EMS 3684 Markedsføring og salg av eiendom

EMS 3684 Markedsføring og salg av eiendom

Kurskode: 
EMS 3684
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Roy Willy Elvegård
Paul Henning Fjeldheim
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i eiendomsmegling - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi studentene kunnskap om salg og markedsføring av eiendom og eiendomsmeglingstjenester, og tilhørende rettslig reguleringen.

Kunnskapsmål

Kursets mål er å gi studentene fordypende kunnskaper på sentrale områder innen tjenestesalg og markedsføring knyttet til megling av eiendom. Kurset omfatter fagområdene serviceledelse, påvirkning, salg og salgsledelse, samt profesjonsetikk. Kurset skal gjennom forelesninger og caseløsninger i størst mulig grad knyttes til de særtrekk som gjelder for eiendomsmeglerbransjen og tilhørende lovgivning.

 

Kunnskapsmål
Målet med kurset er at studentene skal opparbeide seg kunnskap som setter dem i stand til å markedsføre og gjennomføre eiendomshandler.

 • Etter endt kurs skal studentene ha ervervet seg kompetanse som setter dem i stand til å fungere som meglere i selgerrollen. Det betyr å forstå salgets prosesser og være aktiv deltaker i strategisk og operativ salgsplanlegging
 • Studentene skal også ha opparbeidet kunnskap om hva som påvirker bedriftens omdømme overfor eksisterende og nye kunder.
 • Studentene skal kunne relatere eiendomsmegling til sentrale lover innen markedsføring og salg.
Ferdighetsmål
 • Studentene skal etter endt kurs være i stand til å kontakte mulige kunder og gjennomføre en salgsprosess.
 • Være i stand til å utarbeide en salgsplan som oppfyller de av salgsledelsen satte aktivitetsmål, og kunne gjennomføre planlegging av kundeforholdet over tid.
 • Studentene skal ha kunne anvende det lovgrunnlag som regulerer markedsføring og salg i eiendomsmeglerforetak.
Holdningsmål
 • Studentene skal gjennom kurset ha etablert både profesjonell og kritisk - konstruktiv holdning til begrepet salg.
 • Gjennom kurset skal studenten ha utviklet god forståelse for den etiske og lovmessige side av salg i eiendomsmeglerforetak.
Kursets innhold

1. Juridiske emner

Rettsregler om salg og markedsføring av eiendom og eiendomsmeglingstjenester, herunder bl.a. eiendomsmeglingslov, markedsføringslov og bransjenormer. Det vektlegges spesielt kravene til utforming av prospekt og annonser.

2. Salgs- og markedsføringsrelaterte emner

 • Serviceledelse og tjenestemarkedsføring
 • Personlig salg og salgplanlegging
 • Profesjonsetikk
 • Påvirkning - Effektive påvirkningsteknikker
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres over ett semester. Undervisningen fordeles likt mellom markedsføring-/salgsdelen og jusdelen. Undervisningen skjer ved forelesninger, gruppearbeid og praktisk problemløsning. I tillegg vil det bli utdelt oppgaver og cases som forutsettes løst på individuell basis. 

Som en del av undervisningsopplegget kan studentene deles i mindre kollokviegrupper i den jusrelaterte delen av kurset og jobbe med oppgaveløsning tilknyttet hvert emne. Oppgavene er gjenstand for drøftelser og diskusjon i plenum, i etterkant av kollokviearbeidet. Forelesningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). 

Studentene vil få anledning til å levere inn et skriftlig arbeid både innen jus og markedsføring for retting og tilbakemelding.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Studenten må ha gjennomført de første 2 år av eiendomsmeglerstudiet eller tilsvarende.

TypeVektingTilsynVarighetGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
EMS36841
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100No invigilation1 Uke(r)Gruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Uke(r)
Kommentar:
Eksamenskode:EMS36841
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning66Time(r)
Annet i klasserom18Time(r)Foreleserstyrt arbeid i kollokviegrupper
Forberedelse til undervisning90Time(r)
Selvstudium96Time(r)
Innlevering(er)130Time(r)Arbeid med oppgaver / fagoppgave
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:66 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Annet i klasserom
Varighet:18 Time(r)
Kommentar:Foreleserstyrt arbeid i kollokviegrupper
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:90 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:96 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:130 Time(r)
Kommentar:Arbeid med oppgaver / fagoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.