ENT 3604 Internasjonalt entreprenørskap

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

ENT 3604 Internasjonalt entreprenørskap

Kursansvarlig
Heidi Wiig Aslesen

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Globalisering er med å endre hvor og hvordan bedrifter utvikler sin innovative kapasitet og hvor de økonomiske prosesser finner sted. Flytting av arbeidsintensive produksjonsprosesser til lavkostland har funnet sted lenge. Med Kina og India i spissen er slike land også på full fart inn i utvikling av kompetanse med dertil kompetanseintensiv industri. Det å starte en bedrift innebærer i stadig større grad å etablere seg på et internasjonalt eller globalt marked og å samspille med andre miljøer i utlandet i utvikling av bedriften. I mange tilfeller er det nasjonale hjemmemarkedet for lite til å bære en bedriftsetablering. Verdikjeden kan inkludere utenlandske leverandører.

Kurset ligger i skjæringspunktet mellom ’international business’ og entreprenørskap. Kurset ønsker først å sette fokus på generelle trender innenfor globalisering og utvikling av ulike markeder/økonomier gjennom å se på utvalgte regioner og se på forretningsmuligheter og utfordringer i såkalte ”emerging economies”. Videre vil kurset på ulike former for internasjonalisering; gradvis utenlandsetablering, born globals, og å følge kunder utenlands (nettverksinternasjonalisering).

Læringsmål
Kunnskapsmål

Studentene skal forstå begreper knyttet til globalisering av produksjon og innovasjon, samt sentrale begreper knyttet til internasjonalt entreprenørskap. Studentene skal forstå hva som karakteriserer internasjonalisering av entreprenørielle aktiviteter samt hvordan dette skjer, samt forstå hvordan ulike internasjonale kontekster har betydning for entreprenørielle prosesser og virkemåter.


Ferdighetsmål

Studentene skal kunne se muligheter og risiko forbundet med internasjonalisering av aktiviteter i ulike regioner. Studentene skal kunne forstå hvordan entreprenøriell utvikling påvirker både hjemmeaktiviteter og aktiviteter internasjonalt. Studentene skal kunne operasjonalisere sentrale begreper og analysere faktorer av betydning for internasjonalisering av entreprenørielle aktiviteter.


Holdningsmål
Studentene skal utvikle en kritisk holdning til internasjonalisering og globalisering av produksjon og innovasjon og vurdere internasjonalt entreprenørskap ut i fra et etisk perspektiv


Forkunnskaper
Generelle kunnskaper innenfor økonomisk-administrative fag.

Obligatorisk litteratur

Annet:
Følgende vitenskaplige artikler vil bli brukt i kurset. It's Learning.
Mc Dougall and Oviatt (2000). International entrepreneurship. The intersection of 2 research paths. Academy of management journal 43. 902-906. (4 sider)
B.M.Oviatt and P.P. McDougall (2005), “Defining International Entrepreneurship and Modeling the Speed of Internationalisation”, Entrepreneurship Theory and Practise, 29 (5), September, 537-53. (16 sider)
McDougall et al. (1994) ”Explaning the formation of international new ventures: the limits of theories from international business research”. Journal of Business Venturing 9, 469-487.(18 sider)
KUEMMERLE; W. (2007) ”Note on conceptual foundations and contributions of the international entrepreneurship course”. (58 sider)
Johanson, J. and Jan-Erik Vahlne (1977). “The Internationalization Process of the Firm-A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments”, Palgrave Macmillan Journals. (10 sider)
Kuemmerle, W. (2002) “Home Base and Knowledge Management in International Ventures.” Journal of Business Venturing, 17: 99-122. (23 sider)
Kuemmerle, W. (2005) “The Entrepreneur's Path to Global Expansion.” Sloan Management Review, 46(2): 42-49. (5 sider)
Kuemmerle, W. (2005) “The Process of International Expansion: Comparing Resource Allocation in Established Firms and Entrepreneurial Start-ups.” From Resource Allocation to Strategy. J. L. Bower and C. Gilbert. Oxford, UK, Oxford University Press, 176-204. (28 sider)
H.J.Sapienza, D.D.Clercq and W.R.Sandberg (2005), “Antecedents of International and Domestic Learning Effort’. Journal of Business Venturing, 20, 437-57. (20 sider)
Zahra, S. A, (2005) A theory of international new ventures: A decade of research”. I Journal of International Business Studies. 36(1). s 20-28 (http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v36/n1/index.html) (8 sider)
Hofstede, G. (1983). ”National cultures in 4 dimensions. A research-based theory of cultural differences among nations”. International studies of management and organisation, Vol XIII, No. 1-2, pp. 46-74. (28 sider)
J.Johanson and Jan-Erik Vahlne (2003). “Business Relationship Learning and Commitment in the Internationalization Process” Journal of International Entrepreneurship, 1 (1), March, 83-101. (18 sider)
Freeman, S. Ron Edwards, and Bill Schroder (2006). “How Smaller Born-Global Firms Use Networks and Alliances to Overcome Constraints to Rapid Internationalization”. Journal of International Marketing © 2006, American Marketing Association Vol. 14, No. 3, 2006, pp. 33–63 ISSN 1069-031X (print) 1547-7215 (electronic)(30 sider)
Sharon Loane, Jim Bell, (2006) "Rapid internationalisation among entrepreneurial firms in Australia, Canada, Ireland and New Zealand: An extension to the network approach", International Marketing Review, Vol. 23 Iss: 5, pp.467 – 485 (18 sider)
GEM Norge 2009 (eller sist oppdatere versjon). http://www.gemconsortium.org/. (ca 50 sider)
Shepherd, Dean A. and Jerome A. Katz, eds.. 2005. International entrepreneurship. Elsevier. Kapittel 2 (Kopi av kapittelet blir delt ut, 19 sider)Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Globalisering av produksjon og innovasjon
 • Den internasjonale konkurransearena
 • Internasjonalisering av salg, produksjon og innovasjon
 • Stegvis internasjonalisering
 • Born Globals
 • Internasjonalisering gjennom nettverk
 • Internasjonal finansiering
 • Landstudier på ”emerging economies”, for eksempel Kina, India, Litauen og Latvia.

Dataverktøy
Det forutsettes at studenten disponerer PC og kan bruke standard programvare og BIs informasjonssystemer som It's learning

Læreprosess og tidsbruk
Kurset inkluderer forelesninger, gjesteforelesninger og studentdeltakelse relatert til cases og pensum. Studentene skal i løpet av semesteret skrive 2 oppgaver og rapportere fra dette i klassen.

Mappen som skal leveres til bedømming ved semesterets slutt skal bygges opp av følgende elementer:
 • Skriftlig oppgave 1. Entreprenør- og landundersøkelsesprosjekt. Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Nærmere retningslinjer ved semesterstart.
 • Skriftlig oppgave 2. Individuelt 7 siders teori notat rundt tema; Hvilke faktorer vil du vektlegge som viktige for entreprenører som vurderer forretningsmuligheter på tvers av landegrenser? Diskuter og begrunn dine svar.
 • Deltatt aktivt i presentasjon av ". Entreprenør- og landundersøkelsesprosjekt " rapport
  Oppgavene presenteres ved hjelp av en Power Point presentasjon, med etterfølgende notater, og skal legges ut på It's learning.
 • Gruppepresentasjon på teoretisk tema gitt ved semesterstart. Oppgavene presenteres ved hjelp av en Power Point presentasjon, med etterfølgende notater, og skal legges ut på It's learning.
 • Ha evaluert en annen student sitt teoretiske notat gitt oppsett gitt ved semesterstart, levert på It’s learning
 • Individuelt refleksjonsnotat om egen læringsprosess relatert til pensum, undervisning og oppgaver og presentasjoner utført underveis.

Nærmere informasjon om frister og oppbygging av mappen vil bli gitt ved kursstart.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger
36
Forberede forelesninger/lese pensum
70
Forberede presentasjoner og deltakelse i klassen
20
Arbeid med skriftlige oppgaver
74
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Karakter i kurset baseres på mappeevaluering som leveres i slutten av semesteret. Se punktet læreprosess og tidsbruk.

  Eksamenskode(r)
  ENT 36041 - Mappeevaluering, teller 100% for å oppnå karakter i ENT 3604 Internasjonalt entreprenørskap, 7.5 ECT

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon