EMS 3618 Muntlig eksamen for eiendomsmeglerstudiet

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

EMS 3618 Muntlig eksamen for eiendomsmeglerstudiet


Kursansvarlig
Paul H Fjeldheim

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
0

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Denne muntlige eksamenen erstatter den tidligere EMS 9118 og tidligere studenter skal forholde seg til ny versjon.
Forutsetningen for å kunne gå opp til muntlig eksamen er at studentene må ha avlagt alle skriflige eksamener i studiet.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal vise at de har tilegnet seg en grunnleggende forståelse av alle sentrale kjerneområder innen eiendomsmegling.

Ferdighetsmål
Studentene skal muntlig kunne redegjøre for de lover og forskrifter som er viktig i en eiendomsmeglers hverdag. Studentene skal vise at de kan håndtere problemstillinger som dukker opp og foreta oppgjør og redegjøre for behandling av betrodde midler. Etter endt studium skal studentene kunne redegjøre for hvordan en eiendomsmegler arbeider med formidling av fast eiendom til privat – og bedriftsmarkedet.

Holdningsmål
Studentene skal i tillegg vise at de er bevisst de etiske problemer tilknyttet eiendomsmegleryrket gjennom en grunnleggende forståelse av god meglerskikk.


Forkunnskaper
Tre-årig Bachelorstudium i eiendomsmegling.

Obligatorisk litteratur

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Muntlig eksamen kan omfatte spørsmål innen følgende tre områder i henhold til § 4-3 i Forskrift om eiendomsmegling av 23. november 2007.

  1. Lovbestemmelser og forskrifter
  2. Eiendomsmegling i praksis og dokumentbehandling
  3. Regnskapslære, økonomi og oppgjør av eiendomshandler, herunder behandling av klientmidler

Dersom en student har fått innvilget fritak i et kurs innenfor overnevnte tre områder, kan kandidaten likefullt bli prøvet i det til muntlig eksamen.

Dataverktøy
Ingen.

Læreprosess og tidsbruk
Studiet avsluttes med en muntlig eksamen som arrangeres ved semesterslutt (februar og juni) og som omfatter kursene/ de tre fagområdene jus, eiendomsmegling og oppgjør av eiendomshandler. Studenten vil bli spurt innen to av fagområden, av to sensorer, en i hvert fagområde. Den muntlige eksaminasjonen varer ca. 25 min. Studentene vil få skriftlig beskjed med ca. 14 dagers varsel om når eksamen avholdes.

Det vil i hvert semester, i forkant av eksamen, bli avholdt en 3-timers forelesning / informasjonsmøte om gjennomføringen av eksamen. Det vil her bli anledning til å stille spørsmål av faglig art og om gjennomføringen av selve eksamen


Eksamen
Muntlig eksamen evalueres med bestått/ikke bestått.
Resultatet vil bli gitt umiddelbart etter eksaminasjonsavslutning.


Eksamenskode(r)
EMS 36181 - Muntlig eksamen

Hjelpemidler til eksamen
Norges lover, særutgaver av lover, lovutkast (bare lovteksten) og forskrifter.
Norges Eiendomsmeglerforbunds håndbok.
Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund


Kontinuasjon
Kontinuasjon avholdes hvert semester.

Tilleggsinformasjon