EMS 3623 Eiendomsmegling III

EMS 3623 Eiendomsmegling III

Kurskode: 
EMS 3623
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Paul Henning Fjeldheim
Kursnavn på engelsk: 
Real Estate Brokerage III
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Eiendomsmegling IlI tar for seg en del spesialområder innen eiendomsmegling. Studiet bygger videre på undervisningen i Eiendomsmegling lI med fordypning i emnene næringseiendommer og salg av prosjekter. Kontraktskriving og ekspropriasjon er også tema i dette faget. Undervisningen har nær tilknytning til undervisningen i kursene Eiendomsjus I, II og III samt Oppgjør av eiendomshandler.

Kunnskapsmål

I løpet kurset skal studentene:

 • Opparbeide kunnskap om hvilke praktiske konsekvenser de krav publikum, kunder, offentlige myndigheter, eiendomsmeglerbransjen osv. stiller til utøvelsen av eiendomsmegleryrket på spesifikke områder, herunder næringsmegling og prosjektmegling.
 • Med utgangspunkt i de juridiske fag utvikle grundig kjennskap til utformingen av kontrakter som inngås gjennom eiendomsmegler.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Løse konkrete oppgaver i tilknytning til eiendomshandler og kunne gjennomføre eiendomstransaksjoner innenfor prosjektsalg og salg av næringseiendommer.
 • Gjennomføre transaksjonen og klargjøre denne for oppgjør. Studenten skal kunne anvende rettsreglene for den aktuelle transaksjonstypen i praksis.
 • Håndtere all dokumentbehandling knyttet til transaksjonen, herunder utforme kontrakter tilknyttet hver enkelt transaksjon.
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle evne til kritisk refleksjon og etisk bevissthet knyttet til eiendomstransaksjoner samt ha et bevisst forhold til de rettslige standarder og etiske prinsipper som ligger til grunn for reglene i eiendomsmeglingslovgivingen.

Kursets innhold

Næringsmegling

 • Likheter/forskjeller med boligomsetning
 • Løsningsalternativer ved vurdering av en eiendoms potensiale
 • Verdiberegninger
 • Justeringsregler MVA
 • Utforming av salgsoppgave/prospekt
 • Markedsaktiviteter
 • Kontrakt m/tilhørende dokumenter
 • Kombinerte eiendommer
 • Utleie

Prosjektmegling:

 • Bustadoppføringslova herunder garantistillelser
 • Planlegging og utbygging
 • Likheter/forskjeller med bruktboligomsetning
 • Eiendomsmeglers samarbeid med utbygger/entreprenør
 • Utforming av salgsoppgave/prospekt
 • Markedsaktiviteter
 • Kontrakt m/tilhørende dokumenter

Kontraktskriving

 • Utforming av kontrakter som inngås gjennom eiendomsmegler.

Ekspropriasjon

Hvitvasking

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med forelesninger over 28 kurstimer, fordelt på de ulike emner i pensum. Fordeling av de ulike emner vil fremgå av en forelesningsplan. I tillegg kommer 9 timer til webinarer / oppgavetrening.

Som en del av undervisningsopplegget kan studentene deles i mindre kollokviegrupper og jobbe med oppgaveløsning tilknyttet hvert emne. Oppgavene er gjenstand for drøftelser og diskusjon i plenum, i etterkant av kollokviearbeidet. Forelesningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene som er tillatt under eksamen medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). 

Studentene vil få anledning til å levere inn et skriftlig arbeid for retting og tilbakemelding.

Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset, men følgende web-adresse er viktig; www.lovdata.no

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Kurset bygger på undervisningen i Eiendomsmegling Il.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Bok: T. Falkanger og P. H. Fjeldheim. «Forskriftssamling for Eiendomsmeglere». Cappelen Damm akademisk.
 • Etiske regler for Norges eiendomsmeglerforbund
 • Lover og forskrifter
 • Særtrykk av lover og forskrifter
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
EMS36231
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Deler av undervisningen vil kunne bli gjennomført digitalt.
Webinar
9 Time(r)
webinarer / oppgaveseminarer
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
53 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.