ENT 3610 Ledelse og verdivurdering i oppstartsbedrifter

ENT 3610 Ledelse og verdivurdering i oppstartsbedrifter

Kurskode: 
ENT 3610
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Christian Andvik
Kursnavn på engelsk: 
Leadership and Valuation of a Start-Up Company
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap - Programkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset har som hovedmål å gjøre studentene i stand til å hente inn investorkapital til et oppstartsselskap. Kurset skal gi studentene ferdigheter slik at de er rustet til å gjennomføre denne prosessen i praksis. I dette ligger å kunne lede denne prosessen, vurdere verdien til selskapet og forstå investorenes perspektiver.

Det legges opp til forelesninger, studentpresentasjoner og diskusjoner.  

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studentene ha:

 • Tilegnet seg kunnskap om verdivurdering og kapitalinnhenting
 • Opparbeidet seg forståelse for ledelse av oppstartsbedrifter og ledelse av kapitalinnhentingsprosesser spesielt
 • Tilegnet seg kunnskap om viktigheten av teamsammensetning for kapitalinnhenting
 • Tilegnet seg kunnskap om oppskalering og vekst
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kunne verdsette et oppstartsselskap og forstå forskjellen mellom verdi og pris
 • Være i stand til å hente inn kapital til et oppstartsselskap
 • Være i stand til å lede en kapitalinnhentingsprosess
 • Kunne mobilisere ressurser i team og kommunisere eksternt
 • Lede oppstartsselskaper for videre vekst 
Generell kompetanse

Kurset skal gi studentene kompetanse slik at de er rustet til å gjennomføre en kapitalinnhentingsprosess i praksis. Studentene skal kunne forstå og reflektere over kompleksiteten i slike prosesser.

Kursets innhold
 • Del 1: Budsjettering og prognoser, nåverdiberegninger, avkastning og risiko, lønnsomhetsvurderinger og verdivurdering av oppstartsbedrifter.
 • Del 2: Finansieringskilder og -behov, ledelse av kapitalinnhentingsprosesser, teamsammensetning og aksjonæravtaler, samt organisering for videre vekst.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 32 timer forelesninger, gruppediskusjoner og studentpresentasjoner i grupper. Undervisningen legges opp med høy grad av interaktivitet – gjennom presentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid og møter med eksterne.

Arbeidskrav
Studentene forventes å være til stede under samtlige forelesninger og bidra aktivt til kunnskapsutveksling og klassediskusjon. Studentene må levere og få godkjent to av fire arbeidskrav for å gå opp til eksamen, minst én gruppeoppgave og én individuell oppgave (arbeidskravene publiseres og besvares på itslearning).

To av arbeidskravene skal leveres i grupper som en skriftlig oppgave (basert på del 1 i kurset). Studentene organiserer selv grupper på 2-3 studenter, og dette er de samme studentene som leverer prosjekteksamen sammen i gruppe.

De to resterende arbeidskravene leveres individuelt og baseres på refleksjoner knyttet til kursets del 2.  

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Fra og med våren 2024 har evalueringsformen i dette kurset endret seg fra to eksamenskoder (ENT 36101 og ENT 36102) til en eksamenskode (ENT 36103).

Kontinuasjonseksamen tilbys i de tidligere eksamenskodene ENT 36101 og ENT 36102 høsten 2023 og siste gang våren 2024.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Kurset bygger på kunnskaper som det forventes at studenten har ervervet i de foregående semestre i studiet.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk42Kurset har 4 arbeidskrav, hvor 2 arbeider/oppgaver må være godkjent for å gå opp til eksamen: 1) Gruppeoppgave fra del 1 (regneoppgaver) 2) Gruppeoppgave fra del 1 (regneoppgaver) 3) Individuell oppgave fra del 2 (refleksjonslogg) 4) Individuell oppgave fra del 2 (intervju med gründer og/eller investor) Ytterligere informasjon gis ved kursstart.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:4
Obligatoriske arbeidskrav:2
Kommentar arbeidskrav:Kurset har 4 arbeidskrav, hvor 2 arbeider/oppgaver må være godkjent for å gå opp til eksamen: 1) Gruppeoppgave fra del 1 (regneoppgaver) 2) Gruppeoppgave fra del 1 (regneoppgaver) 3) Individuell oppgave fra del 2 (refleksjonslogg) 4) Individuell oppgave fra del 2 (intervju med gründer og/eller investor) Ytterligere informasjon gis ved kursstart.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Måned(er)
Kommentar: 
Kurset avsluttes med en gruppebasert skriftlig oppgave (1-3 studenter) i form av (et utdrag av) en forretningsplan tilpasset innhenting av kapital.
Eksamenskode: 
ENT 36103
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
32 Time(r)
Digitale læringsressurser
 • Interaktiv video
 • Test med automatisk tilbakemelding
13 Time(r)
Forberedelse til undervisning
70 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
45 Time(r)
Eksamen
40 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.