FAK 2602 Risk Management

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

FAK 2602 Risk Management

Kursansvarlig
Kjell Smedsrud

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Enhver som er ansvarlig for eller deltar i en virksomhet bør ha et bevisst forhold både til den risiko denne virksomheten er utsatt for og den risiko virksomheten skaper overfor seg selv og sine omgivelser. Vi skal ikke nødvendigvis søke å unngå all risiko, men vi skal være bevisste når vi vurderer målsett med en virksomhet opp mot den tilhørende risiko. For å sette denne tankeprosessen i system vil vi i dette kurset beskrive og diskutere en Risk Management prosess.

Læringsmål
Kunnskapen som tilegnes i kurset Risk Management skal kunne anvendes både av privatpersoner, organisasjoner, beslutningstakere og rådgivere innen forsikringsbransjen samt brukere av forsikringstjenester i offentlig eller privat virksomhet.

Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene:
 • Ha tilegnet seg kunnskap om tre prosesser som en organisasjon bør gjennomføre når den er utsatt for risiko;
  • Risikohåndteringsprosess
  • Problemhåndteringsprosess
  • Krisehåndteringsprosess

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene:
 • Være i stand til å lede gjennomføringen av en risikohåndteringsprosess
 • Kunne planlegge gjennomføringen av en problemhåndteringsprosess og en krisehåndteringsprosess.

Holdningsmål:
Gjennom kurset er et uttrykt mål at studentene opparbeider en bevisst holdning til at de valg de tar i utøvelsen av sitt yrke, og de råd de gir, først og fremst har stor betydning for andre mennesker.


Forkunnskaper
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper til kurset.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Aarset, Magne Vollan. 2010. Kriseledelse. Fagbokforlaget. 296 sider

Annet:
Utdelt materiale


Anbefalt litteratur
Bøker:
Mitroff, Ian I. and Gus Anagnos. 2001. Managing crisis before they happen : what every executive and manager needs to know about crisis management. Amacom

Emneoversikt

 • Definisjonsfase
 • Risikoidentifikasjon
 • Risikoevaluering
 • Risikostyring
 • Risikofinansiering
 • Ledelse og beslutning
 • Problemhåndtering
 • Krisehåndtering

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Deltid
Kurset gjennomføres som fjernundervisning med selvstudium og 2 obligatoriske innsendingsoppgaver (FAK 26022 og FAK 26023). Det gjennomføres intensivundervisning på samling (i alt 5 dager). Deltakelse på seminar er obligatorisk.


Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på intensivundervisning 5 dager
35
2 obligatoriske innsendingsoppgaver
30
Arbeid med pensumstoff og oppgaver
50
Prosjektoppgave
85
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en prosjektoppgave som kan løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

  Eksamenskode(r)
  FAK 26021 prosjektoppgave som teller 100% av karakteren i FAK 2602 Risk Management, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt inkl. BI-definert eksamenskalkulator er tillatt. TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære eksamen.

  Tilleggsinformasjon