ENT 3673 Ledelse og styrearbeid i SMB

ENT 3673 Ledelse og styrearbeid i SMB

Kurskode: 
ENT 3673
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Nils-Otto Ørjasæter
Thomas Hoholm
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i entreprenørskap og økonomi - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette avsluttende kurset tar vi for oss utvikling og ledelse av bedrifter i en oppstartsfase. Vi ser spesielt på de ledelsesmessige og styringsrelaterte utfordringene som gjelder i ulike faser i oppstartsbedriftens utvikling. Det legges opp til hyppige diskusjoner, samt besøk av erfarne entreprenører og andre ressurspersoner. I kurset får også studenten evaluere seg som entreprenør og anledning til å diskutere om de tror de vil drive en bedrift i alle utviklingsfaser, eller vil skifte rolle underveis.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Gjennom kurset skal studentene:

 • Opparbeide kunnskap om styringsprosessene og ledelsesutfordringene i oppstartsbedrifter
 • Lære om om styrets rolle og arbeidsform
 • Tilegne seg kunnskap om hva som hindrer eller fremmer oppskalering og supervekst
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kunne utvikle handlingsplaner for SMB
 • Være i stand til å foreta strukturerte samtaler med entreprenører
 • Kunne presentere resultater fra intervjuer og analyser
Holdningsmål

Studentene skal utvikle forståelse for at etablering og vekst innebærer krevende arbeidsprosesser, og derigjennom utvise respekt for entreprenørens situasjon. De skal også være i stand til å reflektere over utfordringer knyttet til ledelsesperspektivet i de ulike fasene i en entreprenørskapsbedrift.

Kursets innhold
 • Entreprenørens motivasjon og visjon
 • Bedriftens forretningsidé, forretningsmodell og strategi
 • Løfting av bedriften og styrking av forretningsidéen
 • Ledelse av oppstartsbedrifter
 • Ledelse av usikkerhet og risiko
 • IP-strategi
 • Etablering av styret, styresammensetting
 • Styrearbeid
 • Eierskap, finansiering og innflytelse
 • Risikokapital
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger, gruppediskusjoner og bedriftsstudier. Undervisningen vil legges opp med høy grad av interaktivitet, gjennom møter med entreprenører, gruppearbeid, presentasjoner og diskusjoner. Gruppearbeidet vil bestå i en individuell oppgave og en oppgave som kan løses av studenter på inntil tre personer. Dessuten vil studentene trekkes inn i gjesteforelesernes problemstillinger, og bli bedt om å løse oppgaver for innlederne. Dette er en integrert del av undervisningen.

Arbeidskrav
Studentene må løse to oppgaver gjennom semesteret. Den ene oppgaven er en individuell oppgave knyttet til pensumgjennomgang og styresimulering. Den andre er en gruppeoppgave hvor inntil tre studenter skal intervjue en gründer og skrive en rapport fra intervjuet. Oppgavene blir gitt og fordelt ved semesterstart, og studentene skal presentere resultatene i plenum. Det blir gitt tilbakemelding etter presentasjonen. Oppgavene presenteres ved hjelp av en Power Point presentasjon, med etterfølgende notater, og skal legges ut på It's learning. Omfang: 10 - 15 presentasjonsark. Løsning og presentasjon av oppgavene, er en betingelse for å gå opp til muntlig eksamen. Det gis ikke delkarakterer i læringsprosessen.

Det forutsettes at studenten disponerer PC og kan bruke standard programvare og BIs læringsplattform It's learning.

Kurset avsluttes med en inntil 30 minutters muntlig individuell eksamen.
På avsluttende muntlig eksamen vil det bli tatt utgangspunkt i publiseringene (elementene i forretningsplanen m.m.) som er gjort i løpet av semesteret, og det vil bli stilt spørsmål som tester kandidatens forståelse for faget.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

 

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Kurset bygger på kunnskaper som det forventes at studenten har ervervet i de foregående semestre i studiet.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk22Arbeidskravet er beskrevet under punktet læreprosess i kursbeskrivelsen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:2
Obligatoriske arbeidskrav:2
Kommentar arbeidskrav:Arbeidskravet er beskrevet under punktet læreprosess i kursbeskrivelsen.
EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Muntlig eksamen
Eksamenskode:
ENT36731
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Nei30 Minutt(er)Individuell På avsluttende muntlig eksamen vil det bli tatt utgangspunkt i publiseringene (elementene i forretningsplanen m.m.) som er gjort i løpet av semesteret, og det vil bli stilt spørsmål som tester kandidatens forståelse for faget.
Eksamen:
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:30 Minutt(er)
Kommentar:På avsluttende muntlig eksamen vil det bli tatt utgangspunkt i publiseringene (elementene i forretningsplanen m.m.) som er gjort i løpet av semesteret, og det vil bli stilt spørsmål som tester kandidatens forståelse for faget.
Eksamenskode:ENT36731
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning36Time(r)
Forberedelse til undervisning80Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver29Time(r)
Selvstudium25Time(r)
Eksamen30Time(r)Eksamen inkl. forberedelse
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:80 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:29 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:25 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:Eksamen inkl. forberedelse
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Martinsen, Øyvind L. Selvledelse Selvledelse Kap 16; s. 361-91
Martinsen, Øyvind L. Teamledelse Teamledelse Kap 17; s. 392-418
Erichsen, Morten; Solberg, Frode; Stiklestad, Trond Entreprenørskap Entreprenørskap Vedlegg. Kapittel 12b
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
TOEGEL, GINKA; BARSOUX, JEAN-LOUIS 2016 How to Preempt Team Conflict.
Morten Huse 2010 Styremedlemmene: Fra uavhengighet til mangfold og dynamisk kompetanse
Morten Huse 2013 Styreutvikling, styreevalueringer og verdiskaping
Pentland, Alex “Sandy” 2012 The New Science of Building Great Teams.
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Gentry, William A.; Eckert, Regina H.; Stawiski, Sarah A.; Zhao, Sophia 2016 The Challenges Leaders Face Around the World Are More Similar than Different - Center for Creative Leadership Center for Creative Leadership
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Huse, Morten cop. 2011 Styret: tante, barbar eller klan? 4. utg Fagbokforl
Wickham, Philip A. 2006 Strategic entrepreneurship 4th ed FT Prentice Hall Utvalgte kap.