Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3756 Opplevelsesdesign: produkt og marked

ELE 3756 Opplevelsesdesign: produkt og marked

Kurskode: 
ELE 3756
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Sølvi Lyngnes
Kursnavn på engelsk: 
Experience design: product and market
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er en introduksjon til opplevelseøkonomien og beskriver og diskuterer produksjon, distribusjon, forbruk og markedsføring av opplevelser i ny og tradisjonell næringsvirksomhet. Fokus i kurset er på opplevelsesaspektet og opplevelsesdesign i opplevelsesøkonomien og understreker hvordan opplevelser kan gi økt verdi til kunder og bedrifter.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg innsikt i og kunnskap om opplevelsesøkonomien, både som konsept og i praksis. Studentene skal tilegne seg forståelse av produsentenes utfordringer og kundenes atferd knyttet til opplevelsesprodukter. Studentene skal tilegne seg kunnskap om og forstå grunnleggende teorier, modeller og metodologiske aspekter av emnet.
 

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne analysere, iverksette og anvende relevante metoder og teorier fra opplevelsesøkonomien i utvikling av opplevelser i bedrifter generelt og innen servicenæringer spesielt. Relevante verktøy skal kunne anvendes på nye og eksisterende bedrifter.

 

Holdningsmål

Studentene skal kunne forstå og reflektere over konsekvenser av opplevelsesproduksjon for kunder, bedrifter og destinasjoner. Etiske dimensjoner som bærekraft og samfunnsansvar er vektlagt.

Kursets innhold
 • Opplevelsesøkonomi, en introduksjon.
 • Verdiskaping.
 • Forandringer i samfunnsforhold
 • Arenaer for opplevelse.
 • Innovasjon og forretningsmodeller.
 • Opplevelse som prosess. 
 • Opplevelsedesign:
 • Designprinsipper. 
 • Cocreation (samskaping).
 • Opplevelsesrommet.
 • Pine and Gilmore: De fire opplevelsesdimensjoner.
 • Storytelling.
 • Autentisitet.
 • Opplevelse som verktøy i markedskommunikasjon, image og merkevarebygging.
 • Opplevelser i næringer generelt og i servicenæringer spesielt.
Læreprosess og tidsbruk

Anbefalt arbeidsbelastningen i kurset er 200 timer, fordelt på forelesninger, litteraturstudier, forberedelser, ekskursjon, student- presentasjoner og ulike former for veiledning og tilbakemelding. Det forventes at studentene bidrar aktivt i klassen og tar del i det som er planlagt i detaljert plan i begynnelsen av semesteret. En ekskursjon arrangeres. Eksamen er en prosjektoppgave, skrevet i grupper av 1-3 studenter. Prosjektet presenteres underveis i klassen, og tilbakemeldinger og veiledning vil bli gitt muntlig til fastastt tid basert på innsendte materiale og presentasjon.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester. 

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
ELE37561
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Deltagelse i undervisning, seminarer, veiledning, ekskursjon og studentpresentasjon av oppgaver.
Gruppearbeid / oppgaver
74 Time(r)
Arbeid med oppgave, presentasjoner og gruppevis veiledning.
Forberedelse til undervisning
90 Time(r)
Forberedelse til forelesinger, eksamen,
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.