EMS 3618 Muntlig eksamen for eiendomsmeglerstudiet

EMS 3618 Muntlig eksamen for eiendomsmeglerstudiet

Kurskode: 
EMS 3618
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Paul Henning Fjeldheim
Kursnavn på engelsk: 
Oral Exam for the Bachelor Program in Real Estate Studies
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Denne muntlige eksamenen erstatter den tidligere EMS 9118 og tidligere studenter skal forholde seg til ny versjon.
Forutsetningen for å kunne gå opp til muntlig eksamen er at studentene må ha avlagt alle skriflige eksamener i studiet.

Kunnskapsmål

Studentene skal vise at de har tilegnet seg en grunnleggende forståelse av alle sentrale kjerneområder innen eiendomsmegling.

Ferdighetsmål

Studentene skal muntlig kunne redegjøre for de lover og forskrifter som er viktig i en eiendomsmeglers hverdag. Studentene skal vise at de kan håndtere problemstillinger som dukker opp og foreta oppgjør og redegjøre for behandling av betrodde midler. Etter endt studium skal studentene kunne redegjøre for hvordan en eiendomsmegler arbeider med formidling av fast eiendom til privat – og bedriftsmarkedet.

Holdningsmål

Studentene skal i tillegg vise at de er bevisst de etiske problemer tilknyttet eiendomsmegleryrket gjennom en grunnleggende forståelse av god meglerskikk.

Kursets innhold

Muntlig eksamen kan omfatte spørsmål innen følgende tre områder:

  1. Lovbestemmelser og forskrifter
  2. Eiendomsmegling i praksis og dokumentbehandling
  3. Regnskapslære, økonomi og oppgjør av eiendomshandler, herunder behandling av klientmidler

Dersom en student har fått innvilget fritak i et kurs innenfor overnevnte tre områder, kan kandidaten likefullt bli prøvet i det til muntlig eksamen.

Læreprosess og tidsbruk

Studiet avsluttes med en muntlig eksamen som arrangeres ved semesterslutt (februar og juni) og som omfatter kursene/ de tre fagområdene jus, eiendomsmegling og oppgjør av eiendomshandler. Studenten vil bli spurt innen to av fagområden, av to sensorer. Den muntlige eksaminasjonen varer ca. 25 min. Studentene vil få skriftlig beskjed med ca. 14 dagers varsel om når eksamen avholdes. 

Det vil i hvert semester, i forkant av eksamen, bli avholdt inntil 3-timers forelesning / informasjonsmøte om gjennomføringen av eksamen. Det vil her bli anledning til å stille spørsmål av faglig art og om gjennomføringen av selve eksamen.  

Det vil i tillegg bli gjennomført en 3-timers forelesning hvor studenter individuelt vi kunne få øvelse i å presentere et på forhånd oppgitt tema (5-15 min pr. student).

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Pensum er lik det til enhver tid gjeldende pensum i kursene Eiendomsmegling I, II og III, Eiendomsjus I, II og III samt Oppgjør av eiendomshandler.

Forkunnskapskrav

Tre-årig Bachelorstudium i eiendomsmegling. Det er en forutsetning for å kunne avlegge eksamen at studenten har avlagt alle skriftlige eksamener på studiet.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Muntlig eksamen
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Time(r)
Kommentar: 
Lov- og forskriftssamling vil være tilgjengelig i eksamenslokalet.
Resultatet vil bli gitt umiddelbart etter eksaminasjonsavslutning.
Eksamenskode: 
EMS36181
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
3 Time(r)
3 timer - Forelesning / informasjonsmøte om gjennomføringen av eksamen. Det vil her bli anledning til å stille spørsmål av faglig art og om gjennomføringen av selve eksamen.
Annet i klasserom
3 Time(r)
3 timer - Forelesning hvor studenter individuelt skal få øvelse i å presentere et på forhånd oppgitt tema (5-15 min pr. student).
Sum arbeidsinnsats: 
6

Text for 0 credits