FAK 2602 Risk Management

FAK 2602 Risk Management

Kurskode: 
FAK 2602
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ina Due-Tønnessen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Undervisningstermin(er): 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon: 

Enhver som er ansvarlig for eller deltar i en virksomhet bør ha et bevisst forhold både til den risiko denne virksomheten er utsatt for og den risiko virksomheten skaper overfor seg selv og sine omgivelser. Vi skal ikke nødvendigvis søke å unngå all risiko, men vi skal være bevisste når vi vurderer målsett med en virksomhet opp mot den tilhørende risiko. For å sette denne tankeprosessen i system vil vi i dette kurset beskrive og diskutere en Risk Management prosess.

Læringsmål: 

Kunnskapen som tilegnes i kurset Risk Management skal kunne anvendes både av privatpersoner, organisasjoner, beslutningstakere og rådgivere innen forsikringsbransjen samt brukere av forsikringstjenester i offentlig eller privat virksomhet.

I løpet av kurset skal studentene:

 • Ha tilegnet seg kunnskap om tre prosesser som en organisasjon bør gjennomføre når den er utsatt for risiko;
  • Risikohåndteringsprosess
  • Problemhåndteringsprosess
  • Krisehåndteringsprosess
Ferdighetsmål: 

Etter endt kurs skal studentene:

 • Være i stand til å lede gjennomføringen av en risikohåndteringsprosess
 • Kunne planlegge gjennomføringen av en problemhåndteringsprosess og en krisehåndteringsprosess.
Holdningsmål: 

Gjennom kurset er et uttrykt mål at studentene opparbeider en bevisst holdning til at de valg de tar i utøvelsen av sitt yrke, og de råd de gir, først og fremst har stor betydning for andre mennesker.

Kursets innhold: 
 • Definisjonsfase
 • Risikoidentifikasjon
 • Risikoevaluering
 • Risikostyring
 • Risikofinansiering
 • Ledelse og beslutning
 • Problemhåndtering
 • Krisehåndtering
Læreprosess og tidsbruk: 

Deltid
Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium og 2 obligatoriske innsendingsoppgaver (FAK 26022 og FAK 26023). Det gjennomføres intensivundervisning på samling (i alt 5 dager). Deltakelse på seminar er obligatorisk.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner: 

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav: 

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper til kurset.

TypeVektingTilsynDurationGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26021
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100No invigilation1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Kurset avsluttes med en prosjektoppgave som kan løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Kurset avsluttes med en prosjektoppgave som kan løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamenskode:FAK 26021
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning35Time(r)Deltagelse på intensivundervisning 5 dager
Innlevering(er)30Time(r)2 obligatoriske innsendingsoppgaver
Selvstudium50Time(r)Arbeid med pensumstoff og oppgaver
Eksamen85Time(r)Arbeid med prosjektoppgave
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:35 Time(r)
Kommentar:Deltagelse på intensivundervisning 5 dager
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:2 obligatoriske innsendingsoppgaver
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:50 Time(r)
Kommentar:Arbeid med pensumstoff og oppgaver
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:85 Time(r)
Kommentar:Arbeid med prosjektoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.