FAK 2602 Risk Management

FAK 2602 Risk Management

Kurskode: 
FAK 2602
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ina Due-Tønnessen
Kursnavn på engelsk: 
Risk Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Kurs i Forsikring
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Enhver som er ansvarlig for eller deltar i en virksomhet bør ha et bevisst forhold både til den risiko denne virksomheten er utsatt for og den risiko virksomheten skaper overfor seg selv og sine omgivelser. Vi skal ikke nødvendigvis søke å unngå all risiko, men vi skal være bevisste når vi vurderer målsett med en virksomhet opp mot den tilhørende risiko. For å sette denne tankeprosessen i system vil vi i dette kurset beskrive og diskutere en Risk Management prosess.

Kunnskapsmål

Kunnskapen som tilegnes i kurset Risk Management skal kunne anvendes både av privatpersoner, organisasjoner, beslutningstakere og rådgivere.

I løpet av kurset skal studentene:

 • Ha tilegnet seg kunnskap om tre prosesser som en organisasjon bør gjennomføre når den er utsatt for risiko;
  • Risikohåndteringsprosess
  • Problemhåndteringsprosess
  • Krisehåndteringsprosess
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Være i stand til å lede gjennomføringen av en risikohåndteringsprosess
 • Kunne planlegge gjennomføringen av en problemhåndteringsprosess og en krisehåndteringsprosess.
 • Gjennomføre kost - nytte vurderinger for foreslåtte risikoreduserende tiltak.
Generell kompetanse

Studenten skal etter endt kurs være i stand til å:

 • Identifisere og evaluere hvilke risikoer en organisasjon er utsatt for på en systematisk måte.
 • Foreslå tiltak for å redusere identifiserte risikoer.
 • Planlegge for overvåking av organisasjonen i vanlig drift og for behandling av mulige kriser

​De skal kunne reflektere over at de håndteringsprosessene de gjennomfører krever valg av ulike virkemidler/metoder og at det ikke er likegyldig hvilke virkemidler/metoder man velger. Gjennom etisk bevissthet og refleksjon bør man etterstrebe å velge de mest bærekraftige.

Gjennom kurset er det et uttrykt mål at studentene opparbeider en bevisst holdning til at de valg de tar i utøvelsen av sitt yrke, og de råd de gir, først og fremst har stor betydning for andre mennesker.v

 

Kursets innhold
 • Definisjonsfase
 • Risikoidentifikasjon
 • Risikoevaluering
 • Risikostyring
 • Risikofinansiering
 • Ledelse og beslutning
 • Problemhåndtering
 • Krisehåndtering
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Deltid
Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium og to innsendingsoppgaver. Det gjennomføres intensivundervisning på samling (i alt 5 dager). Deltakelse på seminar er obligatorisk.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kurset er akkreditert av Eficert (European Financial Certification Organisation).

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper til kurset.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Kurset avsluttes med en prosjektoppgave som kan løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. For at eksamen skal bli godkjent av Eficert kreves karakteren C eller bedre.
Eksamenskode: 
FAK 26024
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
35 Time(r)
Deltagelse på intensivundervisning 5 dager
Innlevering(er)
30 Time(r)
2 innsendingsoppgaver
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
50 Time(r)
Arbeid med pensumstoff og oppgaver
Eksamen
85 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.