ELE 3756 Opplevelsesdesign: produkt og marked

ELE 3756 Opplevelsesdesign: produkt og marked

Kurskode: 
ELE 3756
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Sølvi Lyngnes
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Undervisningstermin(er): 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon: 

Kurset er en introduksjon til opplevelseøkonomien og beskriver og diskuterer produksjon, distribusjon, forbruk og markedsføring av opplevelser i ny og tradisjonell næringsvirksomhet. Fokus i kurset er på opplevelsesaspektet og opplevelsesdesign i opplevelsesøkonomien og understreker hvordan opplevelser kan gi økt verdi til kunder og bedrifter.

Læringsmål: 

Kunnskapsmål:

Studentene skal tilegne seg innsikt i og kunnskap om opplevelsesøkonomien, både som konsept og i praksis. Studentene skal tilegne seg forståelse av produsentenes utfordringer og kundenes atferd knyttet til å oppleve produkter og vektlegge grunnleggende teorier, modeller og metodologiske aspekter av emnet.
 

Ferdighetsmål: 

Studentene skal kunne analysere, iverksette og anvende relevante metoder og teorier i utviklingen av opplevelser i bedrifter generelt og innen servicenæringer spesielt. Relevante verktøy skal kunne anvendes på nye og eksisterende bedrifter.

 

Holdningsmål: 

Studentene skal kunne forstå og reflektere over konsekvenser av opplevelsesproduksjon for kunder, bedrifter og destinasjoner. Etiske dimensjoner som bærekraft og samfunnsansvar er vektlagt.

Kursets innhold: 
 • Opplevelsesøkonomi, en introduksjon
 • Verdiskaping
 • Forandringer i samfunnsforhold
 • Arenaer for opplevelse
 • Innovasjon og forretningsmodeller.
 • Opplevelsedesign:
 • Designprinsipper 
 • Cocreation (samskaping)
 • Opplevelsesrommet
 • Pine and Gilmore: De fire opplevelsesdimensjoner
 • Storytelling
 • Autentisitet
 • Opplevelse som verktøy i markedskommunikasjon, image og merkevarebygging
 • Opplevelser i næringer generelt og i servicenæringer spesielt
Læreprosess og tidsbruk: 

Anbefalt arbeidsbelastningen i kurset er 200 timer, fordelt på forelesninger, litteraturstudier, forberedelser, ekskursjon, student- presentasjoner og ulike former for veiledning og tilbakemelding. Det forventes at studentene bidrar aktivt i klassen og tar del i det som er planlagt i detaljert plan i begynnelsen av semesteret. En ekskursjon arrangeres. Eksamen er en prosjektoppgave, skrevet i grupper av 1-3 studenter. Prosjektet presenteres underveis i klassen, og tilbakemeldinger og veiledning vil bli gitt muntlig på fastastt tid basert på innsendte materiale og presentasjon.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon: 

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester. 

Kvalifikasjoner: 
Forkunnskapskrav: 

Ingen.

TypeVektingTilsynDurationGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ELE37561
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100No invigilation1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:ELE37561
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning36Time(r)Deltagelse i undervisning, veiledning og studentpresentasjon av oppgaver.
Eskursjon / bedriftsbesøk4Time(r) Opplevelse i praksis
Gruppearbeid / oppgaver70Time(r)Arbeid med oppgave, presentasjoner og gruppevis veiledning.
Forberedelse til undervisning90Time(r)Forberedelse til forelesinger, eksamen,
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:Deltagelse i undervisning, veiledning og studentpresentasjon av oppgaver.
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eskursjon / bedriftsbesøk
Varighet:4 Time(r)
Kommentar: Opplevelse i praksis
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:70 Time(r)
Kommentar:Arbeid med oppgave, presentasjoner og gruppevis veiledning.
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:90 Time(r)
Kommentar:Forberedelse til forelesinger, eksamen,
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.