ELE 3756 Opplevelsesdesign: produkt og marked

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

ELE 3756 Opplevelsesdesign: produkt og marked


Kursansvarlig
Sølvi Lyngnes

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er en introduksjon til opplevelseøkonomien og beskriver og diskuterer produksjon, distribusjon, forbruk og markedsføring av opplevelser i ny og tradisjonell næringsvirksomhet. Fokus i kurset er på opplevelsesaspektet av opplevelsesøkonomien og understreker hvordan opplevelser kan gi økt verdi til kunder og bedrifter.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal tilegne seg innsikt i og kunnskap om opplevelsesøkonomien, både som konsept og i praksis. Studentene skal tilegne seg forståelse av produsentenes utfordringer og kundenes atferd knyttet til å oppleve produkter, i tillegg til grunnleggende teorier, modeller og metodologiske aspekter av emnet.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne analysere, iverksette og anvende relevante metoder og teorier i utviklingen av opplevelser i bedrifter generelt og innen service næringer spesielt. Relevante ledelsesverktøy skal kunne anvendes på nye og eksisterende bedrifter.

Holdningsmål
Studentene skal kunne forstå og reflektere over konsekvenser av opplevelsesproduksjon for kunder, bedrifter og destinasjoner. Etiske dimensjoner som bærekraft og samfunnsansvar er vektlagt.

Forkunnskaper
Ingen

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Boswijk, A., E. Peelen & S. Olthof. 2013. Economy of experiences. 3rd ed. European centre for the experience economy.

Bokutdrag:
Mossberg, L.. 2007. Opplevelsesrommet i Å skape opplevelser : fra ok til wov!. Fagbokforlaget. kap.6 side 108-140

Artikler:
En artikkel kommer i tillegg
Mossberg, L. 2007. A marketing approach to tourist experiences. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. 7 (1). pp. 59 - 74. (download BI library)
Mossberg, L.. 2007. Extraordinära upplevelser genom storytelling. Magma. 3
Pine, J. and J . Gilmore. 1998. Welcome to the experience economy. Harvard business review. 76 (4). pp. 97 - 105. (download BI-library)


Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Opplevelsesøkonomi, en introduksjon
 • Verdiskaping: hvor utvikles immaterielle verdier
 • Opplevelse og følelser
 • Forandringer i samfunnsforhold
 • Nye former for verdiskaping
 • Innovasjon og forretningsmodeller.
 • Designprinsipper og co-creation (samskaping) prosesser
 • Opplevelsesrommet
 • Pine and Gilmore: De fire opplevelsesdimensjoner
 • Storytelling
 • Opplevelse som verktøy i markedskommunikasjon, image og branding
 • Opplevelser i næringer generelt og i servicenæringer spesielt

Dataverktøy


Læreprosess og tidsbruk
Anbefalt arbeidsbelastningen i kurset er 200 timer, fordelt på forelesninger, litteraturstudier, forberedelser, ekskursjoner, student presentasjoner og ulike former for veiledning og tilbakemelding. Det forventes at studentene bidrar aktivt i klassen og tar del i det som er planlagt i detaljert plan i begynnelsen av semesteret. Ekskursjon/ bedriftsbesøk arrangeres. Eksamen er en prosjektoppgave, skrevet i grupper av 1-3 studenter. Prosjektet presenteres underveis i klassen, og tilbakemeldinger og veiledning vil bli gitt basert på innsendte materiale og presentasjon

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning, veiledning og studentpresentasjon av oppgaver
36
Ekskursjon
4
Arbeid med oppgave, presentasjoner og veiledning
50
Forberedelse til forelesinger, eksamen, literaturstudier og gruppearbeid.
110
Anbefalt arbeidsbelastning
200  Eksamen
  Kurset avsluttes med en prosjektoppgave. Oppgaven publiseres ved semesterstart og kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37561 Prosjektoppgave, teller 100 prosent for å oppnå endelig karakter i kurset ELE 3756 Opplevelsesdesign: produkt og marked 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tilatt

  Kontinuasjon
  For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

  Tilleggsinformasjon