ENT 3673 Ledelse og styrearbeid i SMB

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

ENT 3673 Ledelse og styrearbeid i SMB


Kursansvarlig
Nils-Otto Ørjasæter, Thomas Hoholm

Institutt
Institutt for strategi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
I dette avsluttende kurset tar vi for oss utvikling og ledelse av bedrifter i en oppstartsfase. Vi ser spesielt på de ledelsesmessige og styringsrelaterte utfordringene som gjelder i ulike faser i oppstartsbedriftens utvikling. Det legges opp til hyppige diskusjoner, samt besøk av erfarne entreprenører og andre ressurspersoner. I kurset får også studenten evaluere seg som entreprenør og anledning til å diskutere om de tror de vil drive en bedrift i alle utviklingsfaser, eller vil skifte rolle underveis.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Gjennom kurset skal studentene:

 • Opparbeide kunnskap om styringsprosessene og ledelsesutfordringene i oppstartsbedrifter
 • Lære om om styrets rolle og arbeidsform
 • Tilegne seg kunnskap om hva som hindrer eller fremmer oppskalering og supervekst

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene:
 • Kunne utvikle handlingsplaner for SMB
 • Være i stand til å foreta strukturerte samtaler med entreprenører
 • Kunne presentere resultater fra intervjuer og analyser

Holdningsmål
Studentene skal utvikle forståelse for at etablering og vekst innebærer krevende arbeidsprosesser, og derigjennom utvise respekt for entreprenørens situasjon. De skal også være i stand til å reflektere over utfordringer knyttet til ledelsesperspektivet i de ulike fasene i en entreprenørskapsbedrift.

Forkunnskaper
Kurset bygger på kunnskaper som det forventes at studenten har ervervet i de foregående semestre i studiet.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Erichsen, M., Solberg, F. og Stiklestad, T.. 2015. Ledelse i små og mellomstore virksomheter. 1. Fagbokforlaget

Artikkelsamling:
Ørjasæther, N.O. og Hoholm, T. (red). 2015. Ledelse og styrearbeid i SMB. Publiseres på itslearning ved kursstart.

Anbefalt litteratur
Bøker:
Huse, Morten. 2011. Styret : tante, barbar eller klan?. 4.utg.. Fagbokforlaget
Wickham, Philip A. 2006. Strategic entrepreneurship. 4th ed. FT Prentice Hall. Utvalgte kap


Emneoversikt
 • Entreprenørens motivasjon og visjon
 • Bedriftens forretningsidé, forretningsmodell og strategi
 • Løfting av bedriften og styrking av forretningsidéen
 • Ledelse av oppstartsbedrifter
 • Ledelse av usikkerhet og risiko
 • Samfunnsansvar og sosialt entreprenørskap
 • Intraprenørskap
 • IP-strategi
 • Rekruttering og ansettelse
 • Etablering av styret, styresammensetting
 • Styrearbeid
 • Eierskap, finansiering og innflytelse
 • Risikokapital

Dataverktøy
Det forutsettes at studenten disponerer PC og kan bruke standard programvare og BIs læringsplattform It's learning.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger, gruppediskusjoner og bedriftsstudier. Undervisningen vil legges opp med høy grad av interaktivitet, gjennom møter med entreprenører, gruppearbeid, presentasjoner og diskusjoner. Gruppearbeidet vil bestå i en individuell oppgave og en oppgave som kan løses av studenter på inntil tre personer. Dessuten vil studentene trekkes inn i gjesteforelesernes problemstillinger, og bli bedt om å løse oppgaver for innlederne. Dette er en integrert del av undervisningen.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisningen
36
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
80
Oppgaveløsning
29
Selvstudium og kollokvier
25
Forberedelse til eksamen
30
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Arbeidskrav
Studentene må løse to oppgaver gjennom semesteret. Den ene oppgaven er en individuell oppgave knyttet til pensumgjennomgang og styresimulering. Den andre er en gruppeoppgave hvor inntil tre studenter skal intervjue en gründer og skrive en rapport fra intervjuet. Oppgavene blir gitt og fordelt ved semesterstart, og studentene skal presentere resultatene i plenum. Det blir gitt tilbakemelding etter presentasjonen. Oppgavene presenteres ved hjelp av en Power Point presentasjon, med etterfølgende notater, og skal legges ut på It's learning. Omfang: 10 - 15 presentasjonsark. Løsning og presentasjon av oppgavene, er en betingelse for å gå opp til muntlig eksamen. Det gis ikke delkarakterer i læringsprosessen.

Arbeidskrav
For å få avlegge muntlig eksamen må man ha gjennomført og fått godkjent av fagansvarlige de to arbeidskravene som er beskrevet under punktet Læreprosess og tidsbruk.

Eksamen
Kurset avsluttes med en inntil 30 minutters muntlig individuell eksamen.
På avsluttende muntlig eksamen vil det bli tatt utgangspunkt i publiseringene (elementene i forretningsplanen m.m.) som er gjort i løpet av semesteret, og det vil bli stilt spørsmål som tester kandidatens forståelse for faget.


Eksamenskode(r)
ENT 36731 Muntlig eksamen, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset ENT 3673 Ledelse og styrearbeid i SMB, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler tillatt.

Kontinuasjon
Det arrangeres kontinuasjonseksamen hvert semester.

Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke avlegge eksamen. Disse må ta kurset på nytt ved senere gjennomføring av kurset.

Studenter som ikke får bestått på eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen i neste semester.


Tilleggsinformasjon