ENT 3673 Styring og utvikling av entreprenører og bedrifter

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

ENT 3673 Styring og utvikling av entreprenører og bedrifter

Kursansvarlig
Elbjørg G Standal, Nils-Otto Ørjasæter

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
I dette avsluttende kurset tar vi for oss utvikling og ledelse av bedrifter i en oppstartsfase. Vi ser spesielt på de ledelsesmessige utfordringene som gjelder i ulike faser i oppstartsbedriftens utvikling. Det legges opp til hyppige diskusjoner og besøk av erfarne entreprenører og andre ressurspersoner. I kurset får også studenten evaluere seg som entreprenør og anledning til å diskutere om de tror de vil drive en bedrift i alle utviklingsfaser, eller vil skifte rolle underveis.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Gjennom kurset skal studentene:
 • Opparbeide kunnskap om styringsprosessene og ledelsesutfordringene i oppstartsbedrifter
 • Lære om om styrets rolle og arbeidsform
 • Tilegne seg kunnskap om hva som hindrer eller fremmer oppskalering og supervekst

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene:
 • Kunne utvikle handlingsplaner for SMB
 • Være i stand til å utvikle intervjuguide for samtaler med entreprenører
 • Kunne presentere resultater fra intervjuer og analyser

Holdningsmål
Studentene skal utvikle forståelse for at etablering og vekst innebærer krevende arbeidsprosesser, og derigjennom utvise respekt for entreprenørens situasjon. De skal også være i stand til å reflektere over etiske utfordringer knyttet til ledelsesperspektivet i de ulike fasene i en entreprenørskapsbedrift.

Forkunnskaper
Kurset bygger på kunnskaper som det forventes at studenten har ervervet i de foregående semestre i studiet.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bråthen, Tore. 2009. Styremedlem og aksjonær. 2. utg. Fagbokforlaget. Aksjonæravtaler (5 sider) og Del III: Styremedlemmer (36 sider)
Levorsen, Stein O. 2010. Styrearbeid i praksis : innføring i styrets hovedoppgaver og arbeidsform med eksempler og bedriftshistorier. 7. utg. Universitetsforlaget. 92 sider
Scarborough, Norman M. 2011. Essentials of entrepreneurship and small business management. 6th ed. Pearson


Artikler:
Akrich, M., M. Callon and B. Latour. 2002. The key to success in innovation Part II: The art of chosing good spokespersons. International journal of innovation management.. 6 (2)
Akrich, M., M. Callon and B. Latour. 2002. The key to success in innovation Part I: The art of interessement. International journal of innovation management. 6 (2)
Brettel, M., Engelen, A. and Voll, L. 2010. Letting Go to Grow - Empirical Findings on a Hearsay. Journal of small business management. Vol 48. s. 552-579
Guptaa, Vipin, Ian C. MacMillan, and Gita Surie. 2004. Entrepreneurial leadership: developing and measuring a crosss-cultural construct. Journal of business venturing. 19 (2). 241-260
McGrath, Rita Gunther, Ian C. MacMillan and Sari Scheinberg. 1992. Elitists, risk-takers, and rugged individualists? An exploratory analysis of cultural differences between entrepreneurs and non-entrepreneurs. Journal of business venturing. 7. p. 115-135
Ørjasæter, Nils-Otto. 2005. Intraprenørskapsprosjekter - organisering og finansiering. Magma. 8 (nr. 4). s 60-72


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Entreprenørens motivasjon og visjon
 • Bedriftens forretningsidé, forretningsmodell og strategi
 • Løfting av bedriften og styrking av forretningsidéen
 • Ledelse i bedriftens ulike utviklingsfaser
 • Ledelse av usikkerhet og risiko
 • Entreprenøren som bedriftsleder
 • Rekruttering og ansettelse
 • Etablering av styret, styresammensetting
 • Styrearbeid
 • Ledelse og oppfølging av medarbeidere
 • Kompetanseutvikling
 • Eierskap, finansiering og innflytelse
 • Risikokapital

Dataverktøy
Det forutsettes at studenten disponerer PC og kan bruke standard programvare og BIs læringsplattform It's learning.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger, gruppediskusjoner og bedriftsstudier. Undervisningen vil legges opp med høy grad av interaktivitet, gjennom møter med entreprenører, gruppearbeid, presentasjoner og diskusjoner. Gruppearbeidet vil bestå i en individuell oppgave og en oppgave som kan løses av studenter på inntil tre personer. Dessuten vil studentene trekkes inn i gjesteforelesernes problemstillinger, og bli bedt om å løse oppgaver for innlederne. Dette er en integrert del av undervisningen.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisningen
36
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
80
Oppgaveløsning
29
Selvstudium og kollokvier
25
Forberedelse til eksamen
30
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Arbeidskrav
Studentene må løse to oppgaver gjennom semesteret. Den ene oppgaven er en individuell oppgave knyttet til pensumgjennomgang og styresimulering. Den andre er en gruppeoppgave hvor inntil tre studenter skal intervjue en gründer og skrive en rapport fra intervjuet. Oppgavene blir gitt og fordelt ved semesterstart, og studentene skal presentere resultatene i plenum. Det blir gitt tilbakemelding etter presentasjonen. Oppgavene presenteres ved hjelp av en Power Point presentasjon, med etterfølgende notater, og skal legges ut på It's learning. Omfang: 10 - 15 presentasjonsark. Løsning og presentasjon av oppgavene, er en betingelse for å gå opp til muntlig eksamen. Det gis ikke delkarakterer i læringsprosessen.

Arbeidskrav
For å få avlegge muntlig eksamen må man ha gjennomført og fått godkjent av fagansvarlige de to arbeidskravene som er beskrevet under punktet Læreprosess og tidsbruk.

Eksamen
Kurset avsluttes med en inntil 30 minutters muntlig individuell eksamen.
På avsluttende muntlig eksamen vil det bli tatt utgangspunkt i publiseringene (elementene i forretningsplanen m.m.) som er gjort i løpet av semesteret, og det vil bli stilt spørsmål som tester kandidatens forståelse for faget.


Eksamenskode(r)
ENT 36731 Muntlig eksamen, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset ENT 3673 Styring og utvikling av entreprenører og bedrifter, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler tillatt.

Kontinuasjon
Kontinuasjoneeksamen ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponenter tas på nytt.

Tilleggsinformasjon