EMS 3623 Eiendomsmegling III

EMS 3623 Eiendomsmegling III

Kurskode: 
EMS 3623
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Paul Henning Fjeldheim
Kursnavn på engelsk: 
Real Estate Brokerage III
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Eiendomsmegling IlI tar for seg en del spesialområder innen eiendomsmegling. Studiet bygger videre på undervisningen i Eiendomsmegling lI med fordypning i emnene næringseiendommer og salg av prosjekter. Kontraktsskriving og ekspropriasjon er også tema i dette faget. Undervisningen har nær tilknytning til undervisningen i kursene Eiendomsjus I, II og III samt Oppgjør av eiendomshandler.

Kunnskapsmål

I løpet kurset skal studentene:

 • Opparbeide kunnskap om hvilke praktiske konsekvenser de krav publikum, kunder, offentlige myndigheter, eiendomsmeglerbransjen osv. stiller til utøvelsen av eiendomsmegleryrket på spesifikke områder, herunder næringsmegling og prosjektmegling.
 • Med utgangspunkt i de juridiske fag utvikle grundig kjennskap til utformingen av kontrakter som inngås gjennom eiendomsmegler.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Løse konkrete oppgaver i tilknytning til eiendomshandler og kunne gjennomføre eiendomstransaksjoner innenfor prosjektsalg og salg av næringseiendommer.
 • Gjennomføre transaksjonen og klargjøre denne for oppgjør. Studenten skal kunne anvende rettsreglene for den aktuelle transaksjonstypen i praksis.
 • Håndtere all dokumentbehandling knyttet til transaksjonen, herunder utforme kontrakter tilknyttet hver enkelt transaksjon.
Holdningsmål

Studentene skal utvikle evne til kritisk refleksjon og etisk bevissthet knyttet til eiendomstransaksjoner samt ha et bevisst forhold til de rettslige standarder og etiske prinsipper som ligger til grunn for reglene i eiendomsmeglingslovgivingen.

Kursets innhold

Næringsmegling

 • Likheter/forskjeller med boligomsetning
 • Løsningsalternativer ved vurdering av en eiendoms potensiale
 • Verdiberegninger
 • Utforming av salgsoppgave/prospekt
 • Markedsaktiviteter
 • Kontrakt m/tilhørende dokumenter
 • Kombinerte eiendommer
 • Utleie

Prosjektmegling:

 • Bustadoppføringslova herunder garantistillelser
 • Likheter/forskjeller med boligomsetning
 • Eiendomsmeglers samarbeid med utbygger/entreprenør
 • Utforming av salgsoppgave/prospekt
 • Markedsaktiviteter
 • Kontrakt m/tilhørende dokumenter

Kontraktsskriving

 • Utforming av kontrakter som inngås gjennom eiendomsmegler..

Ekspropriasjon

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med forelesninger over 40 kurstimer, fordelt på de ulike emner i pensum. Fordeling av de ulike emner vil fremgå av en forelesningsplan. 

Som en del av undervisningsopplegget kan studentene deles i mindre kollokviegrupper og jobbe med oppgaveløsning tilknyttet hvert emne. Oppgavene er gjenstand for drøftelser og diskusjon i plenum, i etterkant av kollokviearbeidet. Forelesningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). 

Studentene vil få anledning til å levere inn et skriftlig arbeid for retting og tilbakemelding.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Kurset bygger på undervisningen i Eiendomsmegling Il.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Etiske regler for Norges eiendomsmeglerforbund
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
EMS36231
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
34 Time(r)
Annet i klasserom
8 Time(r)
Foreleserstyrt arbeid i kollokviegrupper
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
48 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.