EMS 3416 Jus og eiendomsmegling

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

EMS 3416 Jus og eiendomsmegling


Kursansvarlig
Thorunn Falkanger, Paul H Fjeldheim

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er en innføring i de mest sentrale forretningsjuridiske emnene, jus for eiendomsmeglere og eiendomsmegling i praksis.
De økonomiske konsekvensene av manglende juridiske kunnskaper, for eksempel innen kontraktsrett eller erstatningsrett, kan bli store. Kurset fokuserer først og fremst på det eiendomsmeglingsfaglige og er dermed spesielt tilpasset eiendomsmeglerstudiet.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal i løpet av kurset tilegne seg grunnleggende kunnskaper om det juridiske rammeverket som har betydning spesielt for utøvere av eiendomsmegleryrket.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne redegjøre for de sentrale retts- og ansvarsforhold i eiendomsmeglingsvirksomhet. De skal kunne identifisere juridiske problemstillinger og være i stand til å foreta en analyse av et problemkompleks forankret i juridiske kilder.

Holdningsmål
Studentene skal kjenne til gråsonen som ligger utenfor de klart definerte regler og de etiske prinsipper som er etablert ved rettslige standarder i lovgivningen, samt ha en bevisst holdning til hvordan dette kan håndteres i praksis.

Forkunnskaper
Ingen særskilte forkunnskaper

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bråthen, Tore og Margrethe Røse Solli, red. Lærebok i praktisk eiendomsmegling, Del 1. Siste utg. Norges Eiendomsmeglerforbund. Kapittel 2, 6, 9, 10, 11,12 og 13
Edvardsen, Knut Ivar ... [et al.]. 2009. Boligkjøperboka : undersøk boligen før du kjøper. SINTEF Byggforsk. Del 1 og s.160-175
Håndbok for Norges eiendomsmeglerforbund. Siste utg. Norges eiendomsmeglerforbunds servicekontor. Sidene om Finanstilsynet under Faglig del og hele kapittel om Markedsføring
Langfeldt, Sverre Faafeng og Tore Bråthen. Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlaget : Focus Forlag. kap. 1, 5, (6.1 - 6.6) og 10
Norges lover ... : 1687-2014. 2015. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke


Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Oversikt over rettskilder og juridisk metode
 • Avtalerett
 • Kjøpsrett
 • Erstatningsrett
 • Eiendomsmeglingsrett
 • Eierformer
 • Praktisk eiendomsmegling, herunder salgsoppgave, visning og byggeteknikk.

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med undervisning i 40 kurstimer, der 34 timer er ordinære forelesninger og 6 timer er viet case og oppgaveløsning.

Studentene skal jobbe med mindre case eller kontrolloppgaver tilknyttet hvert emne og disse gjennomgås i plenum. Denne undervisningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. I hovedsak vil kun sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). Fordeling av de ulike emner, tilhørende fellesdel og spesialemne, vil fremgå av en forelesningsplan.

Studentene vil få anledning til å levere inn et skriftlig arbeid for retting og tilbakemelding.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
34
Foreleserstyrt oppgavetrening
6
Forberedelse til undervisning
45
Selvstudium/lese litteratur
50
Arbeid med case/oppgaver
60
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200



  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  EMS 34161 - Skriftlig eksamen som teller 100 % for å oppnå karakter i kurset EMS 3416 Jus og eiendomsmegling 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Norges Lover eller annen trykt lovsamling, særutgaver av lover og forskrifter, lovtekster, lovutkast (bare lovteksten). Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund. Studentene forutsettes selv å skaffe seg, og å bruke, siste utgave av relevante lover og forskrifter.
  Bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen er forklart under punktet Eksamensinformasjon på studentportalen @BI. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.

  Tilleggsinformasjon
  Dette kurset tilfredsstiller kvalifikasjonskravet for medhjelpere til ansvarlig megler ref. Lov om eiendomsmegling § 4-4 Medhjelpere til ansvarlig megler, 1. ledd og Forskrift om eiendomsmegling § 4-9 Medhjelpereksamen, 1. ledd.