtalte regler
 • Regresskrav mot de vanligste former for næringsdrivende etter en trafikkskade
 • Regresskrav etter tyveri av eller fra motorvogn
 • Utforming i detalj regresskrav etter skade etter sammenstøt mellom motorvogner
 • Vurdering av den dokumentasjon som er relevant ved et regresskrav
 • Finne frem til og anvende i praksis alle skrevne og uskrevne avtaler og overenskomster om regress

Personskader
 • Hovedregelen for fradrag for trygdeytelser etter en skade
 • Redegjøre for hvilke skillelinjer oppgjørstidspunktet representerer i forhold til oppgjøret med skadelidte
 • Redegjøre for innholdet i de mest sentrale begreper og utrykk som anvendes ved oppgjør etter personskader
 • Anvende hovedreglene for beregning av netto inntektstap og forstå hva som ligger i begrepet bruttofinansiering
 • Erstatningsutmåling for påløpte utgifter og vurdere hvilke krav som skal stilles til dokumentasjon
 • Anvende de viktigste regler for kompensasjon til skadelidte for tap og utgifter fra det offentlige i lidt tap perioden
 • Foreta oppgjør for de utgifter som oppstår umiddelbart etter et dødsfall
 • Beregne og utmåle engangserstatning etter tannskader
 • Oppgjør for løpende tap og utgifter – konsekvenser for fremtidig engangserstatning

Skadelidtes medvirkning etter bilansvarsloven (bal.) § 7
 • Generelt om skadelidtes medvirkning
 • Oversikt over bal. § 7 og om forholdet til bal. § 8
 • Forholdet til lov om skadeserstatning (skl.)


Dataverktøy
It´s learning

Læreprosess og tidsbruk
Deltid
Kurset gjennomføres som fjernundervisning med selvstudium og fem innsendingsoppgaver.
Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger (i alt 4 dager).


Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Forberedelse til intensivundervisning
12
Deltakelse på intensivundervisning 4 dager (2+2)
32
5 innsendingsoppgaver
35
Arbeid med pensumstoff
100
Oppgaver/aktiviteter på Itslearning
16
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

  Eksamenskode(r)
  FAK 26271 Skadeoppgjør motorvognforsikring del B, skriftlig eksamen, som teller 100% for å oppnå karakter i kurset FAK 2627 Skadeoppgjør motorvognforsikring del B, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler + calculator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™ er tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Det arrangeres ingen kontinuasjonseksamen. Kandidater går opp til neste ordinære eksamen.

  Tilleggsinformasjon